Завідувач кафедри загальної стоматології, головний лікар університетської стоматологічної поліклініки професор, д.мед.н., заслужений діяч науки і техніки України Чулак Л.Д.

Кафедру загальної стоматології Одеського медичного інституту створено у 2013 році. Першою завідуючою кафедри була професор, доктор медичних наук Зубкова Людмила Петрівна.
Зубкова Л.П. отримала вищу освіту на стоматологічному факультеті Одеського медичного інституту ім.Пирогова.Після закінчення вузу з 1966 по 1977 рр.працювала лікарем-ортодонтом у місті Макіївка Донецької області.З 1977 по 1980 рр.виконувала обов'язки наукового співробітника Одеського науково-дослідного інституту стоматології.У 1981р. під керівництвом заслуженого діяча науки, д. мед. наук, проф. Ф. Я.Хорошилкіної захистила кандидатську дисертацію на тему«Макродентія. Методи діагностики та лікування».З 1980 по 1987 рр.працювала асистентом, а з 1987 по 1996 рр.- доцентом кафедри ортопедичної стоматології Одеського медичного інституту ім.Пирогова.У 1998-2002 рр. Людмила Зубкова обіймала посаду завідувача кафедри загальної стоматології факультету післядипломної освіти Одеського державного медичного університету.У 1998 р.захистила докторську дисертацію на тему «Глибокий і відкритий прикус у дітей, підлітків і дорослих.Методи діагностики та лікування».З 2002 р.- провідний науковий співробітник Українського НДІ медичної реабілітації та курортології, куратор стоматологічної служби санаторно-курортних установ України.З 2013 р. по 2016 р.- завідувачка кафедри загальної стоматології Одеського медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету.
Основні наукові праці: «Лікувально-профілактичні заходи в ортодонтії», «Лікувально-профілактичні заходи в ортодонтії», навчальний посібник для студентів «Діагностика в стоматологічній практиці стану здоров'я щодо змін в біоенергетиці організму пацієнтів з зубощелепної аномаліями »,« Застосування мінеральних вод в стоматології»,« Комплексна реабілітація дітей з туберкульозною інтоксикацією і захворювання органів дихання»,«Лікувальні грязі в стоматології», «Стандарти надання стоматологічної допомоги в Україні, а також в санаторно-курортній системі країни»та ін. Є автором 340 публікацій, двох монографій та 13 методичних рекомендацій.


Консультація професора Чулака Л.Д. в новій стоматологічній поліклініці. Асистують доценти Ковшар І. П. (зліва), Кірічек О.В. (справа)

