ІНСТИТУТ ПРАВА, ЕКОНОМІКИ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН - шлях до щасливого майбутнього

Керівництво інституту

Директор Інституту права, економіки і міжнародних відносин,
кандидат юридичних наук, доцент Тицька Яна Олександрівна
тел. (048) 715-38-28
Ел. пошта: dekanatipemo415@gmail.com

заступник директора Інституту права, економіки та міжнародних відносин к.е.н., доцент Зеркіна Оксана Олександрівна


Необхідність підготовки фахівців з вищою правничою та економічною освітою об'єктивно обумовлена реаліями розвитку суспільства і сучасної держави. Надання можливості отримання якісної освіти є першим і визначальним кроком в напрямку забезпечення країни кваліфікованими кадрами, а отже, і побудови правової та демократичної держави.
Саме тому, з ініціативи Президента Міжнародного гуманітарного університету, академіка Сергія Васильовича Ківалова і рішенням Вченої ради Міжнародного гуманітарного університету, у складі Університету створено і успішно діє Інститут права, економіки та міжнародних відносин (далі ІПЕМВ).
Історія становлення провідного підрозділу Міжнародного гуманітарного університету бере свій початок з серпня 2003 року, коли було створено Інститут національного та міжнародного права. Тоді Міжнародний гуманітарний університет отримав ліцензію на право здійснення освітньої діяльності для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю «Правознавство» з ліцензійним обсягом 100 студентів.

Влітку 2003 року був здійснений перший набір студентів за цією спеціальністю на перший курс навчання в обсязі 50 осіб, а в серпні цього року було створено Відділення національного і міжнародного права, до складу якого входила лише одна кафедра теорії та історії держави і права, яку очолила кандидат юридичних наук, доцент Наталія Іванівна Долматова. У 2004 році Університет отримав ліцензію на право здійснення освітньої діяльності за спеціальністю  «Міжнародне право» з ліцензійним обсягом 50 студентів.
Базою для формування майбутнього Інституту права, економіки та міжнародних відносин стало також створення з ініціативи професора М.П. Коваленка у 2006 році факультету економіки і менеджменту. В результаті реорганізації з 1 квітня 2012 відбулося об'єднання факультетів економіки і менеджменту та комп'ютерних наук та інноваційних технологій. В діяльності нового факультету знайшли відображення всі кращі традиції і досвід, накопичені на цих факультетах.
Першим деканом факультету економіки і менеджменту з 2003 по 2008 рік була кандидат економічних наук, доцент Гладченко Лариса Ігорівна. Потім, з 2008 до 2016 року, підрозділом керував кандидат військових наук, доцент Розанцев Олександр Олексійович. З 2016 року і по вересень 2017 року факультет економіки і менеджменту очолювала доктор економічних наук, доцент Деркач Тетяна Вадимівна. Заступником декана була кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Зеркіна Оксана Олександрівна.
У 2017 році Інститут національного та міжнародного права та факультет економіки і менеджменту було реорганізовано у Інститут права, економіки та міжнародних відносин та відкрито додаткову спеціальність «Правоохоронна діяльність».
На чолі провідного підрозділу Університету завжди стояли відповідальні і талановиті люди: професор Іванський Андрій Йосипович, професор Мінченко Раїса Миколаївна, доцент Тимур Робертович Короткий, доцент Андрій Андрійович Березовський. Вимогливий підхід кожного з них до підбору співробітників, дозволили створити згуртований колектив, команду, яка є ефективним інструментом втілення ідеї надання юридичної освіти найвищого ґатунку.
З 2015 р. по 2019 р. Інститут права, економіки та міжнародних відносин очолював к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Костянтин Вікторович Громовенко.
3 вересня 2019 року Інститут права, економіки та міжнародних відносин очолює, доцент кафедри теорії та історії державі і права Тицька Яна Олександрівна. Заступник директора, к.е.н., доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Зеркіна Оксана Олександрівна.
Сьогодні ІПЕМВ володіє всіма необхідними умовами для навчання студентів за спеціальностями «Право», «Міжнародне право»,  «Правоохоронна діяльність», «Готельно-ресторанна справа» та інші за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр» на контрактній основі.
Реалізуються програми вищої професійної освіти з присвоєнням ступеня:
- Бакалавра за спеціальністю 051 «Економіка», 056 «Міжнародні економічні відносини» за освітніми програмами «Міжнародні економічні відносини»; 071 «Облік і оподаткування», 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», 073 «Менеджмент», 123 «Комп'ютерна інженерія»;
- Магістра за спеціальністю 051 «Економіка» за освітньою програмою «Економіка підприємства»; 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», 056 «Міжнародні економічні відносини», 073 «Менеджмент»; 123 «Комп'ютерна інженерія».
В Інституті права, економіки та міжнародних відносин за спеціально розробленими освітніми програмами навчаються іноземні студенти російською та англійською мовами, а також здійснюється дистанційне навчання.
Випускники ІПЕМВ отримують дипломи про вищу освіту, затверджені Міністерством освіти і науки України.


