Кафедра економіки і міжнародних економічних відносин була заснована у 2006 р. З 2017 р. кафедра є структурним підрозділом Інституту права, економіки та міжнародних відносин. Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Головченко О.М.
Кафедра здійснює якісну підготовку фахівців, які володіють актуальними фаховими, соціально-особистісними знаннями та навичками, відповідно до напрямків реформування вищої освіти в Україні, її інтеграції у єдиний європейський простір та потреб ринку праці.
Стратегічна мета кафедри – підготовка висококваліфікованого фахівця нової якості у сфері економіки та міжнародних відносин, здатного бути конкурентоспроможним на європейському ринку праці на основі збалансованого поєднання фундаментальних знань та практичних умінь.
Перелік освітніх програм, що реалізуються кафедрою:
1. За освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»: «Економіка»
2. За першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти: «Економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Готельно-ресторанна справа».
3. За другим (магістерським) рівнем вищої освіти: «Економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
4. За третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти: «Економіка».
У процес розробки та реалізації освітніх програм кафедра залучає провідних фахівців-практиків, представників органів публічної влади, професорсько-викладацький склад закладів вищої освіти та науково-дослідних установ України.
З метою вивчення передового європейського досвіду у провадженні освітніх програм, підходів до формування та розвитку фундаментальних та «гнучких» навичок за спеціальностями кафедри було укладено Меморандум про співробітництво з Варшавським університетом менеджменту (Польща). На разі проводиться робота кафедри з розробки меморандуму про співпрацю з департаменту культури та туризму Одеської міської ради.
Партнерами кафедри у процесі практичної підготовки та забезпечення можливості працевлаштування випускників освітніх програм виступають провідні підприємства м. Одеси, у тому числі ПАТ КБ «Південний», АТ КБ «Приватбанк», ТОВ «Булгар-травел-тур», ТОВ «Моцарт готель груп», департаменти внутрішньої політики, культури та туризму Одеської міської ради, Одеська митниця ДФС України, Союз роботодавців України та інші.
Викладання дисциплін у рамках освітніх програм здійснюється із застосуванням новітніх освітніх технологій, залученням фахівців-практиків, використанням мультимедійних засобів.
Професорсько-викладацький склад кафедри економіки і міжнародних економічних відносин – це досвідчені науковці з досвідом практичної роботи, з яких 3 доктори та 5 кандидатів економічних наук.
Усі викладачі є авторами наукових та методичних праць, у тому числі що входять до міжнародних науково-метричних баз Scopus та Web of Science, пройшли стажування за профілем освітніх програм спеціальностями у науково-освітніх центрах як в Україні, так і закордоном: Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України; Одеський державний аграрний університет, Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, Jesuit University Ignatianum in Krakov, Prague Institute for Qualification Enhancement, University of  Bologna.
Професорсько-викладацький склад кафедри приймає участь у міжнародних наукових проектах, тренінгах, круглих столах тощо. З 2015 по 2019 рр. представники кафедри прийняли участь у тренінг-семінарі у рамках програми USAID на тему: «Механізм врегулювання суперечок в рамках СОТ та засоби торговельного захисту», серії тренінгів за участю експертів з країн ЄС у рамках проекту «543681-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES – CruiseT» на теми: «Tourism Marketing and Product Development», «Service Quality in the Hospitality Sector: Standards and Tools», «Sustainable destination management», «Marketing and promotion of the destination».
Слід зазначити стійке зростання чисельності викладачів кафедри з науковими ступенями та вченими званнями. Так, з 2016 р. успішно захищені три кандидатські дисертації, у 2019 р. кафедрою рекомендовано присвоєння вченого звання доцента.
Активна діяльність професорсько-викладацького складу кафедри відображена у науково-дослідних держбюджетних темах: «Обґрунтування ефективності впровадження нововведень в промисловості та інноваційної політики в регіоні» (номер державної реєстрації 0102U001978) (д.е.н., проф. Головченко О.М.); «Розробка політики науково-технологічного розвитку  Одеської області» (номер державної реєстрації 0108U006736) (д.е.н., проф. Головченко О.М.); «Формування конкурентоспроможності економіки регіону Українського Причорномор’я із урахуванням екзогенних та ендогенних факторів інноваційного розвитку» (номер державної реєстрації 0103U001982). (д.е.н., проф. Головченко О.М.); «Організаційно-правове забезпечення державної підтримки розвитку морегосподарського комплексу України» (номер державної реєстрації 0112U000692) (к.е.н., доц. К.С. Нестерова); «Особливості розвитку світової економіки в умовах глобалізаційних процесів» (к.е.н., доц. К.С. Нестерова).
У Науково-дослідному центрі Інституту виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова створено філіал кафедри економіки і міжнародних економічних відносин. Щорічно проводяться кругли столи з проблем економічного розвитку підприємств на базі Інституту, викладачі кафедри виступають з науковими доповідями та приймають участь у Днях науки, що проводяться у Інституті виноградарства і виноробства.
Наукові розробки викладачів кафедри за конкретними напрямками та проблемами розвитку національної і світової економік акумулюються у єдиній науково-дослідній роботі кафедри на тему: «Приморські регіони у світовій економіці та процесах глобалізації» (номер державної реєстрації 0117V005588).
Викладачі кафедри проводять науково-дослідну роботу зі студентами. Щорічно викладачами кафедри проводиться Міжвузівська науково-практична студентська конференція «Проблеми підвищення ефективності функціонування національної економіки України в умовах глобалізації» і Всеукраїнська науково-практична конференція «Економіка і менеджмент: сучасні тенденції та виклики», наукові доповіді студентів публікуються у Збірнику наукових праць «Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету».
Наукова робота охоплює як викладачів, так і студентів, а їх взаємодія дозволяє перейти від рівня використання знань до рівня їх самостійного  продукування. Студенти, які беруть участь у наукових гуртках під керівництвом викладачів кафедри, щорічно публікуються у наукових журналах та беруть участь у конференціях, які проводяться як у Міжнародному гуманітарному університеті, так і в інших українських і зарубіжних ЗВО.
Здобувачі вищої освіти за освітніми програмами кафедри приймали участь у наукових і науково-практичних заходах: Міжнародна науково-практична конференція «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної та готельно-ресторанної індустрії» (м. Умань, 2017 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Економіка і менеджмент: сучасні тенденції та виклики» (м. Одеса, 2017 р.); XVIII Всеукраїнська щорічна студентська науково-практична конференція за міжнародною участю «Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології» (м. Одеса, 2017 р.); Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Економіко-правовий розвиток сучасної України» (2015 – 2017 рр.); Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Гуманітарний та інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих учених» (2015 – 2016 рр.) та інших.

