Кафедру теорії та історії держави і права було створено одночасно з Інститутом національного і міжнародного права. Перший її завідувач – доцент Наталія Іванівна Долматова. Багато років кафедру очолював професор Анатолій Федорович Крижановський. З 1 червня 2016 р. кафедру очолює професор Наталя Миколаївна Крестовська.
Кафедра здійснює фундаментальну підготовку студентів з першого року їх навчання, оскільки оволодіння базовими знаннями – запорука успішного опанування спеціальних дисциплін в подальшому.
Колектив кафедри використовує в наукових дослідженнях і педагогічній роботі зі студентами багатий досвід одеської юридичної школи, співпрацює зі спорідненими кафедрами Національного університету «Одеська юридична академія», Національного університету «Києво-Могилянська академія», Національної академії внутрішніх справ та інших навчальних закладів.
Професіоналізм педагога вищої школи пов'язаний з впровадженням нових навчальних технологій та інноваційних напрямів науково-дослідної роботи. Викладачами кафедри розроблено низку навчальних курсів відповідно до освітніх програм бакалавра, спеціаліста, магістра, освітньо-наукової програми доктора філософії.
На кафедрі вперше в Україні розроблено та впроваджено в освітні програми підготовки магістрів такі дисципліни як «Тлумачення правових актів» (професор А.Ф. Крижанівський, доцент Н.Б. Арабаджи), «Легалізація в механізмі дії права», «Юридична техніка і технологія» (доцент Д.Г. Манько).
Сьогодні колектив кафедри втілює в собі оптимальне співвідношення досвідчених педагогів та провідних учених й перспективних молодих педагогів та науковців.
Необхідно підкреслити, що співробітники кафедри є членами авторських колективів таких видань як «Правознавство України» та «Введение в украинское право» під редакцією академіка С.В. Ківалова, «Загальнотеоретична юриспруденція», «Креативність загальнотеоретичної юриспруденції» під редакцією члена-кореспондента НАПрНУ Ю.М. Оборотова.
Важливим напрямом роботи кафедри є підготовка наукових кадрів. Сьогодні під керівництвом професорів А.Ф. Крижанівського, Н.М. Крестовської, В.В. Дудченко, Ю.М. Оборотова, доцентів Н.І. Долматової, Д.Г. Манька здійснюється підготовка низка дисертаційних досліджень аспірантів і здобувачів.
Навчальні дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:
Теорія держави і права
Історія держави і права України
Історія держави і права зарубіжних країн
Історія правових учень
Проблеми теорії держави і права
Легалізація в механізмі дії права
Юридична техніка і технологія
Методологія юридичної науки
Тлумачення в правовій сфері
Енциклопедія права
Склад кафедри

Крестовська Наталя Миколаївна – доктор юридичних наук, професор
Навчальні дисципліни: Методологія юридичної науки; Проблеми теорії держави і права; Історія правових учень
Наукові інтереси: теорія та історія ювенального права, ювенальна юстиція

Введение в украинское право/ под ред. С.В. Кивалова. – 2-е изд. – О. : Юрид. л-ра, 2016. – Раздел «Ювенальное право».

Актуальні грані загальнотеоретичної юриспруденції: монографія [Ю.М.Оборотов, В.В.Завальнюк, В.В.Дудченко, А.Ф.Крижановський та ін]. – О. : Фенікс, 2012. – Підрозділи 2.4, 3.9. – С. 256-267, 443-451.

