Стеценко-Баранова О.І
Завідувач відділу аспірантури
Міжнародного гуманітарного університету

З історії навчання протягом 2011-2020 рр. молодих учених, здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Міжнародному гуманітарному  університеті.

За час свого існування аспірантура університету пройшла великий шлях становлення: з відкриття однієї спеціальності у 2010 році до 7 спеціальностей у 2020 році,  за якими відтепер відбувається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.
Враховуючи гостру потребу в юристах вищої кваліфікації, за ініціативою тодішнього ректора університету, професора Крижановського А.Ф. у 2010 році була відкрита аспірантура ( фактична дата створення - 09 листопада 2010 року  затверджене рішення атестаційної колегії МОНУ про відкриття аспірантури у приватному вищому навчальному закладі - Міжнародному гуманітарному університеті зі спеціальності Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень).

Протягом 10 років перелік спеціальностей в аспірантурі університету був суттєво розширений, зокрема: у 2011 році була відкрита спеціальність  Кримінальний процес та  криміналістика; судова експертиза, оперативна - розшукова діяльність; у 2012 році відкриті спеціальності Телекомунікаційні системи та мережі та Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; у 2013 році - спеціальності  Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; Порівняльно-історичне та типологічне мовознавство; Управління проектами та програмами; у 2014 році - спеціальність  Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); у 2016 році - спеціальності Економіка та управління та спеціальність Культурологія; у 2017 році - спеціальність Міжнародне право; у 2018 році - спеціальність Стоматологія.
З початку заснування до аспірантури було зараховано 136 аспірантів та прикріплено 32 здобувача.
З 2016 року аспіранти почали навчатися за новими програмами, а тому, зараз в аспірантурі університету з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії навчання відбувається за 7-ю спеціальностями: 081-Право, 293-Міжнародне право, 073-Менеджмент, 051-Економіка, 035-Філологія,              034-Культурологія, 221- Стоматологія.
Сьогодні, як і завжди, незмінним залишилося прагнення колективу університету готувати здобувачів ступеня доктора філософії з різних спеціальностей на найвищому рівні, вкладати все своє вміння, всі знання в підготовку самовідданих, наполегливих, творчих особистостей, інтелектуальної еліти  України.
Безсумнівно, провідна роль і вагомий внесок у підготовці молодих науковців, належить потужному професорсько-викладацькому колективу, серед яких шановані професори та доктори наук, доценти та кандидати наук, науковці, знанні в Україні і світі фахівці.
На цей час підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, здійснюють науковці двох інститутів, двох факультетів та 10 кафедр університету (17 докторів наук та 23 кандидати наук)
Через роки не забудуться імена талановитих вчених, докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів, тих людей, хто стояв біля джерел заснування наукових шкіл підготовки молодих науковців: Крижановський А.Ф., Овчиннікова А.П., Подобний О.О., Манько Д.Г., Кізлова О.С., Крестовська Н.М., Зубов М.І., Деркач Т.В., Гончарук А.Г., Мартинюк О.А., Чулак Л.Д, Чумакова Ю.Г., Шутурмінський В.Г., Громовенко К.В, Шкворченко Н.М., Уварова Т.І.
Вічна пам'ять тим талановитим вченим, докторам, професорам, хто готував науково-педагогічні кадри через нашу аспірантуру і кого, нажаль, вже немає серед нас. Це професора наук Берназ В.Д., Образцова О.М., Таранець В.Г.
В пам’яті наших аспірантів назавжди залишаться спогади про цікаві та змістовні лекції та семінарські заняття видатних ентузіастів-організаторів системи підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії: Яворської Г.Х., Крижановської Т.О, Шкворченко Н.М., Бардиної Н.В. та іншіх, бо їх спадщина вічна, на ній ґрунтується сучасна наука, розвиваються і трансформуються нові наукові школи, здійснюється підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів через аспірантуру.
Важливим кроком до подальшої активізації науково-дослідної роботи у Міжнародному гуманітарному університеті стало створення 3-х спеціалізованих вчених рад з розгляду і захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності Право, кандидата філологічних наук зі спеціальності Філологія, кандидата медичних наук зі спеціальності Стоматологія.
Протягом 2013-2019 років 24 молоді науковці університету (16 аспірантів та 8 здобувачів) успішно захистили дисертації у 2-х спеціалізованих вчених радах університету на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних та філологічних наук.
Протягом 2010-2020років у 3-х спеціалізованих вчених радах захистили дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних та філологічних наук 132 аспіранти та здобувачі як Міжнародного гуманітарного університету так й інших вищих учбових закладів нашої країни. 
Аспіранти мають всі можливості для ефективної роботи над власними дисертаційними дослідженнями: приймають участь у форумах, конференціях, симпозіумах; публікують результати наукових досліджень у наукових журналах, спеціальних виданнях університету: «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету» за різними серіями, «Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету», «Альманах Міжнародного права», щорічних збірниках тез доповідей аспірантів, студентів  та молодих вчених «Гуманітарний і інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих вчених» та «Чорноморські наукові студії»; проходять стажування у відомих центрах України і за кордоном з метою підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки, оволодіння новітніми унікальними методами, управління інноваційною діяльністю, забезпечення інформаційного обміну і розширення наукових контактів.
У теперішній час, у роки докорінної перебудови системи вищої освіти, якісна підготовка молодих вчених, науковців в аспірантурі Міжнародного гуманітарного університету стає все більш актуальною і творчою.