Науково-педагогічні працівники кафедри


Прізвище, ім’я та по-батькові

Посада

Науковий ступінь

1

Головченко Олена Миколаївна

Зав. кафедри,

Доктор економічних наук

2

Потьомкін Леонід Миколайович

Професор

Доктор економічних наук

3

Прокопенко Ольга Володимирівна

Професор

Доктор економічних наук

4

Рассадникова Світлана Іванівна

Доцент

Кандидат економічних наук

5

Банасько Тетяна Миколаївна

Доцент

Кандидат економічних наук

6

Зеркіна Оксана Олесандрівна

Доцент

Кандидат економічних наук

7

Нестерова Катерина Сергіївна

Доцент

Кандидат економічних наук

8

Райчева Лариса Іванівна

Доцент

Кандидат економічних наукЗавідувач кафедри – Головченко Олена Миколаївна.
Головченко Олена Миколаївна, доктор економічних наук, професор, працює на посаді з 2011 року (постійно). У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за темою: «Теоретико-методологічне забезпечення подолання загроз стабільному економічному розвитку регіонів України».
Опубліковано понад 150 наукових та навчально-методичних праць, з яких 4 монографії, 2 – одноосібні, а дві – три розділи у монографіях, три навчально-методичних посібника, розділи у двох підручниках; з яких понад 75 наукових статей у фахових виданнях, в тому числі 2 наук. публікацій в фахових періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, понад 100 наукових статей. Здійснює керівництво аспірантами.

ІІ. Член редакційної колегії Наукового вісника Міжнародного гуманітарного університету (Серія: Економіка і менеджмент);
ІІІ. Член спеціалізованої Вченої ради Д 41.177.02 Інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України (спеціальності 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством, 08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка);
IV. Участь та організація науково-практичних конференцій професорсько-викладацького складу і студентських конференцій, учасник міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, які проводяться у закладах вищої освіти та наукових установах України, а також в країнах СНД;
V. Учасник науково-дослідної теми кафедри «Приморські регіони у світовій економіці та процеси глобалізації».

Основні наукові роботи:
 1. Головченко О.М., Головченко М.Ф. Особливості фінансування організацій сфери культури / О.М.Головченко, М.Ф.Головченко // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. Збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 7. – С. 42-48.
 2. Головченко Е.Н., Назарук О.Н. Трансформация понятия «хозяйственный механизм» в экономических исследованиях // Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. Еdiţie semestrială. Seria ŞTIINŢE ECONOMICE.-2015. № 2 (14), С.166-175
 3. Головченко Е.Н., Головченко Н.Ф. Возможности финансирования регио-нальных культурных программ в современных условиях // Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. Еdiţie semestrială. Seria ŞTIINŢE ECONOMICE.-2016. № 2 (12), С.110-119
 4. Головченко О.М., Гострик А.М., Степаненко О.А. Методи прогнозування ймовірності виплат при виданні факторингових послуг банківськими установами // Вісник Уманського національного університету садівництва / Випуск №89.Частина 2, 2016, УДК: 338.27:336.71, стор. 191-203.
 5. Головченко О.М. Степаненко О.А.,Головченко М.Ф. Розробка комплексного показника соціально-економічної ефективності діяльності закладів культури // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. Збірник наукових праць. 2017. Вип. 23, Ч.2.- С.46-50

Потьомкін Леонід Миколайович - доктор економічних наук, професор.
І. Опубліковано 173 наукових та навчально-методичних праць, понад 97 наукових статей у фахових виданнях, в тому числі 3 наук. публікацій в фахових періодичних виданнях, які включені до науко-метричних баз;
ІІ. Участь та організація науково-практичних конференцій професорсько-викладацького складу і студентських конференцій, учасник міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, які проводяться у закладах вищої освіти та наукових установах України, а також в країнах СНД;
ІІІ. Учасник науково-дослідної теми кафедри «Приморські регіони у світовій економіці та процеси глобалізації».
IV. Член спеціалізованої Вченої ради Д 64.832.02 Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
V. Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента;
VІ. Активна участь у студентському науковому гуртку «Актуальні проблеми розвитку туристичного бізнесу», секція 1. Готельно-ресторанний бізнес: проблеми та вектори розвитку.
Основні наукові роботи:

