Тематика вступного спілкування
1.      Управління міграцією в світі
2.      Східні країни Європи під загрозою СНІДу
3.      Проблеми білінгвізму в сучасному світі
4.      Рекламування тютюну та алкогольних напоїв у ЗМІ
5.      Вплив природних катаклізмів на навколишнє середовище
6.      Вступ України до ЄС. Безвізовий режим
7.      Шалений трафік на дорогах і проблеми заторів в Україні
8.      Найзабрудненіші місця світу та України
9.      Здоровий спосіб життя звичайного українця
10.    Пенсійна, освітня, медична реформи в Україні
Зразок змодельованої ситуації
Ситуація «Керівник  підлеглий». Ви з колегою маєтеузгодити план заходів на квартал і для цього зустрілися в робочомукабінеті. Обговоріть:
·         тематику запланованих заходів;
·         необхідне обладнання для проведення заходу;
·         кількість задіяних учасників;
·         місце і час проведення.

Перелік тем для повідомлення-презентації
Тема 1: Вербальні засоби спілкування та мовленнєвий етикет.
1.                 Мова, мовлення і спілкування.
2.                 Нормативне, ненормативне; етикетне, неетикетне спілкування.
3.                 Монолог, діалог, полілог.
4.                 Ділове спілкування.
5.                 Мовленнєвий етикет. Стандартні етикетні ситуації.
Тема 2: Невербальні засоби спілкування. Жести як невербальні сигнали.
1.                 Міміка.
2.                 Погляди (діловий, інтимний, світський).
3.                 Жести (ритмічні, емоційні, вказівні, зображувальні, жести-символи).
4.                 Дистанції  між учасниками спілкувального акту.

Тема 3: Спілкування як процес комунікації.
1.                 Спілкування і комунікація.
2.                 Правила спілкування.
3.                 Спілкувальний етикет.
4.                 Ділове спілкування.
5.                 Функції спілкування.
Тема 4: Етикет та культура ділового спілкування.
1.                 Поняття про етикет.
2.                 Культура мовлення.
3.                 Ділове спілкування.
4.                 Мова, мовлення і спілкування.
5.                 Форми спілкування.
Тема 5: Особливості ділового листування як форми ділового спілкування.
1.                  Листування – один із основних і найпоширеніших засобів зв’язку між людьми.
2.                 Ділова кореспонденція.
3.                 Структура ділового листа: логічні елементи змісту та правила оформлення.
4.                 Загальні вимоги до створення тексту службового листа.
5.                 Поняття про етикет.
6.                 Мовленнєвий етикет:форми ввічливості.

Тема 6: Етикет телефонної розмови.
1.                 Поняття етикет.
2.                 Мовленнєвий етикет:форми ввічливості.
3.                 Службова розмова.
4.                 Етичні питання використання мобільних телефонів.
Тема 7: Наради, збори, переговори, дискусії, «мозковий штурм» як форми колективного обговорення ділових проблем.
1.                 Мистецтво перемовин.
2.                 Збори як форма прийняття колективного рішення.
3.                 Ділові наради.
4.                 Дискусія як метод вирішення проблеми.
5.                 Дискусія «Мозковий штурм».

Тема 8: Характеристика ділової наради.
1.                 Організація ділової наради.
2.                 Нарада, проведена методом «мозкової атаки».
3.                 «Нарада без наради».

Тема 9: Дискусія як форма колективного обговорення ділової проблеми.
1.                 Дискусія як метод вирішення проблеми.
2.                 Дискусія «Мозковий штурм».
3.                 Дискусія «Дерево рішень».
4.                 Дискусія в стилі телевізійного ток-шоу.
5.                 Суперечка як комунікативний конфлікт.
6.                 Дебати.

Тема 10: Соціально-етичний портрет керівника.
1.                 Особистість і принципи керівника.
2.                 Формула якостей, характеристика лідерства і ролей керівника.
3.                 Професійні якості керівника і їх характеристика.

