Завідувач кафедри медичної хімії та біології доцент Бачеріков В.А. в оточенні співробітників кафедри (зліва-направо: Маліновський В.О., Сочинська Т.В., Кісіль С.М., Венгер А.М., Маркіна Е.Л., Маранц Е.А., Самбурський С.Е.)

Кафедра Медичної хімії та біології була створена у 2015 році на базі хімічних, біологічних та технологічних дисциплін для студентів спеціальностей "Фармація", "Технологія парфюмерно-косметичних засобів" та "Стоматологія". До складу кафедри увійшли викладачі хімії, біології та технологічних дисциплін кафедри загальної та клінічної фармакології Одеського медичного інституту. Завідувачем кафедри було призначено кандидата хімічних наук, доцента В. А. Бачерікова.

Створення кафедри надало нового імпульсу у розвитку учбової, викладацької, організаційно-методичній роботі і науково-дослідницької діяльності у царині хімії, біології та пов’язаних з ними, а також з фармацією та косметологією технологічних дисциплін.

Доценти та викладачі викладають такі хімічні дисципліни як загальна та неорганічна хімія, аналітична хімія, органічна хімія, біологічна хімія, фізична та колоїдна хімія, фармацевтична хімія, токсикологічна хімія, біологічні дисципліни, такі як медична біологія, медична та біологічна фізика, фізичні методи аналізу та метрологія, суто фармацевтичні та косметологічні дисципліни, такі як технологія ліків, аптечна технологія лікарських засобів, клінічна фармація, промислова технологія лікарських засобів, технологія парфумерних та косметичних засобів промислового виробництва. Викладачами кафедри регулярно оновлюються робочі навчальні програми, методичні вказівки та посібники для самостійної роботи студентів.


Президент МГУ академік Ківалов С.В., проректор МГУ професор Крижановський А.Ф. та завідувач кафедри медичної хімії та біології Бачеріков В.А. оглядають новостворену хімічну лабораторію Одеського медичного інституту МГУ (березень 2017 року)

Викладання базових дисциплін ведеться на кафедрі двома мовами: українською та англійською (для іноземних громадян). На кафедрі постійно працює науково-студентський гурток, в якому студенти розширюють хімічні та біологічні знання та розв’язують прикладні завдання.

У 2016 році на кафедрі, завдяки подарованому одеським заводом "Біостимулятор" фізичному і хімічному обладнанню, була влаштована невелика лабораторія. Були отримані ряд цінних для учбового процесу інструментів, серед яких УФ-спектрофотометр, поляриметр, рефрактометр, колориметр, технічні та аналітичні ваги, муфельна піч, сушильна шафа, мішалки та ін. Лабораторія також забезпечена новою апаратурою, а саме термостатом для біохімічних експериментів та досліджень, дистилятором для забезпечення лабораторії дистильованою водою, вакуумним насосом та компресором, електронними лабораторними вагами, мінімумом лабораторної посуди, необхідної для проведення деяких простих аналітичних та біохімічних експериментів. У цій лабораторії вже можливо проводити та проводяться деякі простіші та нескладні демонстраційні хімічні експерименти та лабораторні роботи з курсів загальної та неорганічної, фізичної та колоїдної, органічної, фармацевтичної та біологічної хімії, біології та інших дисциплін, ознайомити студентів з елементарними навичками експериментальної роботи та з обладнанням лабораторії. Колектив кафедри у подальшому планує розширити лабораторні заняття і експериментальну роботу та продовжує підготовку відповідних методичних вказівок. Вже підготовлені методичні вказівки з аналітичної, біоорганічної та біологічної хімії.

Для ефективного навчального процесу і міцного засвоєння навчального матеріалу викладачі кафедри широко застосовують традиційні та сучасні технічні засоби навчання, такі як комп’ютерні презентації, відеофільми, комп’ютерне тестування, і под. Для цього кафедра має декілька проекторів, використовуються комп’ютерні класи, спеціалізовані аудиторії з екраном, телевізором, навчальними посібниками, таблицями, плакатами, тощо. На кафедрі зібрана та постійно оновлюється колекція електронних довідників, посібників, методичних вказівок, конспектів лекцій, задачників, відеороликів, презентацій по таким дисциплінам як неорганічна хімія, аналітична хімія, органічна хімія, біологічна хімія, фізична та колоїдна хімія, фармацевтична хімія, токсикологічна хімія,біологія та її підрозділи.

У штаті кафедри три доценти, к. х. н. В. А. Бачеріков, к. х. н. Е. Л. Маркіна, к. х. н. С. Е. Самбурський, викладачі С. М. Кісіль, Е. А. Маранц.

