м. Одеса, вул. Фонтанська дорога 33
4 поверх каб. 419
65009
e-mail кафедри : kafedra417@ukr.net


      Кафедра мистецтвознавства та загальногуманітарних дисциплін створена в 2003 році і є однією з перших кафедр універси­тету. На кафедрі працюють: д. мистецтвознав­ства, проф. А. П. Овчиннікова; д. пед. н., проф. Г. X. Яворська; д. філос. н., проф. І. В. Єршова-Бабенко; к. і. н., доц. В. Г. Пищемуха (завідувач кафе­дри в 2003—2015 рр.); к. і. н, доц. Н. І. Серебряннікова; к. філос. н., доц. Л. А. Панкова; к. філос. н., доц. М. А. Кравчик; к. філос. н., доц. Т. А. Крижановська; к. філос. н., доц. А. С. Кравчик: ст. викл. С. В. Волковський.
Одним із пріоритетних напрямків наукової ро­боти кафедри є видання збірників науково-дослідних робіт. З 2005 року в університеті видається збір­ник «Наукові записки Міжнародного гуманітарно­го університету». У 2010 році заснований і почав виходити «Науковий вісник Міжнародного гумані­тарного університету. Серія: Історія. Філософія. По­літологія», в якому публікуються статті провідних вчених, як України, так і інших держав. У 2011 році кафедрою була організована і проведена міжнарод­на інтернет-конференція «Гуманітарне знання: ме­тодологічні стратегії та міждисциплінарні зв’язки».
Результати такої роботи були презентовані в лютому 2012 року на міжнародній науково-прак­тичній конференції «Становлення особистості про­фесіонала: перспективи й розвиток», яка щорічно проходить вже п’ять років за безпосередньої учас­ті кафедри.
У 2015 році була започаткована міжнародна мультидисциплінарна конференція «Чорноморські наукові студії». У ній взяли участь науковці з країн ближнього та дальнього зарубіжжя: доктори і кан­дидати наук, професори і доценти, а також молоді науковці та аспіранти. Такі наукові зустрічі стали щорічними.
У 2016 році на кафедрі було відкрито аспі­рантуру за спеціальністю 034 «Культурологія» і проведений перший набір на третій науковий рівень.
У квітні 2017 року у міжнародному журналі «Evropsky filozoficky a historicky diskurz» за підтрим­ки кафедри був створений розділ «Культурологія», який дозволив публікувати результати наукових до­сліджень у даному збірнику.
Завідує кафедрою — проф. А. П. Овчиннікова, д. мистецтвознавства. Результати її наукової і педа­гогічної діяльності відображено в понад 150 публі­каціях. Професор А. П. Овчиннікова є членом ред­колегій спеціалізованих культурологічних і мисте­цтвознавчих журналів, членом Національної спілки театральних діячів.

Дисципліни, які забезпечуються кафедрою:
Історія України
Історія Української культури
Філософія
Ораторське мистецтво
Логіка
Педагогіка
Основи педагогічної майстерності
Естетика
Психологія
Соціологія
Педагогіка вищої освіти
Педагогіка та психологія середньої освіти
Сучасна педагогічна майстерність
Історія мистецтв
Історія мистецтв та сучасна культура
Основи філософських знань

Навчальні та методичні видання кафедри
Методичні рекомендації до підтеми. Тема «Філософська думка в Україні», курс «Філософія». Для студентів І-ІІ рівнів вищої освіти спеціальностей «Початкова освіта», «Переклад».

Склад кафедри мистецтвознавства та загально гуманітарних дисциплін
Завідувач кафедрою доктор мистецтвознавства, професор  Овчиннікова Альбіна Петрівна
Доктор педагогічних наук, професор  Яворська Галина Харлампіївна
Доктор філософських дисциплін,  Єршова- Бабенко  Ірина Вікторівна
Кандидат  історичних наук, доцент Пищемуха Володимир Григорович
Кандидат  історичних наук, доцент Серебряннікова Наталя Іванівна
Кандидат  філософських наук, доцент Панкова Людмила Олександрівна
Кандидат  філософських наук, доцент Кравчик Марія Олександрівна
Кандидат  філософських наук, доцент Крижановська Тетяна Олександрівна
Кандидат  філософських наук, доцент Кравчик Антон Станіславович
Старший викладач Волковський Сергій Васильович 
 

Науковий гурток кафедри загальногуманітарних дисциплін «Гуманітарії ХХІ століття»
Методичні рекомендації до підтеми. Тема «Філософська думка в Україні», курс «Філософія». Для студентів І-ІІ рівнів вищої освіти спеціальностей «Початкова освіта», «Переклад».  