1. Л. Потьомкін. Ефективність сучасних форм мотивації персоналу промислового виробництва/ Л. Потьомкін// Економіка харчової промисловості, Одеса: ОНАХТ, 2014 р., №1 (21), с.47-50.
2. Л. Потьомкін. Підвищення ефективності виробництва: сучасні мотиваційні системи/ Л. Потьомкін// Вісник соціально-економічних досліджень, ОНЕУ- Одеса, 2014 р., № 2 (53), с.124-129.
3. Л. Потьомкін. Мотиваційний менеджмент у промисловому підприємництві. Херсонського інституту ПрАТ «ВНЗ МАУП» Херсон: Айлант, (Протокол № 9 від 26 квітня 2018р.) с. 7-9
4. Л. Потьомкін. Організаційно-економічний механізм розвитку систем мотивації персоналу підприємств. Вісник Львівського національного університету сільського господарства, 2018 р., с.155-159

5. Л. Потьомкін. Матеріальна мотивація найманого персоналу: сучасні проблеми і їх вирішення. Актуальні проблеми інноваційної економіки – Харків: ХНТУСГ, 2017р., №4, с.54-60

Прокопенко Ольга Володимирівна - доктор економічних наук, професор.
Опубліковано понад 410 наукових та навчально-методичних праць. Автор багатьох підручників та колективних монографій. Також автор статей, що реферуються базами Scopus або WebofScience CoreCollection;
2. Член Конкурсного комітету з присудження стипендій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим і з присудження Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних науково-технічних досліджень з 2016 року по теперішній час;
3. Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських (кандидатських) дисертацій при Сумському державному університеті (спеціальності 08.00.04, 08.00.06) з 2010 року по теперішній час.
Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських (кандидатських) дисертацій при Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана (спеціальності 08.00.05, 08.00.06) з 2016 року по теперішній час.
4. Опанування докторських і кандидатських дисертацій.
5. Учасник науково-дослідної теми кафедри «Приморські регіони у світовій економіці та процеси глобалізації».
6. Участь у міжнародних наукових проектах: керівник від української сторони тристороннього (Швейцарія, Естонія та Україна) освітньо-наукового гранту, фінансованого Національним науковим фондом Швейцарії – тема № IZ74ZO_160 564/1 «Підвищення енергетичної безпеки через швейцарсько-украї-нсько-естонське інституціональне партнерство» в рамках програми співробітництва між Швейцарією і країнами Західної Європи. 2015–2017 роки.
7. Участь та організація науково-практичних конференцій професорсько-викладацького складу і студентських конференцій, учасник міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, які проводяться у закладах вищої освіти та наукових установах України, а також в країнах СНД.
Основні наукові роботи:

 1. Prokopenko O., Kudrina O., Omelyanenko V. ICT Support of Higher Education Institutions Participation in Innovation Networks // Proceedings of the 15th International Conference «ICT in Education, Research and Industrial Applications. In-tegration, Harmonization and Knowledge Transfer». – Kherson, 2019. – P. 482-487.
 2. Ponomarenko T., Khudolei V., Prokopenko O., Klisinski J. Competitiveness of the information economy industry in Ukraine // Problems and Perspectives in Management. – ISSN 1727-7051 (Print), ISSN 1810-5467 (Online), 2018. – Vol. 16, Issue № 1. – P. 85-95. – Access mode: https://businessperspectives.org /journals/problems-and-perspectives-in-management/issue-276/competitiveness-of-the-information-economy-industry-in-ukraine (Scopus)
 3. Ponomarenko T., Prokopenko O., Kuzmenko H., Kaminska T., Luchyk M. Banking security of Ukraine: current state and ways to improve // Banks and Bank Systems. – ISSN 1816-7403 (Print), ISSN 1991-7074 (Online), 2018. – Vol. 13, Issue № 2. – P. 77-88. – Access mode: https://businessperspectives.org/journals/banks-and-bank-systems/issue-286/banking-security-of-ukraine-current-state-and-ways-to-improve (Scopus)
 4. Ponomarenko T., Zinchenko O., Khudoliei V., Prokopenko O., Pawliszczy D. (Республика Польща) Formation of the investment environment in Ukraine in the context of European integration: An example of Poland // Investment Management and Financial Innovations. – ISSN 1810-4967 (Print), ISSN 1812-9358 (Online), 2018. – Vol. 15, Issue № 1. – P. 361-373. – Access mode:

https://businessperspectives.org/journals/investment-management-and-financial-innovations/issue-274/formation-of-the-investment-environment-in-ukraine-in-the-context-of-european-integration-an-example-of-poland (Scopus)

