Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики створена в 2007 році. З 2003 року по 2007 рік вона іменувалася кафедрою кримінально-правових дисциплін.
На кафедрі працюють 16 співробітників, з них: 2 доктори юридичних наук: за спеціальністю 12.00.09 – І. В. Гловюк, О. О. Подобний; 4 кандидата юридичних наук – О. О. Мавед, А. М. Меденцев, Н. В. Неледва, А. М. Притула; старший викладач О. К. Галицька; викладач І. Л. Калімбет; лаборант Г. В. Паламарчук, аспіранти – Д. А. Бялковський, Л. В. Кушнір, А. А. Мороз, А. Пахлеванзаде, О. В. Сиротюк, Г. В. Соломіна.
Більша частина викладацького і аспірантського складу кафедри має значний досвід роботи в правоохоронних органах: внутрішніх справ, безпеки, прикордонної служби, прокуратури, адвокатури.
З моменту утворення, кафедру в різний час очолювали: доцент, к.ю.н. О. С. Саінчін, доцент, д.ю.н. Ю. О. Гурджі. Як завідувач в становлення і розвиток кафедри значний внесок вніс д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України Василь Дмитрович Берназ.
В даний час кафедрою керує д.ю.н., професор Подобний Олександр Олександрович.
З 2011 року відкрита і активно працює аспірантура за спеціальностями: «12.00.08. – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право», «12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність», а з 2013 року – докторантура за спеціальністю 12.00.09.
Кафедра здійснює викладання навчальних дисциплін: «Кримінальне право», «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право», «Кримінальний процес», «Криміналістика», «Основи оперативно-розшукової діяльності», «Судова медицина та психіатрія», «Судові та правоохоронні органи України»,«Адвокатура» та ін.
Викладачі кафедри ведуть постійну роботу з розробки та вдосконалення навчальних програм, методик читання лекцій, проведення практичних занять. Навчання організовано відповідно до вимог Болонського процесу.
Реалізуючи спеціалізацію «Кримінально-правова юстиція», активно діє гурток «Детектив», в рамках якого зі студентами проводять заняття провідні вчені, найбільш досвідчені викладачі та співробітники правоохоронних органів за такими актуальними напрямами, як тактика проведення слідчих (розшукових) дій, виявлення слідів злочину і проведення криміналістичних досліджень, встановлення злочинців по слідах пальців рук, діагностика брехні в процесі спілкування, ознайомлення з роботою поліграфа, спортивні й практичні стрільби, відвідування судових засідань, установ з виконання покарань, музеїв анатомії людини, історії поліції тощо.
Колектив проводить активну науково-дослідну роботу в рамках двох наукових шкіл, що функціонують на кафедрі: «Актуальні проблеми вдосконалення процесуальних, криміналістичних та оперативно-розшукових засад кримінальної юстиції» (професор О. О. Подобний).
Щорічно, в першій декаді жовтня, за підтримки Національної академії правових наук України, з виданням збірника матеріалів кафедрою проводиться міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики», а також в третій декаді березня – всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених.
Професорсько-викладацьким складом видано ряд монографій, навчальних посібників: Ф. В. Шиманський «Корупція і тінізація економіки (кримінально-правове та кримінологічне дослідження)» (2004); Ю. О. Гурджі «Правовий захист особи в кримінальному процесі: питання теорії та методології» (2007), Ю. О. Гурджі «Методологія дослідження правозахисної тематики в кримінальному судочинстві України: сучасний стан та перспективи розвитку» (2008); Ф. В. Шиманський «Злочини у сфері службової діяльності та особливості їх розслідування» (2009); В. Д. Берназ, М. В. Салтевський «Криміналістика» (2009); О. О. Подобний «Протидія організованій злочинній діяльності, пов’язаній з викраденням людини» (2009); М. П. Водько, О. О. Подобний «Кримінально-правова регламентація протидії організованій злочинності» (2010); Ю. О. Гурджі «Потерпілий у кримінальному процесі: юридичні засоби забезпечення активності» (2010); А. М. Притула (в співавторстві) «Злочини проти довкілля» (2010); А. М. Притула, Є. Л. Стрельцов «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України: склад злочину» (2011); О. О. Подобний «Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ по боротьбі з корисливо-насильницькою організованою злочинністю» (2012); А. М. Притула, Є. Л. Стрельцов «Контрабанда: склад злочину» (2012); О. О. Подобний «Основи оперативно-розшукової діяльності» (2015) та інші.
Колективом кафедри складено ряд науково-практичних коментарів законодавства: Кримінального процесуального кодексу України (В. Д. Берназ), Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (В. Д. Берназ, А. М. Притула), Закону України «Про міліцію» (А. М. Притула) та ін.
Підтримуючи наукові зв’язки з академічними та науково-дослідними установами, викладачі систематично беруть участь в наукових і практичних конференціях, семінарах і симпозіумах з проблем кримінального, кримінально-виконавчого права, кримінології, кримінального процесу, криміналістики, оперативно-розшукової діяльності.
Професорсько-викладацький склад здійснює рецензування монографій, готує відгуки на дисертації і автореферати, бере участь в атестації наукових кадрів в рамках роботи спеціалізованих вчених рад і виступає в якості опонентів. Результати наукових досліджень кафедри відображені в серіях наукових статей, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях і збірниках, визнаних фаховими з юридичних дисциплін, що знаходяться в провідних наукових бібліотеках України й іноземних держав.
Діяльність кафедри кримінального права, процесу та криміналістики спрямована на підготовку висококваліфікованих юристів, які прагнуть до професійного успіху, здатних критично мислити, приймати справедливі рішення в інтересах людини і суспільства, забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження.
E-mail: kafedra5@i.ua