Створена в 2006 році одночасно із заснуванням факультету економіки та менеджменту, який пізніше увійшов до складу Інститут права, економіки і міжнародних відносин, кафедра менеджменту сконцентрувала в своєму складі управлінські спеціальності і стала  родоначальницею ряду інших кафедр факультету, які відділялись від неї та ставали незалежними підрозділами.
При створенні спеціальностей управлінського профілю на факультеті виходили з розуміння того, що в Україні недостатньо кваліфікованого менеджерського персоналу. Підготовленість керівників до управління галузями і підприємствами в умовах суттєвих змін в державі була дуже слабкою. В той же час в процесах роздержавлення, приватизації, реструктуризації, корпоратизації та акціонування підприємств перед управлінським персоналом поставало коло принципово нових задач – як у відношенні цілей і методів управління, так і відносно відповідальності перед різними соціальними групами і суспільством в цілому. Менеджмент українських підприємств при всьому бажанні “працювати по-новому” був мало пристосований до того, щоб успішно управляти за нових, ринкових,  обставин. Чим має займатися підприємство, які галузі розвивати в першу чергу? На чому зробити акцент – на сьогочасному прибутку чи довготерміновій стратегії зростання ? Які інвестиції можна отримати і як організувати цей процес? Який товар слід виробляти і як просувати його на ринок? Українська освіта багато в чому мала теоретичну спрямованість, в той час як на Заході  бізнес-освіта завжди націлена на вирішення практичних задач. В Україні  з радянських часів навчали в основному знанням, які можна відтворити і отримати за них академічну оцінку, в той час як на Заході навчають вмінням, які можна практично застосовувати і якщо і отримувати оцінку, то в першу чергу за економічний результат. Ще одним недоліком тогочасного менеджменту в Україні була відсутність розуміння значення корпоративної культури. Компанія, фірма, підприємство – це продовження  людських якостей їхніх керівників і одночасно – середовище формування корпоративних цінностей. Корпоративна культура самовідтворює себе і передається у спадщину менеджерам наступних поколінь. Управління в українських організаціях традиційно зводилося до застосування авторитарних методів керівництва, в той час як вони є неефективними в довгостроковій перспективі.
Довгострокова стратегія кафедри виходить з того, що навчання управлінським  професіям має базуватися в першу чергу на глибокому розумінні еко­номіки та законів управління, що формують певну корпоративну культуру. Менеджер – це фахівець, який, перш за все, розуміє – на якісному рівні – економіку і, вже виходячи з цього, може приймати ефективні управлінські рішення, формуючи певну корпоративну культуру – на рівні підприємства, галузі, країни.   
На кафедрі ведеться підготовка фахівців за освітньо-професійними рівнями бакалавра та магістра за двома спеціальностями – «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування».
Як бакалаврські, так і магістерські програми відповідають престижним на заході напрямам підготовки. На кафедрі нема реферативних випускних робіт – студенти готують і  захищають  магістерські роботи по реальним проектам за замовленнями виробництва, серед яких – управління економічного розвитку міськвиконкому Одеси.  Кафедра спеціалізується на підготовці фахівців для роботи в митних органах, в першу чергу, на Одеській митниці.Завідувач кафедри - Деркач Тетяна Вадимівна, доктор економічних наук, доцент