Креативність загальнотеоретичної юриспруденції : монографія [Ю.М.Оборотов, В.В.Завальнюк, В.В.Дудченко та ін]. – О. : Фенікс, 2015. – підрозділ 3.2. – С.253-268.
Теорія держави і права: Підручник. Практикум. Тести / у співавторстві з Матвєєвою Л. Г. – К. : Юрінком Інтер, 2014. – 584 с.
History of Political and Legal Doctrines : textbook / N.M. Krestovs’ka, O.S. Melnychuk, K.V. Gorobets. – Odesa : Feniks, 2014. – 250 p.
Крестовська Н.М. Філософія ювенального права // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Сер. : «Право» 2013. – № 23. – Ч. І. – С. 255-258.
Крестовська Н.М. Традиції ювенально-правового регулювання в Україні// Право і громадянське суспільство. – 2013. – № 1 (2). – С. 49-56.
Крестовська Н.М. Українська модель ювенальної юстиції: пошуки та перспективи // Молодіжна політика: проблеми та перспективи: зб. наук. праць. – Перемишль : Швидкодрук, 2014. – Вип. 5. – С. 303-307.
Крестовська Н.М. Реформирование ювенальной юстиции как направление государственной ювенальной политики Украины // Nauka młodych a wyzwania cywilizacji. – Siedlce : Wydawnictwo Universytetu Przyrodniczo-Humanistyznego w Siedlcach, 2014. – С. 203-210.
Крестовська Н.М. Навчальна дисципліна «Ювенальна юстиція» в системі підготовки правоохоронців // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2016. – №2. – С. 196-198.

Крижановський Анатолій Федорович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України

Навчальні дисципліни: Тлумачення в правовій сфері

Наукові інтереси: теорія правопорядку, теорія держави

Актуальні грані загальнотеоретичної юриспруденції»: монографія. – [Ю.М.Оборотов, В.В.Завальнюк, В.В.Дудченко, А.Ф.Крижановський та ін]. - Одеса, Фенікс, - 2012. – підрозділи: 1.12 – С.126-140; 2.11 – С.342 – 353; 3.5. – С.401 – 410.
Правова доктрина України - Т.1 Загально-теоретична та історична юриспруденція (За загальною редакцією О.В.Петришина). – Підрозділ 3.7 «Доктрина правового порядку в Україні: генезис, сучасний стан і перспективи». – Х. : Право, 2013. - С. 692-712.
Крижановський А.Ф. Доктрина правового порядку в Україні: генезис, сучасний стан і перспективи // Право України. – 2013. – №9. – С. 229-242.  
Крижановський А.Ф. Методологія та структура державознавства: кілька актуальних проблем // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. Зб. наук. праць. – 2013. – Вип. № 5. – С.9-12.
Крижановський А.Ф. Історіософія правового порядку: спроба загально цивілізаційного дискурсу // Вісник Національної академії правових наук України. – 2013. – №2 (73). – С.72-77.
Крижановський А.Ф. Актуальний вимір інституціонального міського права в Україні // Митна справа. – 2014. – №4. – С.88-91.
Крижановський А.Ф. Іпостасі конституційного правового порядку // Юридичний вісник. – 2015. – №3. – С.41-46.

Долматова Наталія Іванівна – кандидат юридичних наук, доцент
Навчальні дисципліни: Історія держави і права України
Наукові інтереси: історія українського права та української державності
Долматова Н.І. Особливості державотворчої діяльності політичних партій України (1917-1920) // Часопис Київського університету права. – 2016. – №1. – С.44-47.
Долматова Н.І. Правове регулювання смертної кари за магдебурзьким правом // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. – 2012. – Вип. 16. – С.42-44.
Долматова Н.І. Історія земських судів Чернігова й Новгород-Сіверська // Пізнання права: теоретичний та історичний аспект : матер. круглого столу (м. Одеса, 25 квітня 2014 р.). – Одеса : Фенікс, 2014. – С. 34-38.
Долматова Н.І. Входження України до складу Московії та її державно-правовий розвиток // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. – 2015. – Вип. 23. – С.43-45;
Манько Денис Григорович – кандидат юридичних наук, доцент
Навчальні дисципліни: Проблеми теорії держави і права; Юридична техніка і технологія; Легалізація в механізму дії права
Наукові інтереси: теорія права, юридична техніка та технологія