 1. Prokopenko O., Kudrina O., Omelyanenko V. Analysis of ICT Application in Technology Transfer Management within Industry 4.0 Conditions (Education Based Approach) // ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (ICTERI 2018) : Proceedings of the 14th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume I: Main Conference (Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2018) / Edited by V. Ermolayev, M.С. Suárez-Figueroa, A. Ławrynowicz, R. Palma, V. Yakovyna, H.C. Mayr, M. Nikitchenko, A. Spivakovsky. – Kyiv, ISSN 1613-0073, 2018. - Vol-2105. – P. 258-273. – Access mode: http://ceur-ws.org/Vol-2105/ (Scopus)
 2. Khudolei V.Yu., Ponomarenko T.V., Prokopenko O.V. Energy efficiency as a part of energy trilemmа // Scientific bulletin of Polissia. – ISSN 2410-9576 (Print), ISSN 2412-2394 (Online), 2018. – № 1 (13). P. 1. – P. 201-208. – Access mode: http://nvp.stu.cn.ua/en/component/k2/item/969-khudolei-v-yu-ponomarenko-t-v-prokopenko-o-v-energy-efficiency-as-a-part-of-energy-trilemma/969-khudolei-v-yu-ponomarenko-t-v-prokopenko-o-v-energy-efficiency-as-a-part-of-energy-trilemma.html (Web of Science)
 3. Прокопенко О.В., Корнатовскі Р. Особливості сучасної стратегічної ринково-орієнтованої діяльності підприємств // Маркетинг і менеджмент інновацій. – ISSN 2227-6718 (on-line), ISSN 2218-4511 (print), 2018. – № 1. – С. 295–303. – Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/en/journals/2018/1/295-303 (Web of Science)
 4. Prokopenko O., Cebula J., Chayen S., Pimonenko T. Wind Energy in Israel, Poland and Ukraine: Features and Opportunities // International Journal of Ecology and Development. – ISSN 0972-9984 (Print); ISSN 0973-7308 (Online), 2017. – № 1 (32). – P. 98-107. – Access mode: http://www.ceser.in/ceserp-/index.php/ijed/issue/current (Scopus, Web of Science)
 5. Pimonenko T., Prokopenko O., Dado J. Net Zero House: EU Experience in Ukrainian Conditions // International Journal of Ecological Economics & Statistics. – ISSN 0973-1385 (Print), ISSN 0973-7537 (Online), 2017. – № 4 (38). – P. 46-57. – Access mode: http://www.ceser.in/ceserp/index.php/ ijees/article/view/5298 (Scopus, Web of Science)
 6. Getsov Petar, Bo Wang, Mardirossian Garo, Nedkov Rumen, Stoyanov Stiliyan, Prokopenko Olga, Boyanov Petar. Equipment for evaluation of the characteristics of electronic-optic converters // Proceeding of the Bulgarian Academy of Sciences. – ISSN 1310-1331 (Print); ISSN 2367-5535 (Online), 2017. – Tome 70. – No 11. – P. 1575-1578. – Access mode: http://www.proceedings.bas.bg/ (Web of Science)
 7. Prokopenko O.V., Zięba K.K., Olma S.M. Efficient and effective management of knowledge of seniors as an element of organization development // Marketing and Innovation Management. – ISSN 2227-6718 (on-line), ISSN 2218-4511 (print), 2016. – № 2. – С. 181–187. – Access mode: http://essuir. sumdu.edu.ua/handle/123456789/45721 (Web of Science)
 8. Prokopenko O.V., Bozhkova V.V., Romanyuk Ya.S. Modern Internet platforms in the field of logistic services in the Republic of Poland and Ukraine // Marketing and Innovation Management. – ISSN 2227-6718 (on-line), ISSN 2218-4511 (print), 2016. – № 3. – С. 54–65. – Access mode: http://essuir.sumdu.edu-.ua/handle/123456789/46364 (Web of Science)
 9. Nekrasenko L.A., Prokopenko O.V., Aranchiy V.I. Carbon tax as an instrument of environmental management in Ukraine // Actual problems of economics (Актуальні проблеми економіки), ISSN 1993–6788. – 2015. – № 3 (165). – С. 169-202. – Access mode: http://www.academia.edu/11641585/CARBON_-TAX_AS_AN_INSTRUMENT_OF_ENVIRONMENTAL_MANAGEMENT_IN_UKRAINE (Scopus)

Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Домашенко М.Д., Прокопенко М.О. Концептуальні засади формування мотиваційної складової міжнародної екологічної політики // Маркетинг і менеджмент інновацій. – ISSN 2227-6718 (on-line), ISSN 2218-4511 (print), 2015. – № 4. – С. 245–259. – Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2015/4/245-259 (Web of Science)

Рассадникова Світлана Іванівна – доцент, кандидат економічних наук.
Основні наукові роботи:
Монографії:
1. Парадигма інноваційного розвитку в умовах ринкової трансформації: монографія / Е. М. Забарна, О. М. Козакова, В. А. Чередниченко, Рассадникова С.І. [та ін.] ; за заг. ред. Е. М. Забарної; Одес. нац. політехн. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 92 с.
Особисто автора: Рассадникова С.І.Розділ 2. Процеси становлення і розвитку інноваційної діяльності (пунк 2.1.)
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8458

2. Економічна теорія: тенденції та розвиток системи економічних ідей: монографія /авт.кол.: Е.М.Забарна, Н.О. Задорожнюк, С.І. Рассадникова [та ін.]; за заг. ред. Е.М. Забарної. – Одеса: Астропринт, 2018. – 392 с. ISBN 978-966-927-369-7
Особисто автора: Рассадникова С.І.Розділ 8. Еволюція інвестицій, сутність та система поглядів. – С. 257-313.
3.Інституціональні засади розбудови управлінської системи природокористування: монографія [моногр.]  / за ред. академіка НАНУ, д.екон.н., проф. Б.В. Буркинського. – Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2017. – 336с. ISBN 978-966-02-8405-0
Особисто автора:
3.1. Рассадникова С.І. Теоретичні основи міжвідомчого розмежування функцій організації та управління природокористуванням в Україні. – С. 22-34.
3.2. Рассадникова С.І. Теоретичні засади запровадження функцій організації охорони довкілля, ресурсокористування, забезпечення ресурсно-екологічної безпеки в сучасній організаційно-управлінській системі природокористування в Україні. – С. 111-132, с.160-164.