Навчальний процес  на кафедрі забезпечений спеціалістами високої кваліфікації, а саме: докт. екон. наук Т.В.Деркач, докт економ. наук. , проф. Гончаруком А.Г., докт. економ наук, доц. Мартинюк О.А.,  докт. фіз.-мат. наук, проф. М. П. Коваленко . До роботи зі студентами залучаються   докт. екон. наук., проф. О.М. Головченко, докт. екон. Наук, проф. Л.М. Потьомкін. Середнє покоління представляють канд. екон. наук, доц. О. В. Загорій, канд. екон. наук  О.Ф. Запорожець, канд. техн. наук, доц. Н. А. Лебедєва, канд.  екон. наук Мінакова О.А.  та інші.
Навчальні плани кафедри відображають сучасні тенденції в розвитку економічної науки та методів управління. Фактично, після випуску студенти готові працювати в організаціях різноманітних профілів завдяки знанням, отриманим в різних галузях економіки, менеджменту, фінансів і т.д. Серед головних дисциплін загального спрямування можна назвати мікро- та макроекономіку, економічну теорію, теорію організацій, економетрику та моделювання бізнес-процесів, менеджмент, управління персоналом, фінансовий менеджмент, міжнародний менеджмент, тренінг менеджерських вмінь і навичок,  крос-культурний менеджмент, економічну соціологію та ін. На всіх спеціальностях вивчається поглиблений курс англійської мови.
Кожен викладач знаходить свій особистий підхід до змісту та формату викладання, особливо в блоці вибіркових дисциплін. На щотижневих наукових семінарах кафедри викладачі мають захищати свій вибір, не дивлячись на науковий ступінь та звання опонентів – відіграють роль тільки новизна, обґрунтованість  аргументації та відповідність часові. Наступні приклади демонструють авторський підхід викладачів до своїх дисциплін.
Програма навчальних  курсів «Природно-ресурсний потенціал світу» та «Регіональна економіка сучасного світу» (д.е.н. Т.В. Деркач),  на відміну від типових, фактично є спеціальними курсами, авторською особливістю яких є системність у дослідженні  трьох груп проблем: загальних для всіх країн; характерних для країн певного типу (наприклад, для нафтодобувних країн з проблемою їх нечуваного багатства і архаїчності суспільних відносин; острівних країн з різним ступенем розвиненості; гірських країн); індивідуального характеру. Специфікою курсів також є надання майбутнім менеджерам та економістам знань про сучасний стан однієї з найбільш значних і динамічних форм організації міжнародних економічних відносин – міжнародного регіонального співробітництва. Ці курси сприяють як розвитку економічної спеціалізації студентів спеціальностей «Менеджмент» та «Міжнародні економічні відносини», так і одночасно виробленню  навичок реалізації комерційної стратегії при участі в міжнародних регіональних об’єднаннях.
Дисципліна «Митне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності» (к.е.н.  О.Ф. Запорожець) читається на базі Одеської митниці з урахуванням досвіду організації податкового та митного адміністрування, набутого країнами із схожими з Україною економічними, соціальними, правовими, культурно-гуманітарними умовами розвитку і при схожих трендах суспільних перетворень (країни СНД, Східної Європи, Китаю).
На кафедрі функціонує чи не єдиний в Україні спецсемінар «Лабораторія розвитку менеджерських вмінь та навичок» (проф. М.П. Коваленко). В цій дисципліні на прикладі багатьох конкретних ситуацій (кейсів) та за допомогою професійно-орієнтованого тестування студенти не тільки навчаються науці та мистецтву менеджменту, але й пізнають свої особистісні  сильні та слабкі сторони – з точки зору майбутньої роботи менеджерами – і закінчують курс отриманням власного менеджерського «портрету», конче потрібного при свідомому виборі місця роботи.
В курсі «Маркетинг» (доц. Н.А. Лебедєва) в центрі уваги знаходиться розв’язання  нагальних маркетингових проблем на діючих підприємствах, розгляд конкретних господарських ситуацій, ділові стратегічні ігри.
В курсі «Інноваційний менеджмент» (доц. О.А. Мартинюк) на семінарських та практичних заняттях студенти  розраховують різні бізнес-моделі та оцінюють ефективність ризиків інноваційних проектів, що є нетривіальним завданням для самих кваліфікованих фахівців. 
Не дивлячись на значний рівень безробіття в країні, по закінченні університету всі випускники кафедри знаходять роботу. Цей нетривіальний факт пояснюється двома обставинами. По-перше, випускники добре знають і розуміють сучасну економіку, вони є хоча й молодими, але вже фахівцями, які досить вільно орієнтуються в світі сучасних організацій і вміють доводити це до відома роботодавців. По-друге, володіння менеджментом як наукою управління дає їм перевагу у вмінні свідомо будувати кар’єру: вони навчені аналітично та творчо вирішувати проблеми, набувати влади та впливу, мотивувати людей, управляти конфліктами та особистісним стресом, створювати команди, вести ділові переговори та раціонально і послідовно обстоювати свої позиції для досягнення позитивних результатів.
Випускники кафедри працюють керівниками підприємств різних форм власності, в туристичних фірмах, Одеській митниці, крюїнгових компаніях, ресторанах, кафе, фітнес-клубах, агентствах нерухомості і т.д.
На протязі багатьох років на кафедрі менеджменту виконується комплексна наукова тема «Розвиток методів дослідження модернізаційних процесів в економіці України та світу», в якій приймають участь викладачі кафедри та залучаються студенти. В якості розділів цієї роботи входять теми: «Інтеграційні механізми у системі регіонального управління» (проф.  Т.В. Деркач); «Удосконалення процедур митного контролю в умовах глобалізації» (доц.  О.Ф. Запорожець); «Розвиток національних економік та методів менеджменту в умовах глобалізації в контексті культурних вимірів» (проф. М.П. Коваленко); «Проектування розвитку  мультимодальних транспортних мереж України» (доц. Н.А. Лебедєва); «Інноваційно-інвестиційна стратегія розвитку агробізнесу Південноукраїнського регіону» (проф..А. Мартинюк).
На кафедрі створений «Науковий центр моделювання бізнес-середовища на основні програмного забезпечення “CS Odessa LLC”» (науковий керівник – д.е.н.  О.А. Мартинюк).
Результати наукових досліджень знаходять відображення в монографіях, наукових статтях в престижних вітчизняних та зарубіжних журналах, доповідях на наукових конференціях. Серед монографій можна назвати: «Інтеграційні механізми у системі регіонального управління: теорія, методологія, практика» (проф. Т.В. Деркач. Миколаїв, 2017, 450 с.); «Поведінка та влада в організації» (проф. М.П. Коваленко. Одеса, «Фенікс», 2003, 511 с.); «Методологічні основи проектування етапного розвитку образу та потужності мультимодальної транспортної мережі»  (доц. Н.А. Лебедєва. Хабаровськ , «ДВГУПС», 2012, 227 с.). На допомогу студентам видані підручники та  навчально-методичні посібники, серед яких: «Наука та мистецтво влади менеджера» (проф. М.П.Коваленко. Одеса, «Фенікс», 2006, 510 с.); «Менеджмент» (проф. М.П. Коваленко. Одеса, «Букаєв», 2017, 361 с.); «Менеджмент та адміністративне управління» (доц. О.А. Мартинюк. Одеса, «Гельветика», 2017, 540 с.); «Маркетингові дослідження» (доц. Н.А. Лебедєва. Одеса, «Центр оперативної поліграфії», 2014, 52 с.); «Маркетинг» (доц. Лебедєва Н.А. Одеса, «Центр оперативної поліграфії»,  2015, 45 с.) та ін.
Щорічно кафедра проводить міжнародні науково-практичні конференції. В 2017 р. кафедра провела чергову конференцію «Сучасна глобальна регіоналістика і суб’єкти економіки: напрями впливу». Окрім науковців університетів України, в ній приймали участь представники  Академії наук Румунії, Одеської регіональної торгово-промислової палати, Білоруського державного університету. На кафедрі заснований і видається «Науковий вісник МГУ. Серія: Економіка та менеджмент», який  завоював гідне місце серед наукових журналів з економіки високою якістю публікацій і ввійшов у міжнародну наукометричну базу «Copernicus». МОН України включило «Вісник»  до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватись результати дисертацій.
 Кафедра менеджменту налічує 9 науково-педагогічних працівників, з них 6 працюють на постійній основі, 3 – за сумісництвом. 8 штатних працівників мають науковий ступінь, в тому числі 4 доктори наук. Всі вони пройшли стажування з дисциплін, що викладають.
 Наразі кафедра є випускаючою за такими спеціальностями:


ОКР «бакалавр»

ОКР «магістр» 

073 «Менеджмент»

073 «Менеджмент»

281 «Публічне управління та адміністрування»

281 «Публічне управління та адміністрування»