Мета, основні завдання та форми роботи гуртка
Метою діяльності наукового гуртка «Гуманітарії ХХІ століття» є поглиблене вивчення студентами навчального матеріалу з історії, філософії, культурології, педагогіки, психології, етики, естетики, політології, соціології, логіки та інших гуманітарних дисциплін, набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці, розширення загального і професійного світогляду студентів.
Основними завданнями наукового гуртка є:

  • підтримка наукових інтересів студентів МГУ в галузі гуманітарних дисциплін, сприяння розвитку їх творчого потенціалу;
  • сприяння виявленню та залученню обдарованої молоді в Університеті до наукової діяльності;
  • організація та проведення студентських наукових конференцій, семінарів, круглих столів з питань історії, філософії, культурології, педагогіки, психології, етики, естетики, політології, соціології, логіки та інших гуманітарних дисциплін.

Основними формами роботи гуртка є гурткові засідання та індивідуальна робота наукових керівників із студентами. Засідання гуртка проводяться щомісячно протягом навчального року в період навчання студентів.

Список учасників наукового гуртка  
План наукового гуртка  
Теми наукових доповідей для студентів (Історія української культури)  
Теми наукових доповідей для студентів (Філософія) 
Вимоги до написання наукових тез 
Як пишуться наукові тези? 

Адреса: м.Одеса, вул. Академічна 7
e-mail: studio.alt@rambler.ru
тел: 0952208263
графік роботи: з 8.30 до 17.00


Токарєв Олександр Віталійович,
завідувач кафедри дизайну, професор,
Заслужений діяч мистецтв України.

Профессорсько-викладацький склад кафедри:

- Токарєв Олександр Віталійович, завідувач кафедри дизайну, професор, Заслужений діяч мистецтв України, член спілки кінематографістів України
- Палатніков Григорій Аркадійович, доцент кафедри дизайну, Заслужений художник України, член спілки художників України
- Сінішин Анатолій Андрійович – доцент кафедри дизайну, Заслужений художник України, член спілки художників України.
- Межевчук Володимир Омелянович, доцент кафедри дизайну, Заслужений художник України.
- Зайцев Станіслав Миколайович, доцент кафедри дизайну, Заслужений художник України.
- Чепкій Віктор Васильович, доцент кафедри дизайну, кандидат технічних наук.
- Федорова Ніна Володимирівна, старший викладач кафедри дизайну.
- Сакалюк Євгенія Всеволодівна, старший викладач кафедри дизайну.
- Ямроз Леонід Станіславович, старший викладач кафедри дизайну.
- Карпушкін Олександр Михайлович, старший викладач кафедри дизайну, член спілки художників України.
- Вершинін Веніамін Миколайович, старший викладач кафедри дизайну, член спілки дизайнерів України.
- Вершиніна Катерина Веніамінівна, старший викладач кафедри дизайну, член спілки дизайнерів України.
- Захаров Володимир Ігорович, старший викладач кафедри дизайну.
- Тимофеєв Борис Вікторович, старший викладач кафедри дизайну.
- Шибанов Юрій Миколайович, викладач кафедри дизайну.
- Рябінова Ірина Михайлівна, старший лаборант кафедри дизайну.

Дисципліни, які забезпечуються кафедрою 
Академічний живопис, рисунок, основи композиції та проектної графіки, апаратне та програмне забезпечення, нарисна геометрія і перспектива, користувальні прикладні програми, технології розробки веб-сайтів, мультимедійні технології, проектування в сфері дизайну, кольорознавство, основи формоутворення, основи анімації, макетування упаковки, графічні техніки веб-дизайну, робота в графічних матеріалах, основи шрифту, типографіка та основи до друкарської підготовки, декоративно-прикладне мистецтво та орнаментика, фотографія і фотографіка, історія мистецтв, моделювання театрального костюму.

ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ

Фонтанська дорога 33 кабінет 105
тел. 0952208263
iskusstvomgu@ukr.net 
Графік роботи: пн.-пт з 8.00 до17.00 перерва з13.00до14.00Керівництво факультету


Токарев Александр Віталійович
Завідувач кафедрою дизайну,
професор, член Національного союзу художників України,
член правління Національного союзу кинематографістів України


Уварова Тетяна Іванівна
Завідувач кафедрою кіно та телебачення,
кандидат мистецтвознавства


Овчіннікова Альбіна Петрівна
Завідуючий кафедрою мистецтвознавства та общегуманітарних дисциплін,
професор, доктор мистецтвознавства

Факультет мистецтва та дизайну Міжнародного гуманітарного університету випускає професіоналів в галузі дизайну візуальних комунікацій (поліграфії, дизайну графічних інтерфейсів, web-дизайну), комп'ютерної графіки (векторної, растрової та 3D), флеш-анімації, концепт-арту, а також образотворчого мистецтва. Студенти опановують основи академічного малюнка і живопису, освоюють повний пакет затребуваних в сфері дизайну комп'ютерних програм, а також знайомляться з інноваційними технологіями.
Глибоке розуміння місії дизайну в сучасному світі, широкий профіль підготовки, дозволяє нам випускати фахівців, здатних адаптуватися до швидко мінливих потреб ринку і успішно розробляти і втілювати в життя проекти, що перетворюють світ.
А з цього року факультет відкриває набір на спеціальності «Актор музичного театру (мюзікл)» та «Артист-вокаліст (естрадно-джазовий напрямок)» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».
Команда досвідчених художників, працівників телебачення, кінематографістів, мистецтвознавців, інженерів намагається виховати в наших студентах позитивізм, любов до прекрасного, невгамовне прагнення до пізнання себе і навколишнього світу. На факультеті високі вимоги до студентів та викладачів, ми не просто даємо фундаментальну освіту - ми навчаємо професії, яка забезпечить нашим випускникам успішну кар'єру і благополуччя.
До складу факультету входять три кафедри: кафедра дизайну, кафедра кіно і телебачення, кафедра мистецтвознавства та загально гуманітарних дисциплін.
Історія факультету почалася в 2008 році зі створення спеціалізації «Дизайн» при факультеті комп'ютерних наук та інноваційних технологій. Через два роки була відкрита кафедра дизайну. Засновником факультету і першим завідувачем кафедри дизайну став заслужений діяч мистецтв України, професор А.В. Токарєв. На формування змісту навчання і завдань розвитку професійного освітнього досвіду вплинули заслужені художники України: Г.А. Палатніков і В.Є. Межевчук; член Національної спілки художників України А.М. Карпушкін; кандидат мистецтвознавства В.В. Жимолостнова та ін.
З 20 серпня 2012 року організовано факультет мистецтва та дизайну, який здійснює підготовку бакалаврів дизайну, кіно і телебачення (аудіовізуального мистецтва і виробництва), фахівців дизайну інтерактивних засобів масових комунікацій.
У різні роки декани - заслужений діяч мистецтв України, професор А.В. Токарєв, доктор мистецтвознавства, професор А.П. Овчиннікова, народний артист України, професор Я.В. Лупій - внесли вагомий вклад у розвиток освітньої спеціальності.
З 2013 року факультет інтенсивно розширює сферу художньої, художньо-естетичної освіти. У його складі з'явилася нова кафедра, що стала освітнім і науковим центром факультету, - «Мистецтвознавства і загальногуманітарних дисциплін», очолювана доктором мистецтвознавства, професором А.П. Овчинніковою. Доктора, доценти цієї кафедри забезпечують навчальний процес: доктор філософських наук, професор І. В. Єршова-Бабенко, доктор педагогічних наук, професор Г.Х. Яворська, кандидат історичних наук, доцент В.Г. Пищемуха, кандидат філософських наук, доцент Т.А. Крижановська, кандидат історичних наук, доцент Н.І. Серебряннікова, кандидат філософських наук, доцент Л.А. Панкова та ін.
З 2010 року на кафедрі видається «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету», в якому публікуються статті провідних вчених України та країн ближнього і далекого зарубіжжя. У квітні 2017 року вийшов у світ перший номер міжнародного журналу "Evropský filozofický a historický diskurz" («Європейський філософський та історичний дискурс»), присвячений дослідженням актуальних проблем сучасної філософії, історії філософської думки, теорії і філософії історії, культурології, аналізам історичних процесів в окремих регіонах світу, в тому числі історії країн Центральної та Східної Європи. Членом редакційної колегії цього журналу стала завідувач кафедри мистецтвознавства і загальногуманітарних дисциплін А.П. Овчиннікова. При кафедрі діє аспірантура і здійснюється підготовка докторів філософії за спеціальністю 034 «Культурологія».
