Oсвітня програма «Менеджмент»

Спеціальність  073 «Менеджмент» освітня програма «Менеджмент» спрямована на підготовку менеджерів із сучасним соціально-економічним мисленням, які добре розуміють проблеми організації, здатні знаходити оптимальні варіанти рішень і брати відповідальність за їх виконання; розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани; організовувати ефективне використання та розвиток людських ресурсів в організації тощо.
Освітній процес передбачає поєднання глибокої фундаментальної підготовки у сфері сучасної економічної науки та засвоєння цілого комплексу прикладних дисциплін у галузі управління, фінансів, маркетингу, бухгалтерського обліку, економіко-математичних методів, фахової іноземної мови тощо. У ході навчання органічно поєднуються активна участь студентів у наукових дослідженнях та семінарах, застосування новітніх тренінгових та інформаційно-комунікаційних технологій, прогресивних методик викладання менеджменту.
Компетенції, що формуються у результаті навчання за освітньою програмою підготовки
Знання:

 • розроблення тактичних та оперативних планів поточної діяльності підприємства;
 • прийняття комплексних ефективних управлінських рішень;
 • планування потреб у різних видах ресурсів та узгодження їх використання;
 • складання планів розвитку персоналу підприємства;
 • організація колективної праці;
 • координація командної роботи та вміння вирішувати конфлікти на підприємстві;
 • організація та раціоналізація робочих місць;
 •  організація ефективної системи обміну інформацією;
 •  регулювання технологічних процесів;
 • розроблення ефективної системи мотивації та оплати праці;
 • формування та розвиток організаційної культури;
 • здійснення консультаційної діяльності;
 • критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності;
 • використання іноземної мови у професійній діяльності.

Уміння:

 • розв’язання складних непередбачуваних завдань і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів;
 • на практиці застосовувати базові знання з фундаментальних економічних наук в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін та використання їх методів в обраній професії;
 • формулювати та реалізовувати основні цілі менеджменту;
 • донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності;
 • здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію;
 • уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел;
 • уміння організовувати процес виконання завдань у відповідності до принципів тайм-менеджменту;
 • уміння управляти комплексними діями або проектами, відпо­відати за прийняття рішень у непередбачуваних умовах;
 •  прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування;
 • уміння відповідати за розвиток професійного знання і практик, оцінювання стратегічного розвитку команди;
 • здатність до подальшого навчання, що значною мірою є автономним та самостійним;
 • розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог;
 • провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності.

Конкурентні переваги спеціальності«Менеджмент»:

 • навчання за найсучаснішими навчальними планами та навчальними програмами відповідно до вимог ринку праці з практичною спрямованістю на підготовку широкопрофільних фахівців, які водночас володіють ґрунтовними вузькоспеціалізованими знаннями й навичками, мають високий адаптаційний потенціал;
 • поглиблене вивчення англійської мови;
 • активна співпраця кафедри менеджменту з провідними роботодавцями, які забезпечують випереджальну підготовку фахівців з урахуванням прогнозованих тенденцій на ринку праці;
 • використання активних методів навчання.

Наші випускники, які отримали освіту за спеціальністю «Менеджмент», займають такі посади:

 • керівники суб’єктів господарювання різної форми власності;
 • керівники структурних підрозділів підприємств та об’єднань різних галузей економіки;
 • керівники місцевих органів влади;
 • менеджери об’єднань підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;
 • викладачі вищих навчальних закладів;
 • наукові співробітники.

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ
при вступі до Інституту права, економіки та міжнародних відносин Міжнародного гуманітарного університету за спеціальністю 073«Менеджмент» на основі повної загальної середньої освіти на навчання за освітнім ступенем бакалавра (третій предмет вибирається вступником - один із запропонованих) :


І конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література
2. Математика
3.Географія або іноземна мова

ІІ конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література
2.Історія України
3. Географія або іноземна мова

ІІІ конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література
2.Ііноземна мова
3.  Біологія або географія.