дисертація Лоскутової Наталії Миколаївни на тему «Кінематографічна термінологія: структура та семантика (на матеріалі французької та української мов)», спеціальність 10.02.17;

дисертація Чернякової Валерії Олексіївни на тему «Лінгвальні та паралінгвальні особливості жіночого мовлення в іспаномовному та україномовному політичному дискурсах (зіставний аспект)», спеціальність 10.02.17.

Баркарь Уляна Ярославівна за темою «Поняття чисел ‘один’ /‘два’ та їх реалізація в німецькій і українській мовах (семантико-етимологічне дослідження)».

Заполовський Микола Володимирович за темою «Параболізми в сучасній німецькій мові:  структура, семантика та функціонування».
30.10.2014

Ланіна Ганна Миколаївна за темою «Фразеологизмы с зоосемизмами в русском и немецком языках (семантический и этнокультурный аспекты)».
30.10.2014

Вовчанська Світлана Іванівна за темою «Німецька фахова мова маркетингу: структурно-семантичний, лінгвопрагматичний та функціональний аспекти».
31.10.2014

Свєточева Світлана Миколаївна за темою «Германські теоніми: семантичний та функціональний аспекти (на матеріалі давніх англійських текстів та текстів «Старшої Едди»)».
26.03.2015

Горлова Людмила Анатоліївна за темою «Функціонування прикметників на позначення характеристик етикету (“ввічливий”, “пристойний”) у німецькій мові».
27.03.2015

Федурко Оксана Миронівна за темою «Відприкметникові прислівники в семантико-синтаксичній структурі речення (на матеріалі української та англійської мов)».
28.04.2015

Ковбанюк Мар’яни Іванівни за темою «Семантико-синтаксична структура речення з вторинним предикатом (на матеріалі українського дієприслівника та французького герундія)».
28.04.2015

Абрамова Євгенія Юріївна «Граматична організація та комунікативна сутність компліменту в англомовному художньому діалозі».
29.04.2015

Байлюк Наталії Олександрівна за темою «Порівняльно-історичний аналіз ґемінованих приголосних в українській і німецькій мовах (експериментально-фонетичне дослідження)».
28.09.2015

Колосова  Ганна Андріївна за темою «Ономастикон мемуарів Вінстона Черчилля “My Early Life”: семантичний та функціональний аспекти».
28.09.2015

Іванченко Андрій Валентинович за темою «Лінгвостилістичні та функціональні особливості екфрасисних комплексів у художньому тексті»
29.09.2015