Наказом № 191-3 від 31.08.06 р. «Про створення нових структурних підрозділів у складі університету» створена кафедра іноземних мов професійного спілкування факультету лінгвістики та перекладу.
Мізецька Віра Ярославівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри Іноземних мов професійного спілкування Міжнародного гуманітарного університету.


Професорсько-викладацький склад кафедри:

 

- Мізецька Віра Ярославівна, доктор філологічних наук, професор ,завідувач кафедри іноземних мов професійного спілкування
- Малецька Інна Вячеславівна, кандидат педагогічних наук, доцент
- Михайлюк Ніна Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент
- Коваленко Інна Миколаївна, старший викладач
- Старостіна Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент
- Алексєєва Людмила Іванівна, старший викладач
- Березінська Олена Володимирівна, старший викладач
- Варламова Алла Олексіївна , викладач
- Синьова Тетяна Владленівна, викладач
- Громовенко Вікторія Володимирівна, старший викладач


Кафедра забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін:

1. Іноземна мова, іноземна мова спеціальності, іноземна мова за професійним спрямуванням, наукова і технічна  іноземна мова на всіх факультетах, в  інститутах та коледжах.
2. Латинська мова на спеціальностях «Правознавство», «Міжнародне право», «Філологія»;
3. Теорія і практика перекладу; практикум перекладу для студентів спеціальностей «Міжнародне право», «Міжнародний бізнес», «Міжнародні економічні відносини»;
4. Порівняльна стилістика; країнознавство Британії; країнознавство США, Канади, Австралії; основна іноземна мова (аналітичне читання) граматика, основна іноземна мова (аналітичне читання) стилістика для спеціальності «Переклад».
Назва навчальних дисциплін
Денна форма навчання

1) Іноземна мова.
2) Іноземна мова за професійним спрямуванням.
3) Латинська мова.
4) Латинська і медична термінологія.
5) Іноземна мова (факультатив).
6) Іноземна мова спеціальності.
7) Теорія і практика перекладу.
8) Теорія і практика перекладу (бізнес-переклад і переклад конференцій).
9) Іноземна мова для менеджерів.
10) Іноземна мова професійного спілкування.
11) Практичний курс основної іноземної мови.
12) Психоаналіз художнього тексту.
13) Країнознавство.
14) Практика перекладу.
15) Російська мова як іноземна.
16) Країнознавство.
Заочна форма навчання:
1) Іноземна мова.
2) Латинська мова.
3) Іноземна мова за професійним спрямуванням.
4) Іноземна мова для менеджерів.
5) Іноземна мова професійного спілкування.
6) Теорія і практика перекладу.

Наукова діяльність професорсько-викладацького складу кафедри

Кафедру іноземних мов професійного спілкування на факультеті лінгвістики та перекладу було засновано у 2006 році, завідувачем якої стала кандидат філологічних наук, доцент К. Б. Зайцева. Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін: англійська мова,іноземна мова фаху (англійська), іноземна мова спеціальності, латинська мова в Інституті права, економіки та міжнародних відносин; Медичному інституті; на факультетах Лінгвістики та перекладу, Мистецтва та дизайну, а також в Економіко-правовому та Медичному коледжах.
Сьогодні кафедра нараховує 12 співробітників: 11 викладачів і 1 лаборант. Професорсько-викладацький склад кафедри представлено 2 докторами філологічних наук – Віра Ярославівна Мізецька, Наталія Василівна Бардіна, 3 кандидатами філологічних і педагогічних наук, доцентами – Інна В’ячеславівна Малецька, Ніна Петрівна Михайлюк, Оксана Володимирівна Старостіна, 4 старшими викладачами: – Людмила Іванівна Алексєєва, Олена Володимирівна Березінська, Вікторія Володимирівна Громовенко, Інна Миколаївна Коваленко та 2 викладачами: – Алла Олексіївна Варламова, Тетяна Владленівна Синьова. Діловодством кафедри, звітністю, навчальним навантаженням займається лаборант кафедри Сніжана Василівна Коркішко.