У 2013 році факультет, як динамічний живий організм, що безперервно розвивається, здійснив перший набір студентів за напрямом підготовки «Кіно,-телемистецтво». Відповідно, утворилася нова кафедра кіно і телебачення. Очолив її ведучий телевізійних програм Одеського державного телебачення, заслужений журналіст України Л. Л. Сущенко. Сьогодні керівництво кафедрою здійснює кандидат мистецтвознавства, доцент Т. І. Уварова.
Факультет готує фахівців за державними освітніми стандартами. Знання та практичні навички, отримані по фундаментальних дисциплінах, знаходять подальший розвиток в спеціальних курсах, які забезпечують глибоку базову підготовку. Багатогранне навчально-наукове та громадське життя студентів факультету сприяє формуванню цілісних творчих особистостей. Допомагає їм в цьому згуртований, високопрофесійний творчий колектив: народний артист України, кінорежисер вищої категорії Я. В. Лупій, народний артист України О. Л. Школьник, заслужений діяч мистецтв України, кінорежисер А. І. Амелін, заслужена артистка України Т. Г. Глущенко, член Національної спілки журналістів, головний режисер Одеської державної телерадіокомпанії К.Й. Капіцкий і ін.
Основна науково-педагогічна робота відбувається за трьома основними напрямками:
- створення творчих проектів у вигляді авторських робіт в галузі дизайну і різножанрових творів аудіовізуального мистецтва;
- розробка тематики наукових досліджень: «Сучасна знакова система як основа візуальної і вербальної культури»;
- розробка тем: «Дизайн-проекти як складова частина сучасної масової та елітарної культури», «Авторське кіно - кіно майбутнього».
Факультет підтримує тісні творчі та методичні зв'язки з Харківською державною академією дизайну та мистецтв, Харківською державною Академією культури, з Київською національною Академією образотворчого мистецтва, Всеросійським інститутом кінематографії ім. С. А. Герасимова, Київським Національним університетом театру, кіно та телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, з різними закордонними профільними установами.
Навчальний процес забезпечується за допомогою сучасної матеріально-технічної бази, яка відповідає вимогам вищої школи: навчальна телестудія для створення телевізійних програм, фільмів і передач, оснащена новітніми мультимедійними засобами, відеотехнікою. Тут студенти опановують технічними знаннями, знімають свої перші практичні роботи. Наприклад, на ХІ Міжнародному кінофестивалі «Дніпро-сінема» студентка 4 курсу А. Маслова посіла друге призове місце в номінації «Кращий мультфільм». У новому навчальному році планується відкрити перший щорічний кінофестиваль студентських фільмів, в якому братимуть участь представники багатьох кіношкіл світу.
Регулярно проводяться науково-теоретичні конференції та презентації нових літературно-художніх видань з дизайну і кіновиробництва, майстер-класи доцентів і педагогів кафедр, організовуються образотворчі виставки з мистецтва Німеччини, Китаю тощо.
Студенти активно беруть участь у громадському житті університету, різноманітних конкурсах, виставках, концертах, кінофестивалях, змаганнях. На конкурсі краси «Міс МГУ-2016» перемогу здобула студентка другого курсу напряму «Кіно, - телемистецтво» Анастасія Міршафіеі Есфарджані. Вона ж завоювала титул «Віце-міс Україна-Південь». Другокурсник Дмитро Воропаєв, студент напряму «Кіно,- телемистецтво» став призером чемпіонату України з фігурного катання, Еля Дубінецька - з кінного спорту.
Навчальну практику студенти проходять у різних дизайнерських компаніях України, які співпрацюють з факультетом на договірних засадах, на Одеській кіностудії, в телекомпаніях міст України. Це дозволяє більшості випускників ще до закінчення навчання визначитися з місцем майбутньої роботи. Наші студенти і випускники працюють і знімають свої дипломні картини в компаніях: СТБ, Новий канал, Одеса ТБ, Одеська обласна державна телерадіокомпанія, ПП «Сінема».
Диплом факультету мистецтва та дизайну дає можливість випускнику працювати в державних, комерційних і спільних підприємствах за профілем набутої кваліфікації, відкрити свою справу в цьому напрямку; викладати у вищих і середніх навчальних закладах, працювати в рекламних агентствах, у сфері індустрії моди, дизайнерами-художниками, консультантами у торгово-промислових фірмах, на кіностудіях, телебаченні, в театральних закладах, а також мистецтвознавцями, в періодичних виданнях та видавництвах, створювати авторські проекти, займатися науковою роботою.

Творчі досягнення
Голови Правління Одеського відділення Національної спілки
кінематографістів України
Народного артиста України
професора кафедри кіно і телебачення
Міжнародного гуманітарного університету
ЛУПІЯ Ярослава Васильовича

Лупій Ярослав Васильович, режисер-постановник Одеської кіностудії, сценарист, публіцист, педагог. З-посеред представників творчих професій кінорежисер Я.В. Лупій, напевно, має найбільше прав повторити у зрілому віці зізнання давнього літописця: «мнозі страсті бороли мене». Він майстерно вдихає життя у своїх екранних героїв, заглиблюється в філософські та психологічні колізії, зіткнення характерів, розгадуює і майстерно, талановито втілює мотивації вчинків та поведінки своїх історичних постатей чи сучасників.
Лупій Я.В. протягом всього свого творчого життя послідовно проводить теми найзначніших подій української історії, національної духовності і культури. Десятки років не сходить з екранів історичний фільм про одного з найвизначніших полководців України Червоної Русі Данила Галицького фільм «Данило – князь Галицький», який одержав «Золотий приз» на 14-у кінофестивалі в Торонто (Канада) в 1989 р. Тонкий психологізм відрізняє всі його ігрові фільми – «Любі мої», Багряні береги», «Секретний ешелон», «За межами болю», екранізація біблійних творів Л. Українки «Akeldama. На полі крові», кінокартина «Хліб дитинства мого» про підлітків розміновувачів житнього поля періоду Вітчизняної війни та інші.
Я. В. Лупій - лауреат багатьох міжнародних і вітчизняних кінофестивалів. Новими темами його творчих досліджень часто є непросте особисте життя. Він закінчив кінорежисерський факультет КДІТМ ім. І. Карпенка-Карого (1971 р. майстерня А.Й. Войтецького). З 1971 р. – режисер Одеської кіностудії. Один з засновників кіностудії «Галфільм» (1989 р.), поставив перший фільм під її копірайтом («Люди з номерами» – 1989 р.), який на документальному матеріалі розповідає про репресії на західно-українських землях, вчинені радянськими «визволителями» у 1939 р. і у повоєнний час. У Одесі Я.В.Лупій в 1991 р. створив кіно-відеостудію «Благовіст», на якій зняв повнометражний фільм «Секретний ешелон» про вивезення до Сибіру українських дівчат.
Самостійність мислення , сприйняття реалій життя- це та індивідуальна точка погляду Я.В.Лупія та громадська і чисто людська позиція, яка за визнанням є суттю режисерської професії і вона перш за все розкривається в сфері змісту його екранного твору, а не у його формальних зисках.
Я.В.Лупій веде активну громадську діяльність. Він секретар НСКУ, член Правління Фонду Культури України, Голова правління Одеського відділення НСКУ.
Професор Я.В. Лупій працює деканом факультету мистецтва та дизайну, викладає режисуру аудіовізуальних творів, теорію і практику кіномонтажу в Міжнародному гуманітарному університеті (м. Одеса). Член Національної Спілки кінематографістів України з 1977 року.

Адреса: Фонтанська дорога 33 (каб. завідувача 609)
Кафедра: вул. Рішельевська 28 (11 поверх)
Навчальна студія : вул. Рішельевська 28 (10 поверх)
Email: kafkinotvmgu@ukr.net
Facebook: @KinoTVOdessa
Instagram: kino.tv.mgu.odessa
Уварова Тетяна Іванівна
завідувач кафедри кіно і телебачення, кандидат мистецтвознавства

 Кафедра «Кіно та телебачення» є структурним підрозділом факультету Мистецтва і дизайну Міжнародного гуманітарного університету. З 2013 року кафедра здійснює підготовку бакалаврів спеціальності   Кіно-, телемистецтво (Аудіовізуальне мистецтво та виробництво).
Кафедра є активним учасником загальноуніверситетських програм гуманітарного розвитку суспільства, збереження і примноження духовних цінностей, інтеграції України в європейський і світовий культурний простір.
Діяльність кафедри «Кіно та телебачення» спрямована на розвиток національної свідомості і духовної культури, на подальше удосконалення мистецької освіти, високопрофесійне виховання творчої молоді. Оптимальне співвідношення гуманітарної, фундаментальної та спеціальної підготовки майбутніх майстрів кіно і телебачення –  найважливіше завдання кафедри.
Завдяки творчому і науково-педагогічному потенціалу на кафедрі створено максимально сприятливі умови для підготовки високопрофесійних фахівців аудіовізуального мистецтва та виробництва, які відповідають вимогам мистецького сьогодення, а також дотриманню державної стратегії в галузі розвитку національної культури, збагаченню традицій української кінематографії та телебачення.
Завідує кафедрою кандидат мистецтвознавства, доцент, викладач з багаторічним досвідом – Уварова Тетяна Іванівна – автор багатьох наукових та навчально-методичних праць.
Теоретичну підготовку студенів кафедри здійснюють провідні науковці:
канд. техн. наук, проф.  Головань В. Г.,
канд. пед.их наук, доц. Стас Т. В.,
канд.  мистецтвознавства, викл. Степанова Г. І.
До викладацької роботи на кафедрі були запрошені відомі українські режисери, актори, тележурналісти, організатори кіно-, телевиробництва, які є висококваліфікованими фахівцями і мають багаторічний досвід роботи у сфері кіно та телебачення:
Народний артист України, професор Лупій Ярослав Васильович;
Народний артист України, професор Школьник Олег Львович;
Заслужена артистка України, доцент Глущенко Тетяна Григорівна;
Заслужений журналіст України, доцент Каневський Кім Борисович;
Заслужений діяч мистецтв, ст. викладач Амелін Олександр Іванович;
Заслужений діяч мистецтв, ст. викладач Ковальов Володимир Ілліч;
Головний режисер Одеського відділення Державної телекомпанії, викладач Копіцький Костянтин Йосипович;
кінооператор-постановник Одеської кіностудії, викладач Колбінєв Сергій Васильович;
Член Національного союзу кінематографістів України, викладач Турецький Юхим Васильович;
Член Національного союзу кінематографістів України, викладач Костроменко Дмитро Вадимович;
Член Національного союзу кінематографістів України, викладач Цвігуненко Ігор Євгенійович;
концертмейстер, викладач Онучіна Світлана Дмитрівна.

Кафедра орієнтується на сучасні вимоги до фахівців кіно-, телевиробництва. В основі учбових програм закладено низку дисциплін, тематику і кількість, яких збалансовано задля того, щоб наші студенти могли домогтися найкращих результатів:
- Основи драматургії;
- Сценічне мовлення;
- Основи акторської майстерності;
- Основи режисури;
- Кіно-, телетехніка та обладнання;
- Образотворче і звукове рішення фільму;
- Режисура монтажу;
- Операторська майстерність;
- Звукорежисура;
- Майстерність диктора та ведучого телепрограм;
- Менеджмент у галузі мистецтва;
- Кіно-, телеосвітлення та багато інших.

 На теоретичних і практичних заняттях студенти не лише оволодівають майбутньою професією, а й мають можливість розкрити свій творчий потенціал.
Також для здійснення професійної підготовки спеціалістів у сфері кіно-, телемистецтва на кафедрі створена навчальна телестудія та фотолабораторія. Студенти мають можливість проходити практику на Одеській кіностудії та на провідних міських телеканалах.
Викладачі і студенти кафедри беруть активну участь в організації і роботі фестивалів, конкурсів, оглядах студентських робіт.
Впевнені, що  знання і досвід набуті під час навчання дозволять студентам стати висококваліфікованими спеціалістами у сфері екранних мистецтв, здатними реалізовувати свій мистецький і творчий потенціал, «знайти себе» в мистецьких просторах – телебаченні, театрі, радіо, рекламних агенціях, тощо.

Сьогодні до професорсько-викладацького складу кафедри входять 

- Ярослав Васильович Лупій, народний артист України, професор
- Школьник Олег Львович, професор кафедри кіно та телебачення, заслужений артист України, народний артист України.
- Турецький Єфім Васильович, викладач
- Каневський Кім Борисович, доцент
- Глущенко  Тетяна  Григорівна, доцент
- Кобзар-Слободюк Галина Анатоліївна, доцент
- Копіцький Костянтин Йосифович, старший викладач
- Степанова Галина Іванівна – кандидат мистецтвознавства, доцент
- Костроменко Дмитро Вадимович
- Уварова Тетяна Іванівна, кандидат мистецтвознавства
- Цвигуненко Ігор Євгенович
- Стас Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Навчальні дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:
Історія кіно та телебачення
Сценарна майстерність
Звукорежисура
Музика в кіно та на телебаченні
Технології кінотелевиробництва
Режисура аудіовізуальних творів
Культура сценічного і екранного мовлення
Основи акторської майстерності
Історія української культури
Основи драматургії
Основи образотворчого рішення аудіовізуальних творів
Естетика
Історія мистецтв
Фотографія та кіно-фото матеріали
Теорія і практика монтажу
Основи кіно,- телетехніки
Майстерність звукорежисера
Операторська майстерність
Майстерність кіно-телеоператора
Майстерність диктора та ведучого телепрограм
Майстерність режисера
Основи PR-технологій в сфері мистецтв
Майстерність продюсера кіно та телебачення
Історія мистецтв та сучасна культура
Менеджмент галерейного бізнесу та організація виставкових проектів
Основи журналістики та сучасний телерепортаж
Менеджмент, реклама та PR в кіно та на телебаченніНаукова та навчально методична робота кафедри

Монолог як явище культури: монографія / Уварова Т.І. — Одеса: Фенікс, 2009. – 176 с.
 
Степанова Г., Уварова Т. Мистецтвознавство ХХ століття: хрестоматія-довідник: навч. посібник / кол. авт.: А. Баканурський та ін.; упоряд.: А. Білик, С. Думасенко. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – 424 с.

Уварова Т.І. Організація і методика проведення передвиборчих кампаній: навчально-методичний посібник для студ. спеціалізації «Культурологія»/Т.І Уварова; Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – 312.

 Методичні рекомендації  к спецкурсу «Предпринимательство и шоу-бизнес» для студентів специальности 6.020101 «Культурологія» / Т.И. Уварова, Одеський національний університет  ім. І.І. Мечникова. - Одесса: ОНУ имени И.И. Мечникова, 2015. - 55 с.

Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та захисту випускної кваліфікаційної екранної роботи (творчого проекту) на здобуття освітньої кваліфікації «бакалавр» спеціальності 021«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»/ Т.І. Уварова, Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса. Фенікс. 2017 рік.
FAMILY IN THE SYSTEM OF VALUE ORIENTATIONS: CULTUROLOGICAL ANALYSISС. Стас Т.В./ Evropský filozofický a historický diskurz». №4 / 2017
Турецький Е.В. Особенности работы звукорежиссера на съемочной площадке // Гуманітарний і інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих вчених. Матеріали Третьої міжнародної науково-практичної конференції м. Одеса, 27 жовтня 2017 року – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет. 2017 – 236