Всі випускники спеціальностей кафедри можуть продовжити навчання в межах університету та отримати якісну підготовку за професіями, які користуються попитом на сучасному ринку праці і відповідають вимогам.
Висока якість навчання досягається за рахунок налагодженої роботи висококваліфікованих педагогічних кадрів кафедри. Співробітниками кафедри менеджменту було повністю розроблено методичне забезпечення навчального процесу відповідно до педагогічної навантаженням і освітніми стандартами спеціальностей. Також співробітники кафедри проводять активні наукові дослідження з різних тем, які стосуються питань управління інноваційним розвитком, розвитком регіонів, розвитком міжнародного і національного туризму, питань логістики та маркетингу. Багато уваги приділяється здійсненню міждисциплінарних досліджень. На кафедрі працює регулярний науковий семінар. За результатами наукової роботи публікуються наукові статті в провідних фахових виданнях, готується і активно реалізується випуск монографій, підручників і приймається участь в наукових конференціях на регулярній основі.
Співробітники кафедри проходять регулярне підвищення кваліфікації за сертифікованими програмами на базі українських і закордонних університетів, міжнародних асоціацій. Результати наукових досліджень впроваджуються в навчальний процес при викладанні лекційних курсів і практичних і лабораторних робіт.
Студенти також беруть активну участь у науковій роботі кафедри, в студентських наукових всеукраїнських та міжнародних конференціях, конкурсах робіт молодих вчених та олімпіадах, де підтверджують високий науковий рівень Міжнародного гуманітарного університету.
Студенти в рамках виконання дипломного проекту і протягом всього періоду навчання мають можливість проходити практику на провідних підприємствах України, а також за кордоном, що тільки підвищує рівень підготовки фахівців.

Науково-дослідна робота кафедри
Комплексні теми, над якою працює кафедра Менеджменту -
«Розвиток методів дослідження модернізаційних процесів в економіці України та світу».
«Інтеграційні механізми формування та функціонування територіальних соціально-економічних систем».
Загальні організаційні заходи, які спрямовані на вдосконалення НДР:

 • Розробка і впровадження сучасних технологій навчання, вдосконалення змісту, форм і методів викладання.
 • Забезпечення процедури модульного контролю, інтенсивне впровадження інформаційних технологій в навчальний процес.
 • Створення спеціалізованих аудиторій для проведення занять за спеціальністю  «Менеджмент», в тому числі оснащення комп’ютерною технікою для підвищення використання інформаційних технологій в навчальному процесі.
 • Підвищення відповідальності викладачів кафедри за якість виконання науково-дослідних робіт, результати яких мають бути відображені через друк наукових статей, тез доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня та впроваджені шляхом захисту дисертацій та використання наукових результатів в навчальному процесі.
 • Розвиток сайту факультету, розміщення на ньому навчально-методичних матеріалів викладачів кафедри, що дозволяють проводити навчання за допомогою різного рівня комп’ютерних технологій.

Реалізація основних напрямків наукової роботи кафедри Менеджменту здійснюється вирішенням наступних завдань:

 • Вдосконалення координації наукових досліджень кафедри та прийняття її співробітниками та студентами участі у регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях, де проходить апробація результатів наукових досліджень;
 • Проведення на регулярній основі науково-методичних семінарів кафедри і науково-практичних конференцій, міжвузівських семінарів;
 • Посилення участі кафедри в загальноукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, регулярне здійснення публікацій по кафедральній темі;

 4.Формування стійких наукових зв’язків з базовими науковими установами; розвиток кадрового потенціалу кафедри, стимулювання підвищення кваліфікації кадрів.
На постійній основі на кафедрі менеджменту працює щотижневий науковий семінар «Сучасні проблеми економіки та менеджменту» (голова – проф. Коваленко М.П., науковий секретар – доц. Лебедєва Н.А.). До порядку денного кожного засідання входять огляди наукових публікацій (статті, монографії) українських та зарубіжних журналів з економіки та менеджменту, доповіді викладачів по тематиці власної наукової роботи, доповіді науковців, які бажають опублікуватися в фаховому журналі «Науковий вісник МГУ. Серія: Економіка і менеджмент». Журнал (головний редактор – зав. кафедри менеджменту проф.. Деркач Т.В. ) ввійшов до списку фахових видань МОН України та міжнародної наукометричної бази «Копернікус».
На кафедрі Менеджменту створено Науковий центр моделювання бізнес-середовища на основні програмного забезпечення «CS Odessa LLC». Науковий керівник - к.е.н., доц., Мартинюк О.А., результати наукової роботи використовуються в магістерських дослідженнях випускників МГУ факультету Економіки та менеджменту.
Науково-педагогічні працівники кафедри Менеджменту працюють над кандидатськими та докторськими дисертаціями, а також беруть активну участь у підготовці монографій, навчальних підручників та навчально-методичних посібників. Викладачі кафедри Менеджменту беруть активну участь у проведенні щорічних Міжнародних науково-практичних конференцій, Міжнародних конференцій у далекому зарубіжжі або з участю вчених з далекого зарубіжжя, Всеукраїнських науково-практичних конференціях. Результати наукових досліджень викладачів кафедри впроваджуються в практику і навчальний процес (розробка нових курсів і
спецкурсів, акти впровадження тощо).
Викладачі кафедри менеджменту беруть участь у закордонних відрядженнях для проведення наукової та викладацької роботи, стажування.
На постійній основі на кафедрі Менеджменту працюють наукові студентські гуртки:
Науково-практичний гурток для школярів м. Одеси: «Бізнес-школа», керівник - д. ф.-м. н., проф., Коваленко М.П.
Студентський науковий гурток: «Сучасні проблеми менеджменту», керівник - д. ф.-м. н., проф., Коваленко М.П.
Студентський науковий гурток«Особливості проведення маркетингових досліджень на підприємствах», керівник – к.т.н., доц. Лебедєва Н.А.
Студентський науковий гурток: «Актуальні питання реформування архітектури глобальної економіки та ролі економічних акторів різного рівня», керівник – к.е.н., доц. Кобилянська А.В.
Студенти активно займаються науковою роботою. Результати науково-дослідної роботи студентів по кафедрі менеджменту - це перемоги на конкурсах, турнірах, олімпіадах, брейн – рингах,
Міжнародні наукові зв’язки кафедри Менеджменту:
1. Участь в міжнародному проекті Міжнародного Вишеградського Фонду № 21470087 «Сприяння країн Вишеградської четвірки в оцінці економічних реформ регіонів України в умовах інтеграції до ЄС».
2. Участь в міжнародному проекті Європейського Союзу 2013/334-493 «Регіональна політика в Україні: громадський моніторинг стратегій регіонального розвитку».
3. Науково-методична співпраця з економічним університетом м. Варна.
4. Договір на виконання складової частини науково-дослідної роботи від 25.08.2016 року (м. Ірпінь) з Університетом державної фіскальної служби України, Науково-дослідний інститут фіскальної політики.
Науково-педагогічні працівники кафедриПрізвище, ім’я та по-батькові