Кафедральні навчальні дисципліни також викладають позаштатно провідні викладачі та спеціалісти МГУ та інших вузів міста Одеси, з яких(2019-2020 навч. рік) чотири доцента (кандидати хімічних та біологічних наук).

Наукові інтереси дослідників кафедри зосереджені в сферах загальної органічної хімії і органічного синтезу, стереохімії органічних сполук, медичної хімії, супрамолекулярної хімії, термодинаміки і кінетики хімічних процесів та фазових перетворень, біоінформатики, молекулярної біології, методичних аспектах викладання хімічних та біологічних дисциплін. У 2015-19 роках науковцями кафедри опубліковано близько 40 наукових статей та доповідей, у тому числі у престижних та визнаних зарубіжних виданнях, та у збірках МГУ.

Викладачі кафедри медичної хімії та біології, разом з співробітниками інших кафедр Одеського медичного інституту щорічно приймають участь у організації та роботі конференцій МГУ та конференції «Сучасні проблеми фармакології, косметології та аромології», яка традиційно відкривається до Дня Фармацевта у наприкінці вересня.

Студенти, які навчаються у коледжі та Одеському медичному інституті приймають активну участь у студентський науковій роботі. З моменту створення кафедри студенти під керівництвом викладачів кафедри підготували та виступили з близько тридцятьма науковими доповідями на наукових конференціях МГУ. Найбільш активно керівництво науковою роботою студентів проводить доцент, канд. хім. наук Е. Л. Маркіна.


Студенти-іноземці під час перерви


Додатково до залучення до дослідницької роботи, та з ціллю надання студентам більше практичних навичок, викладач С. М. Кісіль організував курс практичних занять безпосередньо на декількох підприємствах та наукових установах міста Одеси.

Співробітники кафедри докладають зусилля для встановлення та підтримки своїх відносин з науковими товариствами, у тому числі в інших країнах. Доцент В. А. Бачеріков є рецензентом міжнародних видань «Chemistry and Biodiversity», «Advanced Materials», «Molecular Informatics», «Current Chemical Biology» та «Chemistry Select», приймає участь у роботі міжнародних спільнот Research Gate, Academia.edu, The Science Advisory Board, InnoCentive.

Завідуючий кафедрою, кандидат хімічних наук, доцент Валерій Анатолійович Бачеріков, у 1978 р. закінчив Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова за спеціальністю «Хімія». З 1976 по 2001 рік працював у Фізико-хімічному інституті ім. О. В. Богатського НАН України, проводив наукові дослідження у царині органічного синтезу та стереохімії гетероциклічних сполук та каліксаренів під керівництвом професора А. І. Греня, пройшовши путь від лаборанта до старшого наукового співробітника. В 1989 році захистив кандидатську дисертацію "Синтез і вивчення стереохімії алкілзаміщених 1,3,2-дітіо- і 1,3,2-оксатіоборінанів", у 2001 р. отримав вчене звання старшого наукового співробітника. У 2000 році отримав грант від ДААД (Германія) на проведення короткочасного наукового візиту та проведення дослідження по синтезу та комп'ютерному моделюванні каліксаренів на кафедрі Органичної хімії I, Університет міста Ульм. У 2001-2002 роках стажувався у Інституті Хімії Академії Сініка (м. Тайпей, Республіка Китай, о. Тайвань) з хімії вуглеводів та олігосахаридів, у 2002-2006 роках стажувався у Інституті Біомедичних Наук Академії Сініка під керівництвом професора Т.-Л. Су з медичній хімії та біологічній активності протиракових препаратів. У 2006-2009 роках стажувався на кафедрі Медичної хімії Університету Міссісіпі (США) під керівництвом професора М. Ейвері з медичній хімії та біологічній активності протималярійних антибіотиків. У МГУ працює з 2012 року та викладає курси загальної, неорганічної, органічної, медичної, біологічної, фізичної, колоїдної, фармацевтичної та токсикологічної хімії, у тому числі англійською мовою для іноземних студентів.

К. х. н. В. А. Бачеріков є автором більше 70 друкованих праць у провідних академічних виданнях та 3 авторських свідоцтв, його наукові інтереси зосереджені в сферах загальної органічної хімії і органічного синтезу, медичної хімії, стереохімії органічних сполук, супрамолекулярної хімії. Він приділяє велику увагу поліпшенню матеріальної бази кафедри, виконанню наукових досліджень, активізації навчально-методичної роботи, вирішенню кадрових питань, створенню здорового психологічного клімату в колективі.