Зразок тесту
1. Виберіть рядок, у якому всі слова слід писати з апострофом.
А. з...юрмитися, миш..як, верхів...я, п...єдестал, п...юре.
Б. Б...єлгород, Захар...їн, Монтеск...є, Руж...є, В...язьма.
В. голуб...я, подвір...я, бур...ян, довір...я, дит...ясла.

2. У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних?
А. Форпостний, пісний, кількісний, баластний, обласний.
Б. Шістсот, кістлявий, гігантський, студентський, чесний.
В. Улесливий, цілісний, серце, шелеснути, власний.

3. Вкажіть, у якому рядку на місці пропущеної літери слід писати и.
А. З...гзаг, с..лует, ц...клон, к...лограм, д...алог.
Б. В...траж, к...парис, ф...ніш, т...тан, Ч...каго.
В. Р...нг, експер...мент, д...сципліна, д...спут, Браз...лія.

4. У якому рядку між словами слід  вживати сполучник і?
А. Золото (і, й) срібло, співає (і, й) танцює, день (і, й) ніч, альбоми (і, й) олівці.
Б. Ручка (і, й) олівець, місяць (і, й) зорі, правда (і, й) кривда, сміється (і, й) плаче.
В. Сміх (і, й) сльози, товариш (і, й) брат, прийшов (і, й) побачив, жив (і, й) допомагав.

5. Виберіть рядок, у якому в усіх словах подвоюється буква н.
А. Бездоган...ий,  лавин...й, смажен...ий, левин...ий, освітлен...ий.
Б. Антен...ий, годин...ик, огнен...ий, страшен...ий, священ...ик.
В. Електрон...ий, ешелон...ий, лимон...ий, колон...ий, однозмін...ий.

6. Знайдіть рядок, у якому всі слова є багатозначними.
А. Береза, ялина, клен, бузок, дуб.
Б. Луцьк, овес, корінь, реакція, відмінок.
В. Теплий, рідкий, земля, дивитися, холодний.

7. Знайдіть рядок, у якому всі слова є однозначними.
А. Україна, суниця, овес, суфікс, прикметник.
Б.  Добрий, палкий, старий, кривий, високий.
В.  Малий, крило, ряд, сила, тепло.

8. З'ясуйте, у якому рядку допущено орфографічну помилку.
А. Машинний, змінний, цінний, старанний, беззахисний.
Б. Розніжений, розброєний, безземельний, беззаконний, південний.
В. Віддзеркалення, ссавці, стаття, цілинник, юннат.

9. Вкажіть, у якому рядку всі слова пишуться з ь.
А. Кур...йоз, медал...йон, компан...йон, інтерв...ю, тон...ший.
Б. С...огодні, різ...бяр, брен...кіт, ател...є, нян...чити.
В. Міс...кий, суспіл...ство, т...мяний, сторін...ці, зачіс...ці.

10. У якому рядку в усіх словах відбувається чергування у/в?
А. Уголос, умирати, укусити, умова, указка.
Б. Урожай, уранці, усмішка, устигати, учитель.
В. Учорашній, усякий, уперед, уміння, уночі.

11. Вкажіть рядок, у якому в усіх словах слід писати літеру е.
А. Пр...года, пр...міальний, п...редмістя, пр...д'явник, пр...милий.
Б. Пр...мудрість, пр...стол, пр...дивний, пр...красний, пр...док.
В. П...редбачати, пр...гаряче, п...редній, пр...вітати, пр....зентація.

12. Потребує редагування словосполучення
А. Дорожчий золота.
Б. Перетворитися на пустелю.
В.  Через несприятливу погоду.

13. У якому рядку всі займенники пишуться через дефіс?
А. Де/котрий, що/небудь, хтозна/чий, ні/який, що/сь.
Б. Будь/що, чий/небудь, казна/який,  хтозна/скільки, будь/який.
В. Ні/скільки, хто/сь, хтозна/який, казна/що, ані/що.