Посада

Науковий ступінь

1

 Деркач Тетяна Вадимівна

Зав. кафедри,

Доктор економічних наук

2

Коваленко Микола Павлович

Професор

Доктор фіз.-мат. наук

3

Мартинюк Олена Анатоліївна

Професор

Доктор економічних наук

4

Гончарук Анатолій Григорович

Професор

Доктор економічних наук

5

Лебедєва Наталія Андріївна

Доцент

Кандидат технічних наук

6

Шинкаренко Лариса Василівна

Доцент

Кандидат педагогічних наук

7

Запорожець Олена Федорівна

Доцент

Кандидат економічних наук

8

Мінакова Олена Олександрівна

Викладач

Кандидат економічних наук

9

Горбаньова Вікторія Олександрівна

Викладач

 

 Завідувач кафедри - Деркач Тетяна Вадимівна , доктор економічних наук, доцент
Навчальні дисципліни: Статистика, Світова економічна кон’юнктура, Функціонування світових товарних та сировинних ринків, Вільні економічні та офшорні зони в світовому господарстві
Наукові інтереси: Регіональна інтеграція, Міжнародна економіка
Основні наукові роботи:
Деркач Т.В. Проблемы национальных экономик в системе международной экономической интеграции / Т.В.Деркач // Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: колективна монографія / За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. У 2 томах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Т. 1. – С.79-100. –  416 с.
Деркач Т.В. Інтеграційні механізми у системі регіонального управління: теорія, методологія, практика. Монографія. – Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2016 – 450 с.
Деркач Т.В. Важелі й механізми управління інтеграційними процесами у регіональному економічному просторі / Т.В.Деркач // Науковий вісник Ужгородського національного університету, Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство, Вип.8. –  Частина 1. – 2016р. – С.62-67.
Деркач Т.В. Либерализация ВЭД в контексте ревитализации экономик интегрирующихся стран / Т.В.Деркач // Science and Education Studies. – 2016. – № 2. (16), Р.166-173, (July-December). Volume III. Stanford University Press. – 2015. –  807 p.
Деркач Т.В. Концептуальні аспекти моделювання механізму територіального планування економіки регіону в умовах територіальної інтеграції / Т.В. Деркач // Економіка та суспільство. – 2016. – №6. – С. 414-420.
Деркач Т.В.  Інституційні передумови і принципи трансформації господарства регіонів на засадах інтеграційної взаємодії / Т.В. Деркач // Вісник ХНАУ. Збірник наукових праць. Вип. 1. – Харків, ХНАУ. – 2016. – С. 323-330.
Деркач Т.В. Концептуальні підходи до типологізації регіональних економічних систем / В.І. Криленко, Т.В. Деркач // Вісник ХНАУ. Збірник наукових праць. Вип. 2. – Харків, ХНАУ. – 2016. – С. 314-322.
Деркач Т.В. Концептуальні засади формування стратегії оцінки структурних змін в регіональній економіці / Т.В. Деркач // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія «Економічні науки» – 2016. – Випуск 34. – Том 2. – С. 55-62.
Деркач Т.В. «Оцінка рівня розвитку регіональної економічної інтеграції» / Т.В.Деркач // International Scientific Conference “Economic and Society: Modern Foundation for Human Development”. Part 1 – Leipzig: October 31th. 2016. -Р.143-146.
Деркач Т.В. Класифікаційні ознаки впливу інтеграційних процесів на економічний розвиток регіонів / Т.В. Деркач // Вісник Харківського Національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економіка АПК і природокористування”. – 2017. – № 1. – С.69–84

 

