Положення про вчену раду


Положення про вчену раду Міжнародного гуманітарного університету

1. Загальні положення
1.1. Вчена рада є колегіальним органом управління Міжнародного гуманітарного університету  (надалі – Університет) й утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом керівника  Університету протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень  попереднього складу Вченої ради.
1.2. Вчена рада є однією з основних складових в системі діяльності Університету. Шляхом колективного обговорення  вона приймає рішення з актуальних питань поточної, перспективної роботи Університету, забезпечує функціонування Університету як цілісної багатофункціональної, багатопрофільної  освітньої системи.
1.3. У своїй діяльності Вчена рада Університету керується Конституцією України, Законами України  «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів, міжнародними правовими актами та зобов’язаннями України, іншими правовими  актами з питань вищої освіти та науки, Статутом Університету та цим Положенням.
2. Основні функції  Вченої ради Університету
2.1. Вчена рада Університету:
1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу;
2) розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект статуту вищого навчального закладу, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт вищого навчального закладу;
4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
5) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень в банківських установах;
6) ухвалює за поданням керівника вищого навчального закладу рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
7) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів  кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій;
8) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
9) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
10) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
11) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
12) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
13) присвоює вчені звання професора, доцента і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки; затверджує рішення атестаційної комісії;
14) приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
15) має право вносити подання про відкликання керівника вищого навчального закладу з підстав, передбачених законодавством, статутом вищого навчального закладу, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу;
16) ухвалює рішення про відкриття аспірантури та докторантури; зарахування на навчання  та відрахування аспірантів та докторантів;
17) затверджує теми дисертацій та індивідуальні плани аспірантів та докторантів;
18) ухвалює рішення про організацію спеціалізованих рад із захисту дисертацій на здобуття вчених ступенів доктор філософії та доктор наук;
19) затверджує основні   положення, які регламентують роботу Університету;
20) створює  комісії для вивчення і підготовки окремих питань, що виносяться на розгляд Вченої ради;
21) ухвалює символіку  Університету;
22) обирає  в установленому порядку почесних професорів, почесних докторів, викладачів та співробітників Університету.
23) розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до законодавства про вищу освіту та  статуту Університету .
3. Структура та порядок формування Вченої ради Університету
3.1. Формування нового складу Вченої ради розпочинається не пізніше, ніж за 30 днів до завершення терміну повноважень попереднього складу.
3.2. Вчену раду Університету очолює її Голова, який обирається таємним голосуванням з урахуванням пропозицій Засновників з числа членів Вченої ради, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.
3.3. До складу Вченої ради вищого навчального закладу входять:
-  за посадами: керівник Університету, заступники керівника, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників вищого навчального закладу;
- виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів  кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі; виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів; керівники органів студентського самоврядування вищого навчального закладу.
Виборні представники висуваються та обираються за процедурою і відповідно до квот, визначених статутом Університету.
3.4. Кількісний склад Вченої ради  залежить від кількості  штатних працівників і становить не менше 10% від загальної кількості осіб, що працюють в Університеті на постійній основі.
3.5. За рішенням Вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців та випускники Університету. При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів.
3.6. Виборні представники з числа працівників вищого навчального закладу обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами  шляхом прямих таємних виборів.
3.7. Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.
4. Організація роботи Вченої ради
4.1. Засідання Вченої ради Університету відбуваються відповідно до затвердженого Плану роботи на календарний рік. План роботи складається на основі пропозицій членів Вченої ради, ухвалюється на засіданні Вченої ради та затверджується  її Головою.
Для вирішення нагальних питань проводиться позачергове засідання Вченої ради.
4.2. Засідання Вченої ради вважається дійсним, якщо в його роботі бере участь не менше 2/3 членів Вченої ради. Рішення по всіх питаннях приймаються більшістю голосів за винятком п.п. 13 п. 2.1 цього Положення.  Рішення по п.п. 13 п. 2.1 вважається прийнятим, якщо за це рішення проголосувало на менше 3/4  присутніх членів Вченої ради.
4.3. Засідання Вченої ради оформлюється протоколом засідання, який підписується Головою Вченої ради та ученим секретарем.
4.4. Рішення Вченої ради вводяться в дію наказами керівника Університету.
4.5. Виконання рішень Вченої ради покладається на керівників структурних підрозділів Університету, якщо інше не передбачено рішеннями  Вченої ради.
4.6. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається, як правило, на керівника Університету, або його  заступників відповідно до їх функціональних обов'язків.
5. Заключні положення
5.1. Це Положення вступає в силу з моменту його затвердження вченою радою університету.