14.  У якому  рядку допущено помилку в правописі числівникових форм?
А. Чотирма, ста, двадцяти, вісімдесятьох, чотирьохсот.
Б. Чотирнадцятьма, сорока, дев’ятьмастами, шістдесятьма, сімома.
В.  П’ятьмадесятьма, чотирмастами, двома, одинадцяти, тринадцятьох.

15.  Помилку в утворенні імені по батькові допущено в рядку
А. Якович.
Б. Ігоревич.
В. Максимович.

16.  Форма кличного відмінка утворена НЕПРАВИЛЬНО в рядку
А. Степане.
Б. Руслано.
В. Саве.

17. Граматично правильне продовження речення «Ректорат університету щиро вітає з перемогою в олімпіаді…»
А. Степана Бондар.
Б. Василя Пономаренко.
В. Оксану Князевич

18. НЕПРАВИЛЬНО вжито відмінкове закінчення іменника в рядку
А. Керуватися домовленостями.
Б. Кількадесят гривнів.
В. Відомими іменами.

19. Наголос на першому складі має кожне слово рядка
А. Перепел, донька, виголосити.
Б. Спина, бюлетень, сказаний.
В. Позначка, випадок, знаменник.

20. Виділене слово вжито в прямому значенні в реченні
А. Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття.
Б. А місяць липень луги покосить.
В. Як тебе не любити, Києве мій!

21. НЕ  ПОТРЕБУЄ редагування звертання в реченні
А. З морозивом, вийдіть з автобуса.
Б. У зеленому капелюсі, пройдіть уперед.
В.  Дітки, ви виходите на наступній зупинці?

22. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А.  Моя пісне, вогниста, шалена, ах, розбийся на світлі акорди.
Б. Лунайте ж, оркестри, грими барабан, бо крок наш і дух наш міцніє!
В. Гетьте, думи, ви, хмари осінні! Тож тепера весна золота!

23. Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку, називається:
А. Трафаретним шрифтом.
Б. Заявою.
В. Формуляром.

24.    Мовний стиль  це:
А. Різновиди текстів певного стилю.
Б. Сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлювання.
В.  Різновид національної мови, який є засобом спілкування людей, об'єднаних спільністю території.
 25.     Вища форма загальнонародної мови  це:
А. Територіальні діалекти.
Б. Наріччя;
В. Сучасна українська літературна мова.