4. Управління інноваційною складовою економічної безпеки: монографія: у 4-х т. / за ред. д. е. н., професора Прокопенко О. В. (гол. ред.), к. е. н., доцента Школа В. Ю., к.е.н. Щербаченко В. О.Публікація містить результати досліджень, проведених за грантом Президента України за конкурсним проектом Ф7 4«Розвиток механізмів управління інноваційною складовою економічної безпеки України» (номер державної реєстрації 0117U007024) - Суми: Триторія, 2017. - Т. ІV.: Розробка та валідація нових методів оцінки глобальних та локальних викликів у системі забезпечення соціальної та екологічної безпеки території. — 408 с. ISBN 978-966-97774-4-7
Особисто автора:Рассадникова С.І. Розвиток системи управління природокористуванням в контексті економічної безпеки. – С. 250-264.
5. Соціально-економічний розвиток Українського Причорномор’я: виклики і можливості: монографія [ за науковою ред. Б.В.Буркинського; НАН України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, ІПРЕЕД НАН України, 2016. – 808 с.ISBN 978-966-02-7985-8
Особисто автора: 4.1.Рассадникова С.І.Інвестиційне забезпечення природокористування Українського Причорномор’я(Розділ 8.5) – С.552-564, з літературою до 569 с.
Статті у наукових фахових та науко метричних виданнях:
6. Рассадникова С.І.Особливості державного регулювання інвестицій в рекреаційно-туристичному природокористуванні /С.І. Рассадникова// Економічні інновації: збірник наукових праць / ІПРЕЕДНАНУ. – О., 2017. – Вип. 64: - С.261-266 . Фахове видання
7. Рассадникова С.І. Інвестиційна політика в сфері природокористування: теоретичні та прикладні проблеми / С.І. Рассадникова//Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (13 – 14 квітня 2017 р.). Частина 2. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – С.225-230 (644 с.)
8. Рассадникова С.І. Теоретико - прикладні аспекти інвестування в природнє середовище Українського Причорномор’я /С.І. Рассадникова, З.Б. Живко // Збірник наукових праць. Wyźszej Szkoły Informatyki i Umiejętności iFundacjiCentralEuropeanAcademyStudiesandCertification (CEASC), Polska (розділ Економіка і освіта: взаємозв'язок теорії і практики). - м. Лодзь: Наукове видання WSIiU i CEASC „Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja; doświadczenie” (Польща)ю – 2016. - №№ 4(8). - P.88-94 
ISSN 978-83-60282-31-1.Входить до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus (Польща). Зарубіжне наукове видання (Польща)
9. Рассадникова С.І.Управління системою енергетичної безпеки регіонів в аспекті економічної безпеки країни/ С.І. Рассадникова//Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету (ЧДТУ). Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України,Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 43, ч. І. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – С. 79-85 (111 c.)Входить до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, РІНЦ, Google Scholar.Фахове видання.
10. Рассадникова С.І Принципові засади удосконалення системи управління природокористуванням /С.І. Рассадникова// Економічні інновації: збірник наукових праць / ІПРЕЕДНАНУ. –О., 2015. – Вип. 60, Книга II: - С. 127-137. Фахове видання
11. Рассадникова С.І. Система управління природокористуванням: процеси удосконалення та теоретичні основи/С.І. Рассадникова// Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. –№ 5(21).- С.167-175. – [Електронний ресурс]. -Режим доступу: електронний науковий журнал «Економіка: реалії часу». – http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n5.html
Входить до міжнародних наукометричних баз РІНЦ; Index Copernicus (Польща); Ulrich’s Periodicals Directory (США), EBSCO Publishing (США); Google Scholar (США).Фахове видання
12.Рассадникова С.И. Инвестиционная аттрактивность как предмет системных (экономико-экологически) исследований/ С.И. Рассадникова, В.Н.Степанов //«European Applied Sciences»Журнал. – 2014.- № 5. – С.138-142.Зарубежный научный журнал (ISSN2195-2183), выдан Национальным центром ISSN Германии.Входить до міжнародних наукометричних баз РІНЦ, Google Scholar.
13. Рассадникова С.И. Институциональные условия и перспективные направления формирования инвестиционной привлекательности в сфере природопользования/ С.И. Рассадникова //Сборник научных статей «InstitutionelleGrundlagenfurdieFunktionierungderOkonomikunterdenBedingungenderTransformatio: SammelwerkderwissenschaftlichenArtikel. Vol.1 – VerlagSWGimexGmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. – С. 73-76.
Зарубежный научный журнал (ISSN2195-2183) издательства Германия.Входить до міжнародних наукометричних баз Listofjournalsindexed; ÜbergebenfürdieRezensionConferenceProceedingsCitationIndex - SocialSciences&Humanities (CPCI-SSH); ScienceIndex; THOMSONREUTERS. (EmergingSourcesCitationIndex(WebofScience)
16. Рассадникова С.І.Методологічні проблеми інвестиційної атрактивності: контекст економіко-екологічних досліджень /С.І. Рассадникова, В.М.Степанов // Економіст. – 2014. - №10. – С.56-59.Входить до міжнародних наукометричних баз RePec, РІНЦ, Google Scholar.
17. Рассадникова С.І.Стратегічні імперативи формування інвестиційної привабливості у сфері природокористування / С.І. Рассадникова // Наукові розробки, передові технології, інновації: збірник наукових праць та тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції / Київській національний лінгвістичний університет, Науково-дослідний інститут економічного розвитку. – Будапешт-Прага-Київ. – Київ: 2014. – С.119 – 126.
18.Рассадникова С.І.Програмно-цільовій підхід до розвитку екологічної інфраструктури: концептуальні та нормативно-методичні основи / С.І. Рассадникова // Економічні інновації: збірник наукових праць / ІПРЕЕДНАНУ. –О., 2013. – Вип. 54: Сталий розвиток – стратегічна перспектива українського Причорномор’я: секторальна політика, поведінка підприємств, механізми забезпечення. – С.270-281. Фахове видання
19. Рассадникова С.І.Правові аспекти інституційних змін у сфері природокористування: проблеми та стратегічні задачі / С.І. Рассадникова //Науковий вісник. Збірник наукових праць. – 2013. - №22 (201). - С.76-85.Наукове фахове видання. Входить до міжнародних наукометричних баз (РІНЦ), Наукова електронна бібліотека eLIBRARY.ru, GoogleScholar, Польська наукова бібліографія,SocialScienceOpenAccessRepository
20. Рассадникова С.И. Реализация механизма государственно-частного партнерства всфере экологической инфраструктуры в системе устойчивого развития Украины / С.И. Рассадникова //International Journal of Sustainable Development (Международный журнал устойчивого развития). - vol. 8 – may 2013 (выпуск 8 – май 2013). – p. 137-141.
Міжнародний науковий журнал Входить до міжнародних наукометричних баз JIFACTOR.
21. Рассадникова С.І. Методологічні засади та напрями розбудови екологічної інфраструктури в рішенні проблем ноосферного сталого розвитку / С.І. Рассадникова //Ученые записки Таврического национального университета. - Т.26(65). - № 3, 2013. – С. 200-211.Наукове фахове видання. Входить до міжнародних наукометричних баз РІНЦ.
22. Рассадникова С.И.Системно-синергетическая парадигма формирований инвестиционной привлекательности объектов морского природопользования/ С.И. Рассадникова // Вестник госудаоственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова. – 2013. №2. - С. 153-159.Зарубіжне наукове фахове видання. Входить до міжнародних наукометричних баз РІНЦ,GoogleScholar
23. Рассадникова С.І.Теоретичні та організаційно-методичні засади формування регіональної програми розбудови екологічної інфраструктури// Економічні інновації. Випуск 51: Потенціал підприємництва в парадигмі сталого розвитку регіонів України. Збірник наукових праць. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2012. – С.312-321 фахове видання
24. Рассадникова С.І Пріоритетні напрями державно-приватного партнерства у розбудові екологічної інфраструктури // Економічні інновації. Випуск 48. Новітні підходи в економіці та управлінні природокористуванням. Збірник наукових праць. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2012. – С. 192-204 фахове видання
25. Рассадникова С.ІПотенціал становлення державно-приватного партнерства у формуванні екологічної інфраструктури в Україні// Економічні інновації. Випуск 47. Проблеми та сучасні зрушення в реальному секторі економіки. Збірник наукових праць. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2012. – С.247-257. фахове видання
26. Рассадникова С.І Концептуальне обґрунтування державно-приватного партнерства в контексті формування інвестиційної привабливості об’єктів екологічної інфраструктури //Міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки». – 2012. - № 2. – С. 176 – 186. Наукове фахове видання.
Входить до міжнародних наукометричних баз: IndexCopernicus (IC, Польща);Ulrich’sPeriodicalsDirectory / Ulrichsweb (США);TheCentraluropeanJournalofSocialSciencesandHumanities (CEJSH, Польща);GoogleScholar;EconBiz (VirtualLibraryforEconomicsandBusinessStudies, Німеччина);RePEc (ResearchPapersinEconomics, IDEAS, США);RussianIndexofScienceCitation (e-library, РИНЦ, Російська Федерація);
27. Рассадникова С.І Державно-приватне партнерство у розбудові екологічної інфраструктури: становлення, особливості, інвестиції [Електронний ресурс]. / С.І. Рассадникова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2012. – № 1 (2). – С. 133-142. – Режим доступу до журн.:http://economics.opu.ua/files/archive/2012/n1.html

