Стратегія розвитку Міжнародного гуманітарного університету на 2019-2025 роки

Висновки проведеного анкетування з роботодавцями

Методичні вказівки до переддипломної практики

Методичні вказівки до підготовки та захисту кваліфікаційних робіт у Міжнародному гуманітарному університеті

Порядок конкурсного відбору при заміщені вакантних посад науково-педагогічних працівників Міжнародного гуманітарного університету та укладення з ними трудових договорів

Кодекс академічної доброчесності у Міжнародному гуманітарному університеті

Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників та кафедр

Положення про комісію з питань професійної етики Міжнародного гуманітарного університету

Положення про підвищення кваліфікації науково педагогічних працівників

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти

Положення про центр зв’язків з роботодавцями ІПЕМВ Міжнародного гуманітарного університету

Положення про порядок та умови вибору студентами вибіркових навчальних дисциплін у Міжнародному гуманітарному університеті

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у Міжнародному гуманітарному університеті

Положення про порядок перезарахування результатів навчання у Міжнародному гуманітарному університеті

Положення про забезпечення доступності та супровід осіб з особливими освітніми потребами та інших маломобільних груп населення на території Міжнародного гуманітарного університету

Положення навчально-наукового центру міжнародних освітніх програм Міжнародного гуманітарного університету

Положення про організацію освітнього процесу у Міжнародному гуманітарному університеті

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти Міжнародного гуманітарного університету

Положення про академічну доброчесність у Міжнародному гуманітарному університеті

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та організацію роботи екзаменаційних комісій Міжнародного гуманітарного університету

Положення про роботу кураторів академічних груп Міжнародного гуманітарного університету

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Міжнародному гуманітарному університеті

Положення про вчену раду у Міжнародному гуманітарному університеті

Положення про навчально-науковий центр міжнародних освітніх програм Міжнародного Гуманітарного Університету

Положення про центр науковых компетенцій та акдемічного письма Міжнародного Гуманітарного Університету

Положення про освіітньо-наукові програми підготовки докторів філософії в Міжнародному Гуманітарному Університеті

Положення про студентське самоврядування Міжнародного Гуманітарного Університету 

Положення про Інститут права, економіки та міжнародних відносин Міжнародного Гуманітарного Університету

Проект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки

Рекомендація ЄС щодо компетенцій навчання

Проект Закону "Про вищу освіту" (нова редакція)

Положення про державний вищий навчальний заклад