Доступ до публічної інформації


1. Документи про статус університету
- Статут
- Кошторис на поточний рік та всі зміни до нього
- Звіт про використання та надходження коштів
- інформація щодо проведення тендерних процедур
- Штатний розпис на поточний рік
- Щорічний звіт керівника вищого навчального закладу перед засновником або уповноваженим ним органом та вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу
- Заява про розширення освітньої діяльності
- Опис документів що подаються для отримання ліцензії
- Пояснювальна записка до навчального плану
- Профіль освітньої програми
- Ліцензії, Сертифікати
- Ліцензії та акредитація
2. Положення
Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти

Положення про центр звязків з роботодавцями ІПЕМВ Міжнародного гуманітарного університету

Положення про порядок та умови вибору студентами вибіркових навчальних дисциплін у Міжнародному гуманітарному університеті

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у Міжнародному гуманітарному університеті

Положення про порядок перезарахування результатів навчання у Міжнародному гуманітарному університеті

Положення про забезпечення доступності та супровід осіб з особливими освітніми потребами та інших маломобільних груп населення на території Міжнародного гуманітарного університету

Положення про вчену раду Міжнародного гуманітарного університету

Положення навчально-наукового центру міжнародних освітніх програм Міжнародного гуманітарного університету

Положення про організацію освітнього процесу у Міжнародному гуманітарному університеті

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти Міжнародного гуманітарного університету

Положення про академічну доброчесність у Міжнародному гуманітарному університеті

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та організацію роботи екзаменаційних комісій Міжнародного гуманітарного університету

Положення про роботу кураторів академічних груп Міжнародного гуманітарного університету

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Міжнародному гуманітарному університеті

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України

Положення про навчально-науковий центр міжнародних освітніх програм Міжнародного Гуманітарного Університету

Положення про студентське самоврядування Міжнародного Гуманітарного Університету 

Положення про Інститут права, економіки та міжнародних відносин Міжнародного Гуманітарного Університету

Проект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки

Рекомендація ЄС щодо компетенцій навчання

Проект Закону "Про вищу освіту" (нова редакція)

Положення про державний вищий навчальний заклад