Манько Д.Г. Технології формалізації права // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: юриспруденція. Зб.наук. праць. – Одеса: Фенікс, 2013. – Вип. № 5. – С.18-21.
Манько Д.Г. Технологический механизм права и его соотношение с юридической деятельностью // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: юриспруденція. Зб.наук. праць. – Одеса: Фенікс, 2013. – Вип.6-2 том 1. – С.40-44
Манько Д.Г. Легалізаційна діяльність як вид юридичної діяльності // Публічне право: науково-практ юридичний журнал. – 2013. – №1(9). – С.283-288.
Манько Д.Г. Легализация как феномен правовой жизни современного общества // Юридичний вісник. – 2013. - №1. – С.18-23.
Манько Д.Г. Законотворчество и правоотношения по его осуществлению: теоретико-правовой анализ // Юридичний вісник. – 2013. – №3. – С.24-30.
Манько Д.Г. Юридичний алгоритм як основа процедурно-процесуального механізму права // Евразийский юридический журнал. – 2013. –  №10 (65).– С.119-125;
Манько Д.Г. Природа людиноцентристського розуміння права // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: юриспруденція зб. наук. праць. – Одеса: Фенікс, 2015. – Вип. №17. Том 1. – С. 15-18.

Атаманова Наталія Віталіївна – кандидат юридичних наук, доцент
Навчальні дисципліни: Історія держави і права України; Історія держави і права зарубіжних країн
Наукові інтереси: історія українського права та правопорядку
Атаманова Н.В. Правові процедури у забезпеченні правопорядку Запорізької Січі: історико-теоретичний аспект / Атаманова Н.В. // Південноукраїнський правничий часопис. – 2013. – № 2. – С. 2-7.
Атаманова Н.В. Компетенція та діяльність суду присяжних у Правобережній Україні за Судовими статутами 1864 року / Н.В.Атаманова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип. 5. – С. 11-16.
Атаманова Н.В. Литовські статути як історичні пам’ятки у системі вітчизняних джерел права // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2014. – Вип. 10-1. – С. 22-25.
Атаманова Н.В. Конституція Пилипа Орлика в сучасному державотворенні України // Юридичний вісник. – 2014. – Вип. 6. – С. 244-250.
Атаманова Н.В. Історико-правове підґрунтя правового порядку доби Запорізької Січі // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2015. – Вип. 30. – С. 10-14.

 

Арабаджи Наталя Борисівна – кандидат юридичних наук, доцент
Навчальні дисципліни: Енциклопедія права; Теорія держави і права; Тлумачення у правовій сфері
Наукові інтереси: теорія та філософія правопорядку
Арабаджи Н.Б. Аксіологія сучасного правопорядку: монографія. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 188 с.
Арабаджи Н.Б. Тлумачення у правовій сфері: навчально-методичний посібник для магістратури за спеціальністю «Правознавство» (у співавторстві з А.Ф.Крижановським). – О. : Фенікс, 2015. – 198 с.
Арабаджи Н.Б. Соціальний зріз власної цінності правового порядку / Н.Б.Арабаджи // Актуальні проблеми держави і права. збірник наукових праць. – О. : Юрид. л-ра, 2015. – Вип.75. – С. 56-62.

Тицька Яна Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент
Навчальні дисципліни: Теорія держави і права