Банасько Тетяна Миколаївна - доцент, кандидат економічних наук.
Опубліковано понад 32 наукових та навчально-методичних праць, з яких 2 кол. монографії; з яких понад 15 наукових статей у фахових виданнях, в тому числі 1 наук. публікація в фаховому періодичному виданні, який включений до наукометричних баз.
Основні наукові роботи:
Основні статті в наукових фахових виданнях та монографії:
1) Обліково-аналітичне забезпечення управління розвитком підприємств / R.V. Varicheva; Т.М. Banasko //Eco-nomics, management, law: realities and perspectives: Collection of scientificar ticles. – Les Editions L'Originate, Paris, France, 2016.- 484 p. - С. 325-329
2) Банасько Т.М. Окремі проблеми та напрями удосконалення обліку основних засобів. / Банасько Т.М. // Науковий вісник МГУ. Серія: Екон-ка і менеджмент. – 2014. – Вип. 9. – С. 55–57.
3) Банасько Т.М. Актуальні питання фінансового планування на підприємствах / Банасько Т.М. //Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Стратегія економічного розвитку України в умовах євроінтеграційних процесів». Серія “Економіка”. Т. ХV, вип. 293. – Маріуполь, ДонДУУ, 2014. – С. 124-131.
4). Банасько Т.М. Проблемні питання бухгалтерського обліку маркетингових витрат / Банасько Т.М. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2015. – Вип. 12– С. 231-234
5) Небанківське фінансове посередництво на ринку фінансових послуг України: сучасний стан та перспективи розвитку: [Колективна монграфія] / За заг. ред. С. Ф. Смерічевський, Н. Ю. Рекова, О. І. Клімова, Т.М. Банасько // підзаг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. Ф. Смерічевського. – Маріуполь: ДонДУУ, 2015. – 270 с.
6) Закономірності і перспективи розвитку малого підприємництва в структурі національної інноваційної системи України[Колективна монографія] / За заг. ред. С. Ф. Смерічевського, О.В.Ахунзянов,Т.М.Банасько // під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. Ф.Смерічевського. –Херсон, 2017. – 223 с.