Проходження навчання за вказаними спеціальностями дозволяє випускникам ІПЕМВ займати посади в центральних органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, прокуратурі, судах, Міністерстві юстиції, різних адвокатських об'єднаннях, підприємствах, установах, банках та ін.
З перших років створення ІПЕМВ керівництвом і, насамперед, Президентом, академіком Сергієм Васильовичем Ківаловим величезна увага приділяється кадровому забезпеченню навчального процесу, залученню науково-педагогічних працівників високої кваліфікації, які мають вчені ступені кандидатів і докторів юридичних наук, володіють значним педагогічним і практичним досвідом. Саме тому викладання в ІПЕМВ здійснюють понад 12 професорів, докторів юридичних наук, 50 доцентів, кандидатів юридичних наук.
У складі Інституту права, економіки та міжнародних відносин функціонують дев´ять кафедр:
Кафедра державно-правових дисциплін
Завідувач кафедри - д.ю.н., професор Крижановський Анатолій Федорович;
Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики
Завідувач кафедри - д.ю.н. професор Подобний Олександр Олександрович;
Кафедра цивільного і господарського права та процесу
Завідувач кафедри - д.ю.н., професор Кізлова Олена Сергіївна;
Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства
Завідувач кафедри - д.ю.н., професор Андрейченко Світлана Сергіївна;
Кафедра економіки і міжнародних економічних відносин
Завідувач кафедри - д.е.н., професор   Головченко Олена Миколаївна
Кафедра менеджменту
Завідувач кафедри - д.е.н., професор Деркач Тетяна Вадимівна
Кафедра комп'ютерної інженерії та інноваційних технологій
Завідувач кафедри – к.т.н., доцент Гура Володимир Ігорович.
Кафедра готельно-ресторанного і туристичного бізнесу
Завідувач кафедри – к.т.н, доцент Дишкантюк Оксана Володимирівна
Інститут права, економіки та міжнародних відносин здійснює підготовку аспірантів за спеціальностями: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
У 2013 році було відкрито аспірантуру за спеціальністю «Управління проектами та програмами» (25.04.2013р.). В 2014 році відкрито аспірантуру за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємством» (14.02.2014), а в 2015 році за спеціальністю 051 «Економіка».
Викладачі ІПЕМВ регулярно беруть участь в міжнародних наукових конференціях і семінарах на різних рівнях (наукових, науково-практичних, методичних) в Україні та за її межами (Італія, Німеччина, Болгарія, Франція, Польща, Румунія, Угорщина, Чехія, Мексика ). Починаючи з 2014 року, щорічно проводяться міжнародні наукові конференції «Сучасна глобальна регіоналістика і суб'єкти економіки: напрями впливу» і «Перспективи управлінських рішень в бізнесі і проектах». В інституті працює науковий семінар під керівництвом професора М.П. Коваленка, гостями якого є провідні економісти Одеси, України та зарубіжжя. На сьогоднішній день підтвердженням розвитку власної економічної школи є випуск журналу «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка та менеджмент» (видається з періодичністю 6 разів на рік), який входить до переліку фахових видань Вищої атестаційної комісії у галузі економічних наук (Постанова ВАК України від 14.04.2014 р.) і зареєстрований в престижній міжнародній науково-метричній базі «Copernicus».
Не менш важливим напрямком науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу ІПЕМВ є видання збірників наукових праць: «Вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція» (включено до Переліку наукових фахових видань України); «Альманах міжнародного права».
