Анкета викладача ІПЕМВ МГУ 2019 р.
Шановні викладачі! Просимо Вас взяти участь в опитуванні щодо внутрішнього забезпечення якості освіти у МГУ. Опитування анонімне, дані будуть використовуватися в узагальненій формі. Відповідь має бути в кожному запитанні.
Дякуємо!

Всі питання позначені "*" є обов'язковими для заповнення!

1. Факультет (інститут) , на якому Ви працюєте. *
Інститут права, економіки та міжнародних відносин
Факультет лінгвістики та перекладу
Факультет мистецтва та дизайну
Одеський медичний інститут Міжнародного гуманітарного університету
Коледж Міжнародного гуманітарного університету

2. Скільки років Ви працюєте в МГУ *
0-5 років
5-10 років
10-20 років
Більше 20 років

3. Ви викладаєте: *
профільну дисципліну
непрофільну дисципліну
4. Будь ласка, визначте Вашу задоволеність. *

 так 

 скоріше так 

 скоріше ні 

 ні 

 важко відповісти

1) Навчальні приміщення (аудиторії, обчислювальні центри)  зручні та комфортні

2) Є доступ до навчальних приміщень з необхідним обладнанням (комп’ютерами, аудіо-відео пристроями тощо)

3) Створені умови безпеки праці та навчання (дотримання санітарних норм, охорона публічного порядку тощо)

4) Задовольняє робота бібліотеки (ресурси та послуги)

5) Задовольняє інформаційна підтримка
освітнього процесу і науково-дослідницької діяльності (вільний доступ до наукометричних баз даних)

6) Задовольняє інформування про важливі події, заходи, досягнення університету (сайт університету, соціальні мережі, корпоративна пошта)

7) Задовольняє інформаційна підтримка освітнього процесу

8) Задовольняє інформаційна підтримка освітнього процесу - репозиторій університету

9) Задовольняє інформаційна підтримка освітнього процесу - електронний журнал

10) Задовольняє інформаційна підтримка освітнього процесу - електронний розклад

11) Задовольняє отримання інформаційно-аналітичних матеріалів щодо результатів навчання, опитувань здобувачів вищої освіти від відділу забезпечення якості освіти, деканату, кафедри

12) Задовольняє взаємодія здобувачів вищої освіти і викладачів в освітньому процесі

13) Задовольняють взаємовідносини між викладачами

14) задовольняє соціально–психологічний клімат - на кафедрі

15) Задовольняє соціально–психологічний клімат - на факультеті (інституті)

16) Задовольняє соціально–психологічний клімат - в університеті

17) Є можливість скористатись послугами практичного психолога

18) В університеті здійснюється соціальна підтримка викладачів (матеріальна допомога, заходи, діяльність профспілкової організації)

19) В університеті здійснюється стимулювання діяльності викладачів (визнання, відзнаки, преміювання, матеріальна допомога тощо)

20) Викладачі вільно обирають методи навчання, форми, методи, критерії оцінювання

21) Викладачі залучені до розробки, моніторингу, перегляду освітніх, освітньо-наукових програм

22) У викладачів є можливість звернутись до адміністрації, керівників структурних підрозділів університету з ініціативами щодо покращення якості освіти в університеті

23) Викладачі мають можливість втілення ініціатив щодо якості освіти

24) Гаранти залучають здобувачів вищої освіти до формування/оновлення змісту та оцінки якості освітніх, освітньо-наукових програм

25) Викладачі використовують результати опитувань здобувачів вищої освіти з питань якості освітніх, освітньо-наукових програм для їх перегляду та покращення

26) Результативність навчальної, наукової, організаційної діяльності викладачів сприяє покращенню позиціювання університету в національних і світових рейтингах

27) Викладачі мають можливість підвищувати кваліфікацію на базі університету

28) Програми підвищення кваліфікації на базі університету пропонуються за актуальною для викладачів тематикою

29) На базі університету проводяться методичні семінари, які сприяють професійному розвитку та вдосконаленню педагогічної майстерності викладачів

30) На базі кафедр проводяться методичні семінари, які сприяють професійному розвитку та вдосконаленню педагогічної майстерності викладачів

31) Викладачі мають можливість втілення академічних свобод (свободи слова, творчості; поширення знань; проведення наук. досліджень, використання їх результатів)  для забезпечення якості та інтересів здобувачів в освітньому процесі

32) Викладачі мають реальну можливість брати участь в програмах академічної мобільності

33) В університеті впроваджується політика академічної доброчесності серед науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти

34) Науково-педагогічні працівники дотримуються політики академічної доброчесності

35) Науково-педагогічними працівниками запроваджуються санкції у разі порушення академічної доброчесності з боку здобувачів вищої освіти

5.Ваші пропозиції щодо підвищення якості освіти в університеті, включеності викладачів у систему внутрішнього забезпечення якості, а також задоволеності викладачів роботою у Міжнародному гуманітарному університеті.

Дякуємо за співробітництво!

АНКЕТА
для опитування здобувачів вищої освіти щодо
якості викладання в ІПЕМВ МГУ
Анкетування проводиться анонімно.
Ваші відповіді допоможуть  удосконалити систему якості освіти в НУВГП.
Будь ласка, дайте відповіді на запитання за десятибальною шкалою (1-10),  де: «1» – незадовільно, «10» – відмінно.