Зеркіна Оксана Олесандрівна - доцент, кандидат економічних наук.
Опубліковано понад 40 наукових та навчально-методичних праці, методичних рекомендацій, з яких 8 наукових статей у фахових виданнях, в тому числі 2 наук. публікації в фаховому періодичному виданні, які включені до наукометричних баз.
Участь та організація науково-практичних конференцій професорсько-викладацького складу і студентських конференцій, учасник міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, які проводяться у закладах вищої освіти та наукових установах України, а також в країнах СНД, а також учасник різноманітних міжнародних семінарів з підприємництва, міжнародних економічних відносин.
Учасник науково-дослідної теми кафедри «Приморські регіони у світовій економіці та процеси глобалізації».
Активна участь у студентському науковому гуртку «Сучасні тенденції розвитку міжнародного бізнесу» із дослідження актуальних питань функціонування та розвитку суб’єктів міжнародного бізнесу та міжнародних економічних зв’язків між ними.
Основні наукові роботи:
1. Зеркіна О.О. Сучасний стан та напрямки формування інноваційної інфраструктури регіону “Аграрний вісник Причорномор’я”. Збірник наукових праць. Серія «Економічні науки». Випуск 65. 2014. – С.70-75.
2. Зеркіна О.О. Умови формування кадрів для забезпечення розвитку інноваційної економіки. Інноваційна економіка// Всеукраїнський науково-виробничий журнал, №4 . 2014 р.[42] - С. 229-232.
3. Зеркіна О.О. Інноваційні кадри: сутність, значення та особливості формування в умовах інноваційного розвитку економіки регіону. Економічні інновації. Випуск 51: Потенціал підприємництва в парадигмі сталого розвитку регіонів України. Збірник наукових праць - Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2014 р. С .137-147.
4. Зеркіна О.О. Аналіз та напрямки вдосконалення підготовки наукових кадрів для інноваційної економіки регіону(на прикладі Одеської області) Економіка харчової промисловості. Щоквартальний науковий журнал, №4(20) – Одеса, 2014 р., с. 51-55. Збірник включено до Переліку фахових видань ВАК України (Постановою президії ВАК України від 14.04.2010 р. № 1-05/3). Рекомендовано до друку Вченою Радою Одеської національної академії харчових технологій 3.12.2014 р., протокол №5.
5. Зеркіна О.О. Формування освітніх систем кадрового забезпечення інноваційної економіки регіону. Науковий вісник МГУ. Збірник наукових праць (Випуск 7) - Одеса: МГУ, 2014 р., травень., с.92-95. Включено до списку фахових періодичних видань України наказом міністра освіти і науки України №455 від 15.04.2014 р., додаток №5. Друкується за рішенням вченої ради МГУ протокол №5 від 10.04.2015 р.
6. Зеркіна О.О. Трансформація економіки України: тенденції та перспективи фаховий збірник наукових праць «проблеми системного підходу в економіці» Випуск 2 (70) Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці». С. 147-158.
7. Бондаренко С.А., Зеркіна О.О., «SMART GRID як основа інноваційних перетворень на ринку електричної енергії України в умовах євроінтеграційних процесів». Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 105–114.