Студенти ІПЕМВ отримують всебічні знання з базових юридичних дисциплін, що дозволяє в майбутньому надавати широкий спектр юридичних послуг. В Інституті поглиблено вивчають адміністративне, кримінальне, цивільне, господарське, екологічне, земельне, трудове, міжнародне право, право Європейського союзу, право інтелектуальної власності, конкурентне право, адвокатуру і нотаріат України, кримінологію, криміналістику, основи оперативно-розшукової діяльності, судову бухгалтерію, соціологію і філософію права, юридичну техніку, основи менеджменту і маркетингу та інші дисципліни.
Проходження практики студентами ІПЕМВ є сполучною ланкою в системі подальшого працевлаштування. Щорічно студенти Інституту проходять навчальну та виробничу практику в судових і правоохоронних органах, нотаріаті, юридичних відділах державних та комерційних структурах, прокуратурі, провідних юридичних фірмах України.
Особи, які навчаються в Інституті права, економіки та міжнародних відносин, мають можливість проходити підготовку за програмою офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки. Випускники кафедри отримують військове звання «молодший лейтенант запасу».
Мета Інституту права, економіки та міжнародних відносин - сформувати у студентів практичні навички та компетенції для організації та управління бізнесом в сучасних умовах. При навчанні студентів використовуються орієнтовані на практику «живі» технології, поєднання елементів класичної освіти і online-технологій.
Студенти ІПЕМВ беруть активну участь у спортивному житті університету. Так, футбольна команда нашого інституту неодноразово ставала переможцем як університету, так і міських турнірів.
В даний час в стінах ІПЕМВ навчаються близько 1200 студентів, серед яких не тільки громадяни України, а й представники Болгарії, Молдови, Білорусії, Туреччини, Грузії, Азербайджану, Туркменістану, Іраку, Конго. Факт навчання в Інституті значного числа іноземних громадян, безумовно, характеризує його як підрозділ вищого навчального закладу міжнародного рівня і свідчить про визнання нашого ВНЗ за кордоном. З кожним роком кількість студентів ІНМП збільшується.
П´ятнадцять років існування Інституту - період, безумовно, невеликий. Однак за цей час стараннями дружного колективу Інституту права, економіки та міжнародних відносин вдалося створити структурний підрозділ з традиціями, і методиками, що дозволяють займати одну з домінуючих позицій в системі вищої юридичної освіти нашої країни. Цьому сприяє і чудова матеріально-технічна база, і професіоналізм професорсько-викладацького складу, заснований на міцному фундаменті культури, гуманітарних знань і безцінного багаторічного досвіду.
З кожним роком в ІПЕМВ вдосконалюється навчальний процес, підвищується результативність наукових досліджень, в процесі навчання використовується тільки позитивний досвід минулого, здійснюється соціальна, виховна та культурно-просвітницька діяльність на всіх рівнях підготовки фахівців. Все це дає можливість задовольняти потреби суспільства в новому типі фахівця, здатного вирішувати найважливіші проблеми сучасності.
Професіоналізм, ерудиція і глибокі знання предмета професорсько-викладацьким складом, вміння образно і доступно викладати свої думки, високий рівень культури, здатність розуміти психологію студента, його переваги і недоліки, а також атмосфера доброзичливості і живого спілкування - в поєднанні зі строгістю і справедливістю - сприяють підвищенню активності студентів, створенню справді наукової атмосфери спільного вирішення завдань, поставлених перед Україною ХХІ століттям, - не тільки увійти в сімейство цивілізованих народів у всеозброєнні знань і умінь, а й привнести в світ власні правничі, економічні та управлінські технології.