Викладач
Дисципліна

 

Критерії оцінювання

Бали

1.

Наскільки ця дисципліна стосується моєї спеціальності

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.

Дисципліна допомогла мені отримати практичні та сучасні  навички

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.

Рівень володіння викладачем навчальним матеріалом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.

Стиль викладання був мені зрозумілий та використовувались цікаві підходи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5.

Викладач був відкритий та доступний до спілкування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.

Викладач об’єктивно, чесно та прозоро оцінював знання студентів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7.

Я хотів(ла) би і надалі зустрітися з цим викладачем (при читанні інших дисциплін, виконанні курсової чи дипломної роботи)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8.

Я порадив(ла) би дану дисципліну іншим студентам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9.

Яку частину занять у відсотках Ви відвідали?

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Дякуємо за Ваші відповіді!

Висловлені Вами побажання будуть використані для поліпшення якості освітніх послуг, що надаються Інститутом права, економіки та міжнародних відносин Міжнародного гуманітарного університету. Дякуємо за співпрацю!

* Обов’язково

1. Кількість випускників ІПЕМВ МГУ, які працюють у Вашій установі/організації, їх посади

2. Які з наведених нижче чинників мають, на Вашу думку, найбільший вплив на ефективність професійної діяльності фахівця та його кар'єрне зростання
1 (низький рівень) до 5 (високий рівень)

Рівень загальнотеоретичної підготовки *
5

Рівень базових знань і практичних навичок *
 3  5

Рівень професійних знань і практичних навичок *
 3  5

Стратегічне мислення *
 4  5

Здатність працювати в колективі, команді *
5

Здатність ефективно представляти результати своєї діяльності *
 3  5

Націленість на кар'єрне зростання і професійний розвиток *
5

Навички управління персоналом, колективом *
 3  5

Володіння інформаційними та комунікаційними технологіями *
5

Ведення ділової документації *
 3  5

Інше (вкажіть):

3. Наскільки Ви задоволені рівнем професійної підготовки випускників ІПЕМВ МГУ, які працюють у Вас в організації/установі?
1 (низький рівень) до 5 (високий рівень) *
5

4. Наскільки Ви зацікавлені в прийомі на роботу випускників ІПЕМВ МГУ? 1 (не зацікавлений) до 5 (повністю зацікавлений) *
5

5. Наведіть, будь ласка, свою оцінку ІПЕМВ МГУ за такими критеріями:
1 (незначний рівень) до 5 (дуже високий рівень)

Ділова репутація, імідж ІПЕМВ МГУ
5

Конкурентоспроможність освітніх послуг *
5

Науково-педагогічний склад *
5

Матеріально-технічна база
5

Система управління закладом
5

Зміст освітніх (професійних) програм *
 2  5

6. Оцініть якості та навички випускників ІПЕМВ за п’ятибальною шкалою від 1 (низький рівень) до 5 (високий рівень)
Рівень загальнотеоретичної підготовки *
5

Рівень базових знань і практичних навичок *
5

Рівень професійних знань і практичних навичок *
 3  5

Стратегічне мислення *
5

Здатність працювати в колективі, команді *
 4  5
Здатність ефективно представляти результати своєї діяльності *
5

Націленість на кар'єрне зростання і професійний розвиток *
 3  5

Навички управління персоналом, колективом *
5

Комунікабельність *
 4  5

Володіння інформаційними та комунікаційними технологіями *
5

Ведення ділової документації *
5

Інше (вкажіть):

7. Надайте свій коментар або побажання щодо знань, вмінь, навичок, що надаються під час підготовки в ІПЕМВ МГУ

Вкажіть, будь ласка, назву Вашої установи/організації

Для зворотного зв'язку вкажіть, будь ласка, Ваші контактні дані

Дякуємо за співробітництво!

ПІБ (не обов’язково)
Контактний телефон (не обов’язково)
Рік закінчення освітньої програми магістра
1. Чи працюєте Ви за фахом?
Так Ні
2. Якщо «ні» з якої причини
3. Скільки часу Ви витратили на пошук роботи
Працював(ла) ще з студентських років
До 1 місяця Від місяця до півроку
Більше півроку
4. Чи достатній на сьогодні рівень оплати вашої праці як фахівця?
Так, це вище ніж я розраховував(ла)
Так, це достойна платня за мою роботу
Могла б бути кращою
Ні, мені не вистачає на мої потреби
5. Чи задоволені Ви отриманою освітою?
Так Ні
6. Чи була необхідна перепідготовка, або додаткове навчання, щоб отримати роботу за фахом?
Так Ні Підвищення кваліфікації на робочому місці
7. Які знання, компетенції Ви вважаєте необхідним додати у освітню програму?

8. Які дисципліни Ви освітньої програми магістра ви вважаєте зайвими?

Оцінювання освітнього процесу
1. Чи був порядок вивчення дисциплін, план та графік навчального процесу, логічним і послідовним?
Так Ні
2. Чи достатньою була кваліфікація викладачів, залучених для реалізації ОП
Так Ні
3. Чи достатньо часу для засвоєння компонентів освітньої програми
Так Ні
Якщо ні – поясніть, яких саме:
4. Оцініть важкість навчання за даною ОП
Дуже легко Легко Нормально Складно Дуже складно

Дякуємо за співробітництво!

Дочірні категорії