 Зразок тексту на реферування
ПЕРЕГУК   ВІКІВ
      До сьогодні «Слово про похід Ігорів» вважається неперевершеною поетичною пам'яткою, що відкриває для нас світ образів і думок часів Київської Русі.
Історичні події, відображені в «Слові...», не надто видатні: похід одного з периферійних князів проти половців, його поразка й утеча з полону. Однак ці події — лише привід для висловлення автором украй важливих думок щодо становища Київської Русі, яка потерпала від міжусобиць удільних володарів.
Численні дослідження присвячено розв'язанню загадки ав­торства «Слова про похід Ігорів». Нині існує багато версій. Дуже ймовірним є припущення щодо написання цієї героїчної поеми саме в Києві. Справді, київська тема проходить червоною ниткою крізь увесь текст.
      Центральне місце в «Слові про похід Ігорів» займає образ київського князя Святослава, його «золоте слово», у якому він закликає суздальського князя Всеволода й інших володарів підтримати золотий київський престол — престол батьків. Тверда й виважена позиція мудрого Святослава контрастує з необачністю
Ігоря, який спочатку проголосив: «Краще бути вбитим, аніж по­лоненим», а потім призвів до загибелі дружини й сам потрапив у полон.
     Останні рядки «Слова про похід Ігорів» присвячені повер­ненню Ігоря з полону, його вдячному паломництву до церкви Богородиці Пирогощої, до якої він діставався Боричевим узво­зом: «Ігор їде по Боричевім до святої Богородиці Пирогощої. Землі раді, городи веселі».
     Ця церква й нині стоїть на Контрактовій площі — мону­ментальна однобанна споруда у формах давньоруського зод­чества. Щоправда, існуюча церква не є автентичною пам'яткою давнини, а являє собою лише приблизне відтворення, заверше­не 1998 року. Справжній стародавній храм, зведений у першій половині дванадцятого століття князем Мстиславом (сином Во­лодимира Мономаха), протягом сторіч зазнавав істотних руйну­вань і реконструкцій, набув барокових і класицистичних рис, а 1935 року був знесений. 1976 року археологи дослідили його первісні підмурки, на місці яких і зведено сучасну будівлю. Залишки підмурків можна побачити крізь спеціальне скляне віконце під південною стіною.
     Давня назва храму виникла через те, що перед початком його будівництва з Візантії до Києва привезли ікону Божої Матері Пирогощої, найменованої від грецького слова, що означає «баш­това»: так іноді називали у Візантії ікони, які містилися в баштах стін монастирів. У часи занепаду Києва церква змінила найме­нування й стала Успенською. У першій половині сімнадцятого століття тут був митрополичий соборний храм, цитадель пра­вославного загалу. За часів магдебурзького права Успенську церкву використовували для урочистих відправ і свят, у ній збе­рігався міський архів. Тут поховано знаного архітектора І. Григоровича-Барського, який у 1770-х роках перебудовував Успен­ську церкву й звів для неї дзвіницю.
     Пропозиції про відтворення храму Богородиці Пирогощої ви­словлювалися ще за радянських часів, але з метою влаштування в його стінах музею «Слова про похід Ігорів». Цей музей так і не було створено, проте храм Богородиці все ж повернувся з небуття, у ньому, як і за часів Святослава й Ігоря, правиться служба Божа.

Екзамен складається з 2-х частин – усного та письмового блоків – і триває 120 хвилин.
Мета і завдання усної частини екзамену – виявити вміння і навички вільного володіння українською мовою у сфері усного спілкування на соціокультурні, економічні, політико-правові, організаційно-ділові та інші теми, здатність підготувати усне повідомлення-презентацію на одну з тем, близьких до сфери діяльності державного службовця.
У письмовій частині екзамену оцінюються вміння й навички претендента орієнтуватися у фаховому тексті; стисло перефразовувати зміст речень, лаконічно формулювати тези, визначати суть і основний зміст документа; перевіряється обсяг лексичного запасу та знання фахової термінології, граматичних, орфографічних і пунктуаційних норм української мови, уміння будувати синтаксичні конструкції і визначати їхню відповідність різним комунікативним ситуаціям.
Структура усного блоку
І. Вступне спілкування на соціокультурні, загальні фахові та актуальні поточні теми (3-5 хв. без попередньої підготовки) (див. додаток 3).
  Ділова розмова у змодельованій ситуації (7-10 хв., підготовка – 10 хв.) (див. додаток 4).
ІІ. Повідомлення-презентація на визначену тему (10-15 хв., підготовка – 20-25 хв.) (див. додаток 5).
Загальна тривалість усного блоку – до 60 хв.
(30-35 хв. підготовки +20-25 хв. активного спілкування)
Структура письмового блоку
ІІІ. Тест (30 хв.) (див. додаток 6).
ІV. Реферування тексту (30 хв.) (див. додаток 7).
Реферування тексту передбачає стислий письмовий переказ українською мовою тексту обсягом 2500 - 3000 знаків (юридичний документ, інформаційний лист, офіційна заява, директива тощо).

За результатами екзамену в письмовій та усній формі комісія ухвалює рішення про видачу учасникові, який успішно склав екзамен, посвідчення щодо вільного володіння державною мовою.

