Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України

Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

Постанова про затвердження порядку присвоєння вченого звання професора і доцента

Наказ МОН від 29.03.2010 № 262 Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок

Наказ про затвердження переліку спеціальностей, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань

Наказ про затвердження примірного положення про науково-навчальний центр університету

Наказ про затвердження порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій

Положення про спеціалізовані вчені ради

Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів

Вимоги до фахових видань

Наказ щодо видання навчальної літератури для вищої школи