Коваленко Микола Павлович - професор, доктор фізико-математичних наук
Коваленко М.П. очолював кафедру менеджменту з 2011 по 2017 р. Закінчив з відзнакою Одеський державний (нині – національний) університет ім. І.І.Мечникова за спеціальністю «Теоретична фізика». У 1967 р. захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему «Теорія дифузійних процесів та флуктуацій поблизу критичних точок розчинів». Цього ж року йому було присвоєно наукове звання доцента по кафедрі теоретичної фізики. У 1983 р. захистив у Ленінградському (нині Санкт-Петербурзькому) університеті дисертацію на здобуття ступеня доктора фізико-математичних наук на тему «Багаточастинкові ефекти у рідких неперехідних металах». В 1984 р. отримав вчене звання професора по кафедрі теоретичної фізики.
За час роботи в ОНУ працював завідувачем кафедри фізики твердого тіла та твердотільної електроніки, завідувачем створеною ним кафедри менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів, проректором з навчальної роботи, першим проректором, в.о. ректора.
М.П.Коваленко виступив організатором заходів по поновленню функціонування Одеського фізичного товариства, діяльність якого було припинено в воєнні часи. 1990 р. його було обрано першим головою новоствореного товариства.
1967-1968 рр. стажувався в Ростокському університеті (НДР).
1980, 1985, 1988 рр. стажувався у МГУ (м. Москва, Росія).
1994-1995 стажувався у бізнес-школі Східно-Вашингтонського університету (США). Під час стажування розробив проект створення в ОНУ факультету бізнесу та менеджменту, на базі якого в 1995 р. в ОНУ було відкрито кафедру менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів, яка існує по сьогоднішній день.
В 1995, 1996, 1998 рр. стажувався в Регенсбурзькому університеті (Німеччина) за рахунок грантів DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst). Також проходив стажування в університетах та бізнес-школах Великої Британії (Ланкаширський університет), Сербії, Хорватії, Словенії.
В 1993 обраний дійсним членом Академії наук вищої школи України.
У 2002 р. перейшов на роботу в новостворений Міжнародний гуманітарний університет на посаду першого проректора. 2004 – 2011 р. – ректор університету. З 2011 р. – завідувач кафедри менеджменту у Міжнародному гуманітарному університеті.
М. П. Коваленко – автор та співавтор більш як 140 наукових публікацій, шести монографій з фізики та менеджменту, виданих в СРСР, НДР, ФРН, Україні. Соросівський професор (1996).
Під керівництвом М.П. Коваленка захищено 6 кандидатських та одна докторська дисертація.
З 1994 р. проводить наукові дослідження в галузі менеджменту. Він є головним редактором наукового журналу «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету» (серія економіка, менеджмент). Журнал отримав визнання наукової спільноти, ввійшов до списку фахових видань України (2014) та міжнародної наукометричної бази «Copernicus» (2016).
Приймав участь в роботі спільної українсько-американської програми «Консорціум із удосконалення бізнес-освіти в Україні» (CEUME) (2000-2005) під керівництвом університету Міннесоти, до складу якого також входили Вища школа бізнесу університету Св.Томаса (США), Варшавська школа економіки та Варміа-Мазурський університет Ольштина (Польща). В результаті роботи Консорціуму в Україні була створена «Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти», одним з засновників якої виступив МГУ.
Багато років М.П. Коваленко був членом Президії науково-методичної комісії МОН України з менеджменту.
Під керівництвом М.П. Коваленка як ректора МГУ в університеті відкрито більше десяти спеціальностей, у 2010 р. університет отримав вищий, четвертий, рівень акредитації.
Академік АН вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України. Відзначений знаком “Відмінник освіти України”, почесними грамотами та відзнаками Ради ректорів Одеського регіону, МГУ (2004-2016 рр.).
Вільно володіє англійською, німецькою мовами, читає французькі, польські тексти.
Викладає курси «Теорія організацій», «Менеджмент», «Курс розвитку менеджерських вмінь і навичок», «Крос-культурний менеджмент», «Стратегічний менеджмент в зовнішньоекономічній діяльності», «Теорія ймовірностей та математична статистика».
Наукові інтереси: вплив культурних вимірів на успішність роботи організацій і спільнот, інноваційні технології та моделі в економіці та управлінні компаніями, кореляційні зв’язки між статистичними показниками роботи підприємств та управлінськими вміннями
Монографії, методичні посібники
Коваленко Н.П. – Введение в теорию организаций. – Одесса: Астропринт, 1997. – 246 с.
Коваленко И.Н., Коваленко Н.П. – Поведение и власть в организации. – Одесса: Юридическая литература, 2003. – 317 с.
Коваленко И.Н., Коваленко Н.П. Наука и искусство власти менеджера. – 3 видання. – Одесса: Феникс, 2016. – 512 с.
Коваленко М.П. – Методичні вказівки до курсу „Основи менеджменту”, модуль „Організація”. – Одеса: Астропринт, 1999. – 17 с.
Коваленко І.М., Коваленко М.П., Коршунов В.С. Менеджмент. – Одеса: … 2017. – 270 с.
Статті, матеріали конференцій
Коваленко И.Н., Коваленко Н.П. Корреляционные связи между моделями управленческих компетенций. – Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, Сер. Економіка і менеджмент, 2014, вип.7, с.48-50 (Фах. вид. Україна).
Гладченко Л.І., Коваленко М.П. Методика формування чистого прибутку як суттєвий чинник прийняття управлінського рішення. – Матеріали Міжнародної наук.- практ. конф., Одеса, 16-17 жовтня 2014 р. –  Одеса: Фенікс, с. 28-32.
Коваленко И.Н., Коваленко Н.П. Компетентностный  подход к управлению: формирование управленческого решения. – Материалы Международной  научн.- практ. конф., Одесса, 16-17октября  2014 г. –  Одеса: Фенікс, с. 35-40.
Коваленко И.Н., Коваленко Н.П. Перестройка 1985-1991 года в СССР с точки зрения менеджмента: системный анализ. – Экономические науки (Россия). – 2014. – №4, с. 124-130 (Науково-метрична база «Коперникус» Россия).
Коваленко М.П., Гладченко Л.І. Підприємство як податковий агент сплати єдиного соціального внеску при використанні праці фізичних осіб. – Аграрний вісник Причорномор’я. – Серія: Економічні науки. – Вип. 75. – Одеса: ТОВ «ЛЕРАДРУК».– 2014. – С. 47-53. – 178 с. (Фах. вид. Україна)
И.Н.Коваленко, Н.П.Коваленко. Особенности подготовки специалистов в условиях перехода к рыночной экономике в Украине.  – Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток: матеріали 1У Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 лютого 2015 р. м. Одеса) / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса: вид. Букаєв В.В., 2015. – С. 161-163. – 272 с.
Коваленко М.П., Гладченко Л.І. Державний борг в системі макроекономічних показників. – Розвиток національних економік в контексті геоекономічних реалій та лібералізації зовнішньоекономічної реальності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22 травня 2015 р., м. Одеса) / за ред. Коваленко М.П.  //  Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса: Фенікс, 2015. – С. 36-42 – 132 с.
Коваленко М.П., Гладченко Л.І. Механізм соціального податку як мотивація до підвищення заробітної плати в Україні. – Перспективи ефективних управлінських рішень у бізнесі та проектах: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 жовтня 2015 р., м.Одеса) / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса: Фенікс, 2015. С. 34-37. – 144 с.
Kovalenko N.P., Gladchenko L.I. Problems of formation of net profit of an enterprise as a primary entity of economy. –  Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, Серія: Економіка і менеджмент, 2015, вип.8, с.3-6 (Фах. вид. Україна).
Коваленко М.П., Гладченко Л.І. Особливості вітчизняної методики формування обсягів експорту-імпорту. – Проблеми та перспективи розвитку національних економік: від мікро- до макрорівня: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 8 квітня 2016 р.)  / за ред. Коваленко М.П., Деркач Т.В., Кобилянської А.В. –  Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2016. – 292 с. – С. 84-87.
Гладченко Л.І., Коваленко М.П. Заходи щодо переформатування експортно-імпортного потенціалу України. – Перспективи ефективних управлінських рішень у бізнесі та проектах: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 вересня 2016 р., м.Одеса) / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса: Фенікс, 2016. С. 47-50. – 172 с.