Наукові інтереси: освітнє право

Тицька Я.О. Освітні правовідносини дітей з особливостями розвитку в Україні та США: перспективи та паралелі // Правова держава. – 2013. – №. 16. – С. 245-250.
Тицька Я.О. Підстави розмежування понять «освітні правовідносини» та «відносини у сфері освіти» // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – О. : Юрид. л-ра, 2013. – Вип. 67 – 2012. – С. 260-267.
Тицька Я.О. Особливості змісту освітніх правовідносин // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2013. – Вип. 6-1. – Т. 1. – С. 85-87.
Тицька Я.О. Залучення роботодавців до правовідносин у сфері освіти // Науковий вісник Херсонського державного університету. ‒ 2015. ‒ Випуск 3. ‒ Т. 2 ‒ С. 18-20.
Зиновьєв Кирило Сергійович – викладач
Навчальні дисципліни: Правознавство; Історія правових учень
Наукові інтереси: теорія перехідної держави
Зиновьєв К.С. Законодавче регулювання процедури люстрації в Польщі (критично-історичний аналіз) // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. – 2014. – Вип. 21. Ч.1 – С.40-43.
Зиновьєв К.С. Правова природа люстрації в перехідних державах // Часопис цивілістики. – 2014. – №16. С.75-78.
Зиновьєв К.С. Поняття люстрації (очищення влади) // Наукові записки  Міжнародного гуманітарного університету. – 2015. – Вип.23. – С. 50-51.
Зиновьєв К.С. До питання про класифікацію люстрацiйних моделей // Часопис цивілістики. – 2015. – Вип. 18. – С. 65-68.
Зиновьєв К.С. До питання мети та методології дослідження люстрації як загальнотеоретичного правового явища // Часопис цивілістики. – 2016. – Вип. 20.
Неоціненну допомогу в реалізації цілей та завдань кафедри надають науковці та викладачі, які працюють за сумісництвом
Юрій Миколайович Оборотов – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України
Наукові інтереси: методологія юриспруденції, аксіологія права, теорія держави
Оборотов Ю.Н. Изменение парадигмы методологии юриспруденции / Ю.Н. Оборотов // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». – 2013. – Т. ХІІІ. – С. 32-44.
Оборотов Ю.Н. Современное государство: от образа к реалиям / Ю.Н. Оборотов // Юридичний вісник. – 2014. – №6. – С. 6-13.
Оборотов Ю. Н. Многоаспектность содержания права / Ю. Н. Оборотов // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». – 2012. – Т. XІ. – С.197-203.
Оборотов Ю. Від ціннісної характеристики – до формування аксіометрії права і держави / Ю. Оборотов // Філософія права і загальна теорія права. – 2012. – №1. – С. 150-158.
Оборотов Ю. Месторазвитие в основании апологизации украинского права / Ю. Оборотов // Щорічник українського права : зб. наук. пр. – Х. : Право, 2012. – №4. – С. 70-80.
Оборотов Ю. Н. Актуализация методологической функции общетеоретической юриспруденции / Ю. Н. Оборотов // Актуальні проблеми держави і права. – 2012. – Вип. 68. – С. 95-105.
Оборотов Ю. Загальнотеоретична юриспруденція як сучасна теорія держави і права / Ю. Оборотов // Право України. – 2013. – № 9. – С. 103-117.
Оборотов Ю. М. Надійність права як відображення його імунної властивості / Ю. М. Оборотов // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2014. – № 1. – С. 222-230.

Валентина Віталіївна Дудченко – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Наукові інтереси: теорія та філософія права, історія правових учень
Дудченко В. В. Г. Радбрух про ціннісну природу права / В. В. Дудченко // Наукові праці Національного університету “Одеська юридична академія”. – 2013. – Т. 13. – С. 123-131.
Дудченко В. Філософія права професора Р. Циппеліуса / В. Дудченко // Юридичний вісник. – 2014. – № 4. – С. 24-30.;
Дудченко В. В. Тенденції антиформалізму та цінностей у сучасній юриспруденції / В. В. Дудченко // Наукові праці Національного університету “Одеська юридична академія”. – 2012. – Т. 11. –С. 225-234.
Дудченко В. В. Герменевтика права: розвиток юриспруденції / В.В. Дудченко, М. Р. Аракелян, В. В. Завальнюк. – Одеса : Фенікс, 2014. – 184 с.
Дудченко В.В. Природне право і природні права у вченні Джона Фенніса / В.В. Дудченко // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»: зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 2. – С. 19-32.