Реєстрація на участь в атестації у Міжнародному гуманітарному університеті  відбувається відповідно до «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №301 від 26.04.2017 року.
Для проходження атестації особа, яка претендує на вступ на державну службу, подає заяву на ім’я ректора університету (див. додаток 1).
До заяви потрібно додати оригінал платіжного документа (про сплачені кошти за послуги із проведення атестації з державної мови та видачі посвідчення). Реквізити для оплати розміщено в розділі «Вартість послуг за проведення атестації».
Атестаційна комісія розглядає подану заяву протягом двох робочих днів після отримання і повідомляє за телефоном, вказаним особою, яка бажає пройти атестацію, про допуск до участі в атестації, а також час і місце її проведення.
Учасник атестації повинен обов’язково мати при собі документ, який посвідчує його особу та підтверджує громадянство України, і прибути у визначені атестаційною комісією час і місце (згідно із графіком атестаційної сесії) для проходження атестації.
Посвідчення вручають учасникам, які успішно пройшли атестацію в університеті, протягом 10 календарних днів від дати проходження атестації.
Порядок реєстрації на отримання посвідчення
Особа, яка вільно володіє державною мовою і підтвердить це одним із документів, може звернутися до атестаційної комісії із заявою (див. додаток 2)про видачу посвідчення без проходження атестації (пункт 56 «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою»).
До заяви повинна бути додана копія документа про відповідний рівень освіти та усі необхідні додатки до нього:

 • документи державного зразка про загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою «5» за вивчення української мови;
 • документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;
 • диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою «відмінно» за вивчення української мови;
 • диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; філологія.

При цьому оплачується тільки вартість самого посвідчення.
Порядок атестації
Учасник атестації повинен прибути для проходження атестації у день, час та місце, визначене атестаційною комісією, і мати при собі документ, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України.
До проходження атестації допускають осіб, які своєчасно подали заяву щодо проходження атестації та здійснили оплату послуг за участь в атестації.
Визначення рівня вільного володіння українською мовою як державною відбувається у формі екзамену, який складається з усної та письмової частин. Екзамен проводиться на принципах співпраці та партнерства між екзаменатором і претендентом на посаду державного службовця, який потребує документального підтвердження вільного володіння українською мовою.

Контакти:
65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 33, аудиторія 502, Факультет лінгвістики та перекладу Міжнародного гуманітарного університету.

 • Координатор з набору груп, член атестаційної комісії
  Гриценко Вікторія Ігорівна
  моб.тел. (067)909-86-57

 • Голова атестаційної комісії :
  Романюк Олександра Сергіївна
  тел. (097)499-76-77

  Електронна пошта: atestacia_mgu@ukr.net


Вартість послуги за проведення атестації щодо вільного володіння державною мовою становить:
Групова у складі не менше 10-ти осіб — 760 грн. з особи (у вартість входить виготовлення посвідчення)
Індивідуальна — 2100 грн. з особи (у вартість входить виготовлення посвідчення)
 Реквізити за послуги
За проведення атестації щодо вільного володіння державною мовою
(групова та індивідуальна форма) від П.І.П.
Одержувач: Міжнародний гуманітарний університет
Акціонерний банк «Південний» м.Одеса
МФО 328209
Р\Р 26005311730001
Код ЄДРПУ 26249278
(З позначенням «атестація укр.мова»)

Виготовлення посвідчення — 236 грн. (для осіб яким потрібно посвідчення про атестацію щодо вільного володіння державною мовою згідно з п. 56 «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» на основі документів про відповідний рівень освіти та усіх необхідних до нього додатків).
За посвідчення щодо вільного володіння державною мовою від П.І.П.
Одержувач: Міжнародний гуманітарний університет
Акціонерний банк «Південний» м.Одеса
МФО 328209
Р\Р 26005311730001
Код ЄДРПУ 26249278
(З позначенням «посвідчення укр.мова»)
 Додаткова інформація
Для осіб, які бажають підвищити рівень знання державної мови, на контрактній основі можуть бути організовані курси у групах не менше 10 осіб:

 • з підготовки до атестації з української мови обсягом 40 годин – 2000 грн. з особи;
 • з вивчення української мови  обсягом 80 годин – 3600 грн. з особи;
 • з вивчення української мови  обсягом 120 годин – 5400 грн. з особи.