Мартинюк Олена Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту
Має 24 роки науково-педагогічного стажу в провідних ВЗО Одеси.
Випускниця Одеського національного економічного університету за спеціальністю «Банківська справа».
Має різноплановий досвід викладацької та наукової роботи, в престижних ЗВО Одеси.
З 2012 року безперервно займалась науково-викладацькою діяльністю на кафедрі менеджменту Міжнародного гуманітарного університету.

Освітянська діяльність
Заступник завідувача кафедри, організатор та учасник багатьох заходів, проектів та програм. Рецензент наукових статей в економічному фаховому журналі «Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія:Економіка і менеджмент», куратор.
Гарант освітньої  програми  «Менеджмент» рівня бакалавр/магістр.
Дисципліни викладача:

 1. Економетрика та моделювання бізнес-процесів
 2. Фінанси підприємства
 3. Лабораторія фінансового аналізу
 4. Фінансовий менеджмент
 5. Фандрайзинг проектів
 6. Логістика
 7. Техніка адміністративної діяльності
 8. Автоматизація бізнес-процесів в індустрії гостинності
 9. Управління інноваціями
 10. Інвестиційний менеджмент

Науковий гурток: «Студія інжинірингу бізнесу», за результатами гуртка студенти доповідали на міжнародних науково-практичних конференціях та друкували свої дослідження в наукових журналах, в тому числі фахових.

Наукова діяльність
В 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування системи управління бізнес-процесами харчових підприємств»; спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».
В 2018 році Захистила докторську дисертацію на тему: «Інноваційні технології в управлінській діяльності підприємств в умовах динамічного бізнес-середовища». Спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».
В 2015 р. отримала вчене звання доцент кафедри менеджменту.
Приймала активну участь в роботі наукових та науково-практичних конференціях. За часи роботи було видано: 2 монографії; 7 монографій у співавторстві 2 навчальних посібника у співавторстві.
100 статей з яких 10 статей в входять до наукометричної бази Scopus та WOS, та 44 входять до переліку фахових видань ДАК, наукометричних баз Copernicus та «Thomson Reuters». Індекс Google Scholar – 49 загальний, 4- h-індекс.
Наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection; (205-2019):
1. Мартынюк Е. А. Актуальные формы организации агробизнеса в современных условиях.Actual forms of agrarian business organizing under contemporary conditions // Актуальні проблеми економіки. 2015. №8 (170). – С. 188-193. (Scopus)
2.Martunyuk Olena.  Methodology for Diagnostics of the Company Management and Technological Maturity /О. Martunyuk // Іnternational economics  journal Montenegrin Journal of Economics, Vol. 13, № 4 (Dec., 2017). Рр. 127-138. (Scopus, WoS)
3. Martunyuk О., Vitvitskaya О., Lagodiienko V., Krupitsa I. Formation of an innovative concept of management on the basis of reconstruction of genetic algorithm of management technology // Periodicals of Engineering and Natural Sciences.  Special Session on “Mathematical Methods, Models and Information Technologies in Economics”. // Periodicals of Engineering and Natural Sciences. Vol 7, No 2 (2019). Рр. 487-499. DOI: http://dx.doi.org/10.21533/pen.v7i2  (Scopus)
4. Ilchenko S., Martynyuk О., Goncharenko O.
Assessment Of The Conformity Of The National Transport System With Sustainable Development Goals // Intellectual Economics- 13(1). 2019. (Scopus)
5. Martunyuk О., Goncharenko O., Vitvitskaya О. Modeling of enterprise development on the basis of approximation of methods of innovation dynamics. // Atlantis Press https://www.atlantis-press.com/proceedings/smtesm-19 (WoS)
Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (2015-2019);
за період з 2015-2019 рр. було надруковано 22 публікацій, вибірково:
1.Мартинюк О.А. Проблеми активізації інноваційної діяльності АПК.
// Науковий вісник МГУ. Серія: Економіка та менеджмент. – 2015. – № 8.- С 46-50.
2.Мартынюк Е.А.Формирование кластерной  модели устойчивого развития агрохолдинга в регионе / Е.А. Мартынюк//Глобальные и национальные проблемы экономики.–  2015. №6.  – Режим доступу:
http://global-national.in.ua  – C. 388-391.
3.Мартинюк О.А. Імплементація парадигми економіка здоров’я – економіка знань в стратегію розвитку медичних закладів.// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». - №13. – 2015. – С.106-110.
4.Мартинюк О.А. Формування імперативів сталого розвитку для структурних перетворень економіки. //Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2015. – Том 20. Випуск 6. – С. 44-48.
5. Мартинюк О.А. Впровадження бізнес-процесів для підвищення конкурентоспроможності медичних закладів. . [Електронний ресурс]  /О.А. Мартинюк // "Східна Європа: економіка, бізнес та управління". – 2016. - №2. – Режим доступу до журналу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/2-2016-ukr
6. Мартинюк О.А. Впровадження системи управління якістю в медичних закладах. /О.А. Мартинюк, //Причорноморські економічні студії. – 2016. - №6. – С.75-79.
7. Мартинюк О.А. Обґрунтування імперативів інноваційних технологій управління як фактору динамічного розвитку підприємства /О. А. Мартинюк // Причорноморські економічні студії. – 2017. – Вип 19. – С. 68-73.
8. Мартинюк О.А. Формування адаптивного підходу до забезпечення динамічного розвитку підприємства // Інтелект ХХІ. -№4. – 2017. – С. 45-51.
9. Мартинюк О.А. Визначення основних імперативів інноваційних технологій управління підприємством /О.А. Мартинюк // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2017. - №58 (Спецвипуск) Додаток. – С. 269-271.
10. Мартинюк О.А. Визначення ролі технологій управління підприємством в контексті теорії інноваційної динаміки. / О.А. Мартинюк / О.А. Мартинюк // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – Випуск 26. Частина 1. – 2017. – С. 101-106.
11. Мартинюк О.А. Комплексний підхід формування механізму динамічного розвитку підприємств харчової промисловості /О.А. Мартинюк // Причорноморські економічні студії. – 2018. – № 25. – С. 85-90.
12. Мартинюк О.А. Визначення загальносистемних детермінант динамічного розвитку харчової промисловості України /О.А. Мартинюк //Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – № 21 – – Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua.
13. Мартинюк О.А. Діагностика рівня управлінсько-технологічної зрілості підприємств харчової промисловості /О.А. Мартинюк //Агросвіт. – 2018. – № 3 – С. 25-31.