У 2007 році за рішенням Вченої Ради Міжнародного гуманітарного університету була створена нова кафедра, яка увійшла до складу Інституту національного та міжнародного права, а саме, кафедра конституційного права та державного управління. Перший її завідувач – професор Іванський Андрій Йосипович. З 2009 року по квітень 2016 року кафедру очолював кандидат юридичних наук, доцент Кравцов Денис Володимирович. З квітня 2016 року по листопад 2017 року кафедру очолювала доктор юридичних наук, професор Нестеренко Алла Станіславівна.
Кафедра здійснює базову підготовку студентів Міжнародного гуманітарного університету з наступних дисциплін: «Юридична деонтологія», «Конституційне право», «Конституційне право зарубіжних країн», «Адміністративне право», «Місцеве самоврядування в Україні», «Адміністративне судочинство в Україні», «Фінансове право», «Податкове право», «Митне право» та ін.
Кафедра конституційного права та державного управління покликана сприяти підготовці висококваліфікованих кадрів сучасних юристів, досвідчених фахівців з проблем конституційного, адміністративного, фінансового, податкового та банківського права, які широко затребувані організаціями великого, середнього і малого бізнесу, некомерційними підприємствами, вищими навчальними закладами, а також державними структурами.
На кафедрі функціонує науковий студентський гурток, який допомагає студентам здійснювати їх перші кроки в науці з проблем конституційного, адміністративного та фінансового права.
Результати наукових досліджень кафедри містяться в серіях наукових статей, опублікованих у вітчизняних і зарубіжних виданнях та збірниках, які знаходяться в провідних бібліотеках України.
Станом на сьогодні, на кафедрі працює:
- 4 кандидати юридичних наук:
Вікторія Львівна Качурінер;
Микола Феліксович Головченко;
Олена Василівна Сєрих;
Світлана Віталіївна Березовська.

Склад кафедри

Качурінер Вікторія Львівна – – кандидат юридичних наук.
Навчальні дисципліни: Конституційне право зарубіжних країн, Місцеве самоврядування в Україні, Юридична деонтологія.
Наукові інтереси: конституційне право зарубіжних країн, право Європейського Союзу, міжнародне публічне право.
Найновіші публікації:

 1. Качурінер В.Л. Співробітництво України та Ради Європи у сфері охорони навколишнього середовища / В.Л. Качурінер // Друга міжнародна науково-практичної конференції «Україна. Євроінтеграція. Інтермаріум» (м. Одеса, 27-28 жовтня 2017 року). – О. : Міжнародний гуманітарний університет, 2017. – С. 13-15.
 2. Качурінер В.Л. Концепція гідності людини: міжнародний, зарубіжний та національний досвід / В.Л. Качурінер, А.А. Котян // VII Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне право: de lege praeterita, instante, futura» (м. Одеса, 8 грудня 2017 року). – О. : Міжнародний гуманітарний університет, 2017. – С. 86-88.
 3. Качурінер В.Л. Принцип профілактики та попередження в екологічній політиці Європейського Союзу / В.Л. Качурінер // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2017. – № 6. – С. 215-219.
 4. Качуринер В.Л. Характерные черты ответственности международных организаций / В.Л. Качуринер // Право та державне управління. – 2018. – № 1. – С. 17-22.

Качурінер В.Л. Актуальні питання вдосконалення екологічного законодавства України в контексті європейської інтеграції / В.Л. Качурінер // Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС» (м. Київ, 8 червня 2018 р.). – С. 325-327.

Головченко Микола Феліксович – кандидат юридичних наук.
Навчальні дисципліни: Конституційне право, Юридична деонтологія.
Наукові інтереси: правове та організаційне забезпечення культурної політики сучасної української держави.
Найновіші публікації:

 1. Головченко М.Ф Шляхи реалізації культурної функції сучасної держави в зарубіжних країнах / М.Ф. Головченко // Децентралізація в Україні: теорія та практика конституційної, адміністративної і муніципальної реформи: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 7 квітня 2017 р. – О. : Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. – С. 99-102.
 2. Головченко М.Ф Культурна функція сучасної держави у контексті міжкультурного діалогу / М.Ф. Головченко //«Право і суспільство. – 2017. – № 5. – С.8-12.
 3. Головченко М.Ф Класифікація сучасних моделей державної культурної політики / М.Ф. Головченко // Міжнародне право : de lege praesterita, instante, future : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 8 грудня 2017 року. – О. : Міжнародний гуманітарний університет, 2017. – С.22-25.
 4. Головченко М.Ф Проблеми модернізації та шляхи підвищення  якості викладання юридичних дисциплін в ВНЗ України / М.Ф. Головченко // Scientific pedagogical internship «Legal education of the future: prospective and priority directions of scientific Research» : Internship proceedings, November 27-December 1, 2017. – Lublin : Izdevnieciba «Baltija Publishing». – Р. 29-33.
 5. Головченко М.Ф Специфіка державного управління сферою культури в сучасних умовах / М.Ф. Головченко // Сучасний менеджмент та адміністрування: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2018 р., Херсон) / [За ред. С.В. Діденка, Т.М. Афонченкової]. – Херсон : Айлант, 2018. – С.70-72.

Сєрих Олена Василівна – кандидат юридичних наук.
Навчальні дисципліни: Митне право, Адміністративне право.
Наукові інтереси: адміністративне право, митне право, митна деліктологія.
Найновіші публікації:

 1. Сєрих О.В. Деякі аспекти контролю за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України // Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 25-26 квітня 2018 р.). У 2 частинах.  – Ч. 1. - С. 182-185.
 2. Сєрих О.В. Інформаційна взаємодія митниць Державної фіскальної служби України з громадянами у контексті профілактики порушень митних правил // Актуальні аспекти адміністрування митної вартості товарів та інформування громадян про митні правила й митні формальності : збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції [Електронний ресурс]; (м. Ірпінь – м. Хмельницький, 12- 19 травня 2017 року); упоряд. Прус Л.Р., Попель С.А.- Електронне наукове мережеве видання. – Електрон. текст. дані. – [Хмельницький: Науково-дослідний центр митної справи Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету ДФС України, 2017]. – С. 75-79.
 3. Сєрих О.В. Органи доходів і зборів як суб’єкти профілактики порушень митних правил // Україна. Євроінтеграція. Інтермаріум: історія і сучасність : матеріали Міжнародної наукової конференції (Одеса, 28-29 жовтня 2016 р.) – Миколаїв, 2016. – С. 174-178.
 4. Митне право: навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Право» Міжнародного гуманітарного університету. – Одеса, 2016. – 128 с.

Березовська Світлана Віталіївна – кандидат юридичних наук.
Навчальні дисципліни: Фінансове право, Податкове право, Судова бухгалтерія, Місцеві фінанси, Адміністративне право, Адміністративне судочинство в Україні, Державна служба в Україні.
Наукові інтереси: фінансове право, податкове право, фінансова діяльність органів місцевого самоврядування, правові основи бухгалтерського обліку та економічної експертизи, державна служба, адміністративне право, адміністративне судочинство.
Найновіші публікації:

 1. Березовська С.В. Недоліки судового збору за подання адміністративного позову або скарги та шляхи їх усунення / С.В. Березовська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція».  –  Одеса : Видавничий дім «Гельветика». – 2016. – № 22. – С. 54-59.
 2. Beresovska S. Court fee for filing administrative claim or complaint: essence,  the order of payment and the return / S. Beresovska // Current scientific research: Collection of scientific articles. –  Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2017. – Р. 164-169.
 3. Березовська С.В. Податкове право : навчально-методичний посібник / С.В. Березовська ; за ред. А.С. Нестеренко. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 184 с.
 4. Березовська С.В.  Податкова застава як спосіб забезпечення виконання податкового зобов’язання: сутність, недоліки законодавчого регулювання та шліхи їх усунення :  процес модернізації системи державного управління: конституційний, адміністративний та фінансовий аспекти : колективна монографія / За заг. ред.. А.С. Нестеренко. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 5-19.
 5. Березовська С.В. Трансформація та сутність оподаткування заробітної плати податком на доходи фізичних осіб         / С.В. Березовська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція».  –  Одеса : Видавничий дім «Гельветика». – 2018. – № 32.