З 2016 року кафедру очолив професор,д.мед.н., заслужений діяч науки і техніки України Чулак Леонід Дмитрович. Після закінчення в 1978році Одеського медичного інституту ім. М.І. Пирогова та проходження інтернатури за спеціальністю «стоматологія» працював в практичній охороні здоров’я – в міській стоматологічній поліклініці № 20 м. Одеси лікарем-стоматологом терапевтом. З 1982 р. – асистент кафедри хірургічної стоматології Одеського медичного інституту ім. М.І. Пирогова; у 1986 році став працювати асистентом кафедри ортопедичної стоматології вказаного навчального закладу, з 1992 р. - доцент; з 1998 р. займає посаду професора кафедри, а з 1999 р. по цей час - завідувач кафедри ортопедичної стоматології Одеського державного медичного університету. Захистив дисертації: кандидатську - в 1983 р., докторську - в 1996 р. Протягом 8років (1998- 2006) Л.Д. Чулак обирається деканом стоматологічного факультету Одеського державного медичного університету. 
В 2002 році при безпосередній участі була побудована та організована перша в Україні сучасна університетська стоматологічна поліклініка, яку в якості головного лікаря професор Чулак Л.Д. очолював з 2002 до 2016 рр.  Під керівництвом професора Л.Д. Чулакав 2003 році вперше в Україні була відкрита Клініка сімейної стоматології.
Проф. Чулак Л.Д. плідно поєднує діяльність науковця та лікаря-стоматолога, організатора охорони здоров'я. Його новітні розробки біоінертного протезування постійно впроваджуються у практику охорони здоров'я. Сумісно з вченими хіміками розроблено і впроваджено в медичну практику біоінертне покриття зубних протезів фторопластом-3. Ним особисто запропоновано нову методику виготовлення мікропротезів, впроваджено українську систему імплантації, розроблено комплекс стоматологічних тренажерів, які носять ім'я професора. Останні роки науковим напрямком роботи професора Чулака Л.Д. є Профілактика і лікування захворювань ротової порожнини з використанням сучасних форм амарантової оліїю
Наукові праці Чулака Л.Д. є значним внеском в розвиток вітчизняної та світової медицини. Він є автором трьох навчальних посібників. Видані ним три монографії, 10 методичних рекомендації присвячені актуальним питанням ортопедичної стоматології. Ним опубліковано понад 130 наукових праць, отримано 56 патентів на винаходи. Він є автором національного підручника з Пропедевтики ортопедичної стоматології. Чулаком Л. Д. розробляються актуальні проблеми ортопедичної стоматології, впроваджуються в медичну практику нові методи діагностики та ортопедичного лікування основних патологій зубощелепної системи. Він досконально володіє технікою найбільш складних маніпуляцій в ортопедичній стоматології, широко впроваджує останні роки найсучасніші методи протезування: за допомогою дентальних імплантатів та безметалеву систему керамічного мікропротезування. Щоденно веде лікувально-діагностичну роботу в стоматологічній поліклініці Одеського державного медичного університету, яка під його керівництвом у 2008 році отримала вищу атестаційну категорію. Професором Чулаком Л.Д. власноруч запротезовано понад 2 тисяч пацієнтів, щорічно консультує більш 1000 хворих з м. Одеси і районів області, серед яких більша частина зі складними та проблемними патологіями щелепо-лицьової області.
Проф. Чулак Л.Д.  є членом спеціалізованої Вченої ради з захисту кандидатських та докторських дисертацій, членом редакційних рад 3 провідних спеціалізованих наукових видань в Україні та за кордоном. Під його керівництвом підготовлено 18 кандидатів медичних наук, 2 доктора медичних наук, підготовлено 21 фахівець вищої кваліфікації для іноземних держав.
Проф. Чулак Л.Д. є блискучим лектором і в повсякденній роботі є прикладом високої культури, етики та деонтологічної толерантності.
Професор Чулак Л.Д. є засновником створення університетських стоматологічних клінік в Україні. Під його керівництвом та безпосереднім керівництвом створена університетська стоматологічна клініка МГУ та реконструктованакафедра загальної стоматології медичного інституту МГУ.
За багаторічну наукову діяльність і участь у медичній практиці проф. Чулак Л.Д. неодноразово заохочувався МОЗ України, керівництвом міста, області та університету, має дві почесні відзнаки губернатора Одеської області.
Співробітниками кафедри також є ряд доцентів. Серед них - Кірічек Олексій Вікторович – директор медичного коледжа та доцент кафедри загальної стоматології з 2016 року.  В грудні 2004 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка і обґрунтування комплексу профілактичних заходів, спрямованих на збереження тканин альвеолярного відростка щелеп після видалення зубів». Автор 8 статей, 3 патентів на винахід.
Максименко Павло Володимирович – доцент кафедри загальної стоматології з 2016 року. У 2013  році захистив кандидатську  роботу на тему «Удосконаленнядіагностики й виборуортопедичноголікуваннядефектівзубнихрядів в осіб з захворюваннями пародонту». Є автором 11 статей, 18 навчально-методичних розробок до практичних занять|посібник|.
Чулак Ольга Леонідівна  - доцент кафедри загальної стоматології з 2016 року. Захистила кандидатську дисертацію у 2013 році на тему: «Особливості гігієнічного догляду за порожниною рота після проведення косметичних реставраційних робіт у фронтальнійділянці зубного ряду». Стаж практичної роботи лікаря стоматолога складає 10 років. Працює з англомовними студентами.
Заградська Олена Леонідівна – доцент кафедри загальної стоматології з 2017 року. В 2011 році захистила дисертацію на здобуттянауковогоступеню кандидата медичних наук «Диференційнийпідхідщодопрофилактицізагостреньхроничного кандидозу слизовоїоболонкипорожнини рота».
Ковшар Ігор Леонідович - доцент кафедри загальної стоматології з 2017 року. З вересня 2011 року асистент кафедри ортодонтії ОНМедУ. З грудня 2015 року головний лікар багатофахової клініки «Катрін-лайф», лікар стоматолог-ортопед клініки «Містер Смайл». Ковшар І.П. проводить теоретичні та практичні заняття зі студентами 3 – 5 курсів стоматологічного факультету та лікарями-інтернами. З грудня 2013 року активно співпрацює з компанією 3М Україна, проводить за її замовленням лекційні заходи та практичні навчання по всій території України та закордоном (Білорусь, Грузія, Казахстан) для лікарів стоматологів.                               

Лікарі-інтерни за роботою

На сьогодні кафедра суттєво розширює науково-практичну базу, створюються стоматологічні центри, кабінети, які активно використовуються у навчальному процесі. Студенти стоматологічної спеціальності під керівництвом провідних фахівців кафедри набувають найкращого досвіду та широко залучаються до проведення профілактичних оглядів та надання консультативної допомоги населенню м. Одеси.
Створені центри обладнані найсучаснішою стоматологічною технікою, що дозволяє впроваджувати у навчальний процес передові підходи до лікування захворювань зубощелепної ділянки.