 З 2016 року кафедру очолює доктор філологічних наук, професор Мізецька Віра Ярославівна, яка є ініціатором та одним з організаторів перекладацького відділення Міжнародного гуманітарного університету при НУ «ОЮА». Протягом 2003–2004 рр. працювала деканом факультету лінгвістики та перекладу цього вузу. Має 120 опублікованих наукових та науково-методичних праць, зокрема три монографії: «Композиційно-мовна організація мови персонажів в драматичному тексті» (1992 р.), «Юридична лексична підсистема і проблеми двомовної лексикографії» (2004 р.),
«Універсалії та їх модифікації в художньому тексті» (2014 р.), «Компендіум із загального мовознавства» ( 2015 р.). Автор п’яти навчальних посібників та двох підручників. Підручник «Англійська мова для юристів» (2002 р.) став базовим для студентів та аспірантів ОНЮА, які вивчають іноземні мови. Під її редакцією видано «Англо-український словник юридичних термінів», ідейним натхненником якого став С. В. Ківалов. Професор  В. Я. Мізецька читає курс лекцій з «Основи лінгвістики», «Основи перекладу», «Порівняльна типологія мов».  Вона –  автор  понад 130 наукових і науково-методичних публікацій, серед яких 4 монографії, численні наукові статті за фахом, методичні вказівки. У 2017  р. долучилася до написання колективної наукової монографії «Концепти і контрасти».
Професор В. Я. Мізецька виконує обов’язки замісника голови державної екзаменаційної комісії у Міжнародному гуманітарному університеті, її часто запрошують очолювати ДЕК в інших вищих навчальних закладах Одеси (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені      К. Д. Ушинського та ін.).
У липні 2018 року  професор Мізецька В. Я. за наказом МОН призначена головою спеціалізованої вченої ради К 41.136.02 з захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 10.02.04 – германські мови; 10.02.17 – порівняльне історичне і типологічне мовознавство; 10.02.15 –  загальне мовознавство.
З вересня 2018 року призначена  головним редактором серії «Філологія» збірника наукових праць «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету».
Їй було присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України». У 2017 головою Ради ректорів ВНЗ Одеського регіону вона була нагороджена пам’ятною медаллю «За досягнення у науці».
Викладачі кафедри проводять дослідження в таких галузях, як філологія, педагогіка, психологія, теорія і методика професійної освіти, методика викладання іноземних мов, соціолінгвістика. Форми реалізації наукових проектів – це захист дисертацій; публікації наукових статей і монографій; участь у наукових конференціях, присвячених різноманітним тематикам і напрямам. У результаті цієї роботи на кафедрі створена багатонаукова та методична база, видаються посібники і рекомендації.
Професор Н. В. Бардіна є членом спеціалізованої вченої ради
К 41.136.02 Міжнародного гуманітарного університету за спеціальністю 10.02.15. Під її керівництвом колективом кафедри щорічно проводяться засідання науково-практичних круглих столів та конференції.
Доцент І. В. Малецька  – автор навчально-методичного посібника «Формування художньо-творчих умінь майбутніх учителів-філологів у процесі фахової підготовки».
Доцент Н. П. Михайлюк у  2011 р. одержала сертифікат CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults).
З вересня 2013 р. за наказом МОН є вченим секретарем Спеціалізованої вченої ради  К 41.136.02 Міжнародного гуманітарного університету з захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 10.02.04 – германські мови; 10.02.17 – порівняльне історичне і типологічне мовознавство; 10.02.15 –  загальне мовознавство; регулярно виступає експертом та опонентом кандидатських дисертацій за спеціальністю 10.02.04.
У 2017  р. стала співавтором колективної наукової монографії «Концепти і контрасти» під редакцією професора Н. В. Петлюченко, виданої  до 20-ти річчя утворення НУ «ОЮА».
З вересня 2018 року доцент Михайлюк Н. П.  призначена   відповідальним секретарем серії «Філологія» збірника наукових праць «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету».
Доцент О. В. Старостіна – співавтор колективної монографії «Професійна майстерність у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників в Англії та Україні»» під загальною редакцією А. В. Семенової.
Старший викладач В.В. Громовенко склала кваліфікаційний іспит з англійської мови, що відповідає загальноприйнятому європейському стандарту С1 (досвідчений користувач).
Професорсько-викладацький склад кафедри постійно підвищує свою кваліфікацію. Викладачі, здобувачі та аспіранти кафедри публікують свої наукові статті у журналах, що входять до переліку наукових фахових видань України: «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету», «Одеський лінгвістичний вісник», «Актуальні напрями сучасної філології».
Наукова робота на кафедрі дуже розвинена, тому що існує наукова школа за напрямком: «Типологія текстів та їх функціональні особливості, якою керує професор Мізецька В. Я. Результат – 10 успішно захищених кандидатських дисертацій.
Колектив кафедри постійно відвідує методичні семінари, приймає участь у вебінарах, що проводяться Вritish Council, Cambridge Assessment English, International Language Centre, Cambridge University Press. 
Кафедра щорічно готує студентів до участі в університетських конференціях і олімпіадах, організовує зустрічі з носіями мови.
За сумлінне виконання професійних обов’язків, активну участь у житті трудового колективу та з нагоди 15-ї річниці Міжнародного гуманітарного університету члени кафедри  професор В. Я. Мізецька; доценти І. В. Малецька, О. В. Старостіна; старші викладачі О. В. Березінська; В. В. Громовенко були  нагороджені  почесними відзнаками,  грамотами та цінними і подарунками.