Нестерова Катерина Сергіївна - доцент, кандидат економічних наук.
Опубліковано понад 40 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 10 наук. публікацій у фахових періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз;
ІІ. Учасник міжнародних науково-практичних конференцій та круглих столів;
ІІІ. Участь у міжнародних наукових проектах, деякі з них:
1) Серія тренінгів за участю експертів з країн ЄС у рамках проекту «543681-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES – CruiseT» на теми: «Tourism Marketing and Product Development», «Service Quality in the Hospitality Sector: Standards and Tools», «Sustainable destination management», «Marketing and promotion of the destination».
2) Навчальний курс «Social enter-prise: Business doing good», організованому бізнес-школою при Мідд-лесекському університеті (Велика Британія) спільно з «JSiE» (соціально-інноваційною лабораторією Індії та міжнародною платформою «MI-NCA» (сертифікат, 2017 р.);
3) Семінар в рамках Міжнародного проекту «USAID з торгівельної політики України» на тему «Механізм врегулювання суперечок в рамках СОТ та засоби торгівельного захисту» (сертифікат, 2017);
4) Дослідна робота та аналітична доповідь на тему «Influence of tourism on local economy: example of Odessa» на круглому столі, організованому «Research Triangle Institute» (2017 р.);
IV. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту).
1. «Організаційно правове забезпечення державної підтримки розвитку морегосподарського комплексу України, номер держ. реєстрації 0112U000692, 2012-2014 рр. (виконання обов’язків фахівця) (довідка);
2. «Особливості розвитку світової економіки в умовах глобалізаційних процесів», номер держ. реєстрації 0118U000789, 2018 р. (довідка)
V. Участь та організація науково-практичних конференцій професорсько-викладацького складу і студентських конференцій, учасник міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, які проводяться у закладах вищої освіти та наукових установах України, а також в країнах СНД.
Студенти спеціальностей 292 «Міжнародні економічні відно-сини» та 293 «Міжнародне право» прийняли участь у наукових та науково-практичних заходах:
- Міжнародна конференція «Співробітництво та партнерство у сфері туризму» (м. Одеса, 2018 р.);
- Міжнародна науково-практична конференція «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної та готельно-ресторанної індустрії» (м. Умань, 2017 р.);
- Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Економіка і менеджмент: сучасні тенденції та виклики» (м. Одеса, 2017 р.);
- XVIII Всеукраїнська щорічна студентська науково-практична конференція за міжнародною участю «Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології» (м. Одеса, 2017 р.);
- Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Економіко-правовий розвиток сучасної України» (2015 – 2018 рр.).
VІ. Учасник науково-дослідної теми кафедри «Приморські регіони у світовій економіці та процеси глобалізації».
VІІ. Керівництво студентським науковим гуртком «Актуальні проблеми розвитку туристичного бізнесу», секція 2: «Державна туристична політика: український та міжнародний досвід».
Основні наукові роботи:
1. Нестерова К.С. Інтеграційні процеси розвитку міжнародного туризму у країнах Вишеградської групи: орієнтири для України. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2018. №9. С. 55 – 61.
2. Нестерова К.С. Вплив фактору безпеки на стійкий розвиток міжнародного туризму / К.С. Нестерова // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №6. – С. 66 – 71.
3. Нестерова К.С. Тенденції функціонування регіональних торгівельних угод та їх вплив на баланс зовнішньої торгівлі між партнерами / К.С. Нестерова // Науковий Вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». - № 14. – 2017. – С. 44 – 47.
4. Нестерова К.С. Європейський досвід використання краудфандингу для розвитку туризму / К.С. Нестерова // Електронний наук.- практ. журнал (фах. видання) «Інфраструктура ринку». – Вип. № 9. – 2017[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.market-infr.od.ua/ journals/ 2017/ 9_2017_ukr/3.pdf.
5. Нестерова К.С. Оцінка конкурентних переваг України у світовому морському туристичному бізнесі / К.С. Нестерова // Економіка. Управління. інновації: електрон.наук.фах. вид. – Житомир. - Вип 4. – 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/ eui_2016_4_10.
6. Ємельянова К.С. Джерела залучення інвестицій в круїзний бізнес України / К.С. Ємельянова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця: ВПІ, 2014. – № 3. – С. 45–49.
7. Ємельянова К.С. Напрями стійкого розвитку круїзного бізнесу в Україні / К.С. Ємельянова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Одеса: МГУ, 2014. – Вип. 7. – С. 79–83.

Райчева Лариса Іванівна - доцент, кандидат економічних наук.
Опубліковано 37 наукових та навчально-методичних праць, з яких 15 наукових статей у фахових виданнях;
ІІ. Постійний учасник різноманітних міжнародних семінарів, круглих столів з економіки та права;
ІІІ. Участь та організація науково-практичних конференцій професорсько-викладацького складу і студентських конференцій, учасник міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, які проводяться у закладах вищої освіти та наукових установах України, а також в країнах СНД;
ІV. Учасник науково-дослідної теми кафедри «Приморські регіони у світовій економіці та процеси глобалізації».
Основні наукові роботи:

 1. Іовчева Л. І. Моніторинг впливу зовнішнього середовища на інвестиційну діяльність підприємства / Л. І. Іовчева// Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: зб. наук. праць. – 2014. – № 4 (16 Е). – С. 199-204. (0,46 друк. арк.)
 2. Іовчева Л. І. Проблеми розвитку машинобудівних підприємств в умовах виробничо-економічної кризи: екзогенні фактори впливу / Л. І. Іовчева// Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.– Кременчук: КрНУ, 2015. – Випуск 5 (94). – С. 155 – 161.
 3. Райчева Л.І. Організаційні засади впровадження механізму розвитку машинобудівної галузі в умовах виробничо-економічної кризи \ Л.І. Райчева \\ Вісник Східноукраїнського університету імені Володимира Даля: наук. журн. – Сєвєродонецьк: СНУ ім.. В. Даля, 2016. - №3 (227). – С. 65 -69 (0,59 ум. – друк. арк.).
 4. Іовчева Л.І. Методичний підхід до визначення рівня виробничо-економічної кризи у машинобудуванні України \ Л.І. Іовчева \\ Держава та регіони: наук. – виробн.. журн. Класичного приватного університету. – Запоріжжя: КПУ, 2016. – № 1 (88). – С. 14-17. – (Сер. «Економіка та підприємство») (0,40 ум. – друк. арк.).
 5. Смерічевський С.Ф. Концептуальний підхід до механізму розвитку машинобудування в умовах виробничо-економічної кризи \ Л.І. Іовчева, С.Ф. Смерічевський \\ Науковий вісник Херсонського державного університету: наук. – практ. журнал. – Херсон: «ВД «Гельветика», 2015. – Ч.3. – С. 42 -45 (сер. «Економічні науки», вип. 15.) (0,44 ум. друк. арк.). Особистий внесок: сформовано теоретико - методолічне підґрунтя розвитку машинобудування в умовах виробничо-економічної кризи (0,22 ум. друк. арк.).

Іовчева Л.І. Теоретичні аспекти виникнення та розвитку кризи в процесі функціонування підприємства \ Л.І. Іовчева \\ Науковий Вісник ДДМА: зб. наук. праць. – 2014. - № 4(15 Е). – С.199 -204 (0,46 друк. арк.).