Видані підручники чи навчальні  посібники або монографії (2015-2019 рр.):
1. Мартинюк О.А. Создание самоорганизующейся модели устойчивого развития пространственно-локализованных конгломератов. // Інтеграція економічних, технічних та інформаційних  процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: колективна монографія / за заг. ред.. Л.М. Савчук. – Дніпропетровськ: Герда, 2015. – 500 с. – С.23-34.
2. Мартинюк О.А. Механізм адаптації стратегічних форм управління розвитком агроорієнтованих підприємств в умовах структурних перетворень. Соціально-економічний та технічний розвиток підприємств:проблеми, рішення, оцінка ефективності: монографія/ за заг.ред. Л.М.Савчук. – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. – 553 с. – С. 270-278.
3. Менеджмент та адміністративне управління:навчальний посібник /О.А. Мартинюк, Н.І. Серебряннікова. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 540 с.
Участь у міжнародних наукових проектах (2015-2019 рр.);
1.Мартынюк Е.А. Формирования системы показателей эффективности бизнес-процессов. Коллективная монография г. Монреаль, Канада 2015 года/Intuitional framework for the functioning of the economy in the context of transformation: Collection of scientific articles. – Publishing house “BREEZE”, Montreal, Canada, 2015. – 344 p. – P. – 58-64. (сертификат).
2.Мартинюк О.А.  Використання дисипативних систем для регулювання агропромислових систем. International Scientific-Practical Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. 348 pages. – Pp 123-126. (сертифікат).
3. On The Topic: «Balancing Economic And Legal Processes In Society And Business Environment In The Context Of Globalization» September 24 – October 1, 2016 Varna (Bulgaria) Сertificate №000026. cтажировка на тему: «Сбалансированые экономико-правовые процессы в обществе и бизнес-среде в условиях глобализации» 24 сентября – 1 октября 2016, Варна (Болгария) (60 часов-2 кредити).
4. Мартинюк О.А. Застосування теорії інноваційної динаміка для управління підприємством. Topical issues of contemporary science: Collection of scientific articles/ - C.E.I.M., Valencia, Venezuela, 2017. – 204 p. – Pp. 86-91.
5. Мартинюк О.А Сучасні концепти розвитку бізнес-менеджменту/ Education, Law, Business: Collection of scientific articles. - Cartero Publishing House, Madrid, Spain, 2019. - 200 p. Martynyuk Olena. Neoteric Concepts Of Business Management Development. Pp. 109-114
Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики 92015-2019 рр.);
1. Мартинюк О.А. Основні тенденції розвитку інформатизації в умовах глобалізації.  Наукова конференція «Розвиток національних економік в контексті геоекономічних реалій та лібералізації зовнішньоекономічної діяльності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (22 травня 2015 р. м. Одеса)/ за ред.. Коваленко М.П., Деркач Т.В. // Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса: Фенікс, 2015. – 132 с.  – С. 106-109.
2.Martunyuk О.Сreation of an information model of agricultural holding sustainable development // Journal of Applied Management and Investments (JAMI). – 2015. –Volume 4, №3/ - Pp.163-168.
3. Мартинюк О.А. Створення соціально-економічного механізму охорони здоров’я як соціального аспекту сталого розвитку держави. //Перспективи інвестиційних рішень в бізнесі та управлінні проектами: матер. міжнар.наук.-практич. конф. (15-16 жовтня 2015 р., м.Одеса)/Міжнародний гуманітрний університет. – Одеса: Фенікс, 2015. – 144 с. – С.41-45.
4. Мартинюк О.А. Регулювання агроорієнтованих підприємств за допомогою дисипативних структур. Проблеми та перспективи розвитку національних економік: від мікро- до макро- рівня: матеріали Міжнародної науково-практичної  конференції (м. Одеса, 8 квітня 2016 р.) / за ред. Коваленко М.П., Деркач Т.В. – Одеса: МГУ, 2016. – 292 с. – С. 180-185.
5. Мартинюк О.А. Сучасні технології управління підприємствами АПК. /О.А. Мартинюк // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали п’ятої між нар. наук.-практ. конф., 1-16 вересня 2016 р. – Одеса, Атлант, 2016. – 426 с. – С. – 292-294.
6. Мартинюк О.А. Структурна класифікація інноваційних технологій управління. /О.А. Мартинюк // Сучасна глобальна регіонал істика і суб’єкти економіки: напрями впливу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 16 травня 2017 р.)/ за ред.. Коваленко М.П., Деркач Т.В. – Одеса: МГУ, 2017. – 148 с.
7. Мартинюк О. А. Формування механізму впровадження комплексу інноваційних технологій управління // Приморські регіони: проблеми траєкторії соціально-економічного розвитку: матеріали VМіжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 квітня 2018 р.) / за ред. Деркач Т.В. – Одеса: МГУ, 2018. – 160 с. – С.44-48.
8. Мартинюк О.А Сучасні концепти розвитку бізнес-менеджменту/ Education, Law, Business: Collection of scientific articles. - Cartero Publishing House, Madrid, Spain, 2019. - 200 p. Martynyuk Olena. Neoteric Concepts Of Business Management Development. Pp. 109-114.
9. Мартинюк О.А. Методологічний підхід визначення стану рівноваги підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища. Contemporary issues of sustainable development.  Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; ISBN 978 – 83 – 946765 – 7 – 5; pp. 452, illus., tabs., bibls. Pp 94-107


Підвищення професійного рівня
Приймала участь у семінарах Консорціуму із вдосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME), за наступними напрямками: “маркетинг”, “організація розвитку підприємств”, “фінансовий менеджмент”, “проектний аналіз” (1996-2000 рр.).
Приймала участь у семінарі за програмою Higher Education Support Program AFP “Навчання сучасної економіки та фінансам: нові методи та контексти” (2005 р.).
Пройшла стажування в економічному університеті м. Варна в 2016 р. On The Topic: «Balancing Economic And Legal Processes In Society And Business Environment In The Context Of Globalization» September 24 – October 1, 2016 Varna (Bulgaria) Сertificate №000026.
Interintelligent группа Inter Intelligent Slovenian company, науково-інноваційного центру компанії Sustainable development Ltd (Словенія, Любляна) 2018 р.. Role and types of modeling in research and innovation activities 5-29 march/ Slovenia (90 hours)
Приймала участь як  бізнес-тренер та учасник у різних публічних заходах і бізнес-проектах (2013-2016 рр.).
В період роботи над дисертацією працювала в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на посаді головного експерта в управлінні продажів малого бізнесу з 2011-2012 рр.
Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю.
Виступає  дійсним членом в Української Асоціації З Розвитку Менеджмент Та Бізнес Освіти, з травня 2018 р.


Особисті відзнаки та нагороди   
Відзначена Знаком “Відмінник освіти України” за плідну роботу з обдарованою студентською молоддю (1998 р.), почесними грамотами та відзнакою МГУ (2012-2016 рр.).
З 1994-2019 рр. Багаточисельними грамотами, сертифікатами та цінними подарунками за плідну роботу та наукові досягнення.

Наукові інтереси: банківництво, ІТ-технології в економіці, інноваційні технології та моделі в економіці та управлінні підприємствами, формування різних типів інтегрованих структур в економіці, моделювання діяльності економічних об’єктів, менеджмент та ділове управління в бізнес-структурах.

 

Лебедєва Наталія Андріївна - кандидат технічних наук, доцент.
Навчальні дисципліни: Міжнародний маркетинг; Маркетингові дослідження; Основи УЛР міжнародних компаній та корпорацій; Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності; Управління масовими заходами (Event-менеджмент); Інформаційна культура менеджера арт-поектів; Кросс-культурний менеджмент в галузі мистецтв.
Наукові інтереси знаходяться в області менеджменту розвитку мультимодальної транспортної мережі та удосконалення управління людськими ресурсами на основі проведення маркетингових досліджень.
Основні наукові роботи:
Методологические основы проектирования этапного развития облика и мощности мультимодальной транспортной сети: монографія. - УДК 656.078.1 ББК У37-72 М 545. – Вид-во: ДВГУПС, 227 с.: ISBN 978-5-262-00650-2. – 2012.
Лебедєва Н.А. Маркетинговые исследования роли инновационной личности в условиях модернизации экономического развития Украины. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. - Вип. 7. - Серія економіка і менеджмент. Одеса. – 2014. - С. 100-103.
Лебедєва Н.А. Совершенствование управления человеческими ресурсами на основе проведения маркетинговых исследований. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. - Вип. 9. - Серія економіка і менеджмент. Одеса. – 2014.
Лебедєва Н.А. Математическая постановка задачи и методика формирования исходного множества проектних альтернатив развития мультимодальной транспортной сети с учетом изменения структуры и мощности ее элементов. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. -    Вип. 5. - Серія економіка і менеджмент. Одеса.–2013 - С. 3-9.
Лебедєва Н.А. Проблемы проведения маркетинговых исследований
в сфере международных транспортных услуг Украины и пути их решения. Електронне наукове фахове видання. - Ефективна економіка.- ТОВ ДКС Центр. -     Вип. 10. – 2014.
Лебедєва Н.А. Совершенствование методики формирования области эффективных альтернатив развития мультимодальных транспортных узлов. Інвестиції: практика та досвід Чорноморського державного університету імені Петра Могили, ТОВ ДКС Центр - Вип. 21.– 2014. –   С. 42-45.
Лебедєва Н.А. Разработка основ методики формирования информационной базы для поддержки принятия решений при создании инвестиционного проекта развития мультимодальной транспортной сети. Агросвіт Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, ТОВ ДКС Центр. –    Вип. 21. – 2014. –  С. 35-39.
Гончарук Анатолій Григорович, доктор економічних наук, професор, працює в МГУ  з 2013 року. У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за темою: «Формування механізму управління ефективністю діяльності підприємства (на прикладі харчової промисловості). Опублікував більше 150 наукових і навчально-методичних праць, виданих в 18 країнах світу, з них: 8 монографій, 7 підручників і навчальних посібників, понад 100 наукових статей. Лауреат Гранта Президента України для молодих вчених. Головний редактор міжнародного науково-практичного журналу Journal of Applied Management and Investments (ISSN 2225-3467).

Він є дійсним членом:
- Міжнародної асоціації менеджменту ефективності (PMA)
- Міжнародної асоціації менеджменту харчового і агробізнесу (IFAMA);
- редколегії фахового і міжнародних наукових журналів з менеджменту, економіки і бізнесу
Здійснює керівництво аспірантами.

Гончарук Анатолій Григорович – доктор економічних наук, професор
Навчальні дисципліни: Фінансовий менеджмент; Бізнес-планування; Управління ефективністю бізнесу; Івент-менеджмент; Економічні аспекти проектного менеджменту
Наукові інтереси: вимір та управління ефективністю; бенчмаркінг ефективності у виноробстві, харчовій промисловості, енергетиці, медицині та освіті; управління ланцюгами створення цінності; оцінка та забезпечення інвестиційної привабливості

Основні наукові роботи:
Goncharuk, A.G. and  Lo Storto, C. (2017), “Challenges and policy implications of gas reform in Italy and Ukraine: evidence from a benchmarking analysis”, Energy Policy, Vol. 101, February, pp. 456–466.
Goncharuk, A.G. (2017), “Socioeconomic Criteria of Healthcare Efficiency: An International Comparison”, Journal of Applied Management and Investments, Vol. 6, No. 2, pp. 89-95.
Goncharuk, A.G. and Figurek, A. (2017), “Efficiency of Winemaking in Developing Countries: Evidence from the Ukraine and Bosnia and Herzegovina”, International Journal of Wine Business Research, Vol. 29, No. 1, pp. 98-118.
Goncharuk, A.G. and Figurek, A. (2017), “How Efficient Is Winemaking in Eastern Europe?”, New Medit, Vol. XVI, No. 2, pp. 64-72.
Goncharuk, A.G. and Lazareva, N.O. (2017), “International performance benchmarking in winemaking”, Benchmarking: An International Journal, Vol. 24, No. 1, pp. 24-33.
Goncharuk, A.G. (2016), “How to invest under the pressure of high natural gas prices”, International Journal of Technology, Policy and Management, Vol. 16, No. 2, pp. 95–104.
Goncharuk, A.G. and Figurek, A. (2016), Winemaking in Developing Countries: Challenges and Efficiency, Book chapter in D. Cunