м. Одеса, вул. Фонтанська дорога 33
4 поверх каб. 419
65009
e-mail кафедри : kafedra417@ukr.net


      Кафедра мистецтвознавства та загальногуманітарних дисциплін створена в 2003 році і є однією з перших кафедр універси­тету. На кафедрі працюють: д. мистецтвознав­ства, проф. А. П. Овчиннікова; д. пед. н., проф. Г. X. Яворська; д. філос. н., проф. І. В. Єршова-Бабенко; к. і. н., доц. В. Г. Пищемуха (завідувач кафе­дри в 2003—2015 рр.); к. і. н, доц. Н. І. Серебряннікова; к. філос. н., доц. Л. А. Панкова; к. філос. н., доц. М. А. Кравчик; к. філос. н., доц. Т. А. Крижановська; к. філос. н., доц. А. С. Кравчик: ст. викл. С. В. Волковський.
Одним із пріоритетних напрямків наукової ро­боти кафедри є видання збірників науково-дослідних робіт. З 2005 року в університеті видається збір­ник «Наукові записки Міжнародного гуманітарно­го університету». У 2010 році заснований і почав виходити «Науковий вісник Міжнародного гумані­тарного університету. Серія: Історія. Філософія. По­літологія», в якому публікуються статті провідних вчених, як України, так і інших держав. У 2011 році кафедрою була організована і проведена міжнарод­на інтернет-конференція «Гуманітарне знання: ме­тодологічні стратегії та міждисциплінарні зв’язки».
Результати такої роботи були презентовані в лютому 2012 року на міжнародній науково-прак­тичній конференції «Становлення особистості про­фесіонала: перспективи й розвиток», яка щорічно проходить вже п’ять років за безпосередньої учас­ті кафедри.
У 2015 році була започаткована міжнародна мультидисциплінарна конференція «Чорноморські наукові студії». У ній взяли участь науковці з країн ближнього та дальнього зарубіжжя: доктори і кан­дидати наук, професори і доценти, а також молоді науковці та аспіранти. Такі наукові зустрічі стали щорічними.
У 2016 році на кафедрі було відкрито аспі­рантуру за спеціальністю 034 «Культурологія» і проведений перший набір на третій науковий рівень.
У квітні 2017 року у міжнародному журналі «Evropsky filozoficky a historicky diskurz» за підтрим­ки кафедри був створений розділ «Культурологія», який дозволив публікувати результати наукових до­сліджень у даному збірнику.
Завідує кафедрою — проф. А. П. Овчиннікова, д. мистецтвознавства. Результати її наукової і педа­гогічної діяльності відображено в понад 150 публі­каціях. Професор А. П. Овчиннікова є членом ред­колегій спеціалізованих культурологічних і мисте­цтвознавчих журналів, членом Національної спілки театральних діячів.

Дисципліни, які забезпечуються кафедрою:
Історія України
Історія Української культури
Філософія
Ораторське мистецтво
Логіка
Педагогіка
Основи педагогічної майстерності
Естетика
Психологія
Соціологія
Педагогіка вищої освіти
Педагогіка та психологія середньої освіти
Сучасна педагогічна майстерність
Історія мистецтв
Історія мистецтв та сучасна культура
Основи філософських знань

Навчальні та методичні видання кафедри
Методичні рекомендації до підтеми. Тема «Філософська думка в Україні», курс «Філософія». Для студентів І-ІІ рівнів вищої освіти спеціальностей «Початкова освіта», «Переклад».

Склад кафедри мистецтвознавства та загально гуманітарних дисциплін
Завідувач кафедрою доктор мистецтвознавства, професор  Овчиннікова Альбіна Петрівна
Доктор педагогічних наук, професор  Яворська Галина Харлампіївна
Доктор філософських дисциплін,  Єршова- Бабенко  Ірина Вікторівна
Кандидат  історичних наук, доцент Пищемуха Володимир Григорович
Кандидат  історичних наук, доцент Серебряннікова Наталя Іванівна
Кандидат  філософських наук, доцент Панкова Людмила Олександрівна
Кандидат  філософських наук, доцент Кравчик Марія Олександрівна
Кандидат  філософських наук, доцент Крижановська Тетяна Олександрівна
Кандидат  філософських наук, доцент Кравчик Антон Станіславович
Старший викладач Волковський Сергій Васильович 
 

Науковий гурток кафедри загальногуманітарних дисциплін «Гуманітарії ХХІ століття»
Методичні рекомендації до підтеми. Тема «Філософська думка в Україні», курс «Філософія». Для студентів І-ІІ рівнів вищої освіти спеціальностей «Початкова освіта», «Переклад».  

Мета, основні завдання та форми роботи гуртка
Метою діяльності наукового гуртка «Гуманітарії ХХІ століття» є поглиблене вивчення студентами навчального матеріалу з історії, філософії, культурології, педагогіки, психології, етики, естетики, політології, соціології, логіки та інших гуманітарних дисциплін, набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці, розширення загального і професійного світогляду студентів.
Основними завданнями наукового гуртка є:

  • підтримка наукових інтересів студентів МГУ в галузі гуманітарних дисциплін, сприяння розвитку їх творчого потенціалу;
  • сприяння виявленню та залученню обдарованої молоді в Університеті до наукової діяльності;
  • організація та проведення студентських наукових конференцій, семінарів, круглих столів з питань історії, філософії, культурології, педагогіки, психології, етики, естетики, політології, соціології, логіки та інших гуманітарних дисциплін.

Основними формами роботи гуртка є гурткові засідання та індивідуальна робота наукових керівників із студентами. Засідання гуртка проводяться щомісячно протягом навчального року в період навчання студентів.

Список учасників наукового гуртка  
План наукового гуртка  
Теми наукових доповідей для студентів (Історія української культури)  
Теми наукових доповідей для студентів (Філософія) 
Вимоги до написання наукових тез 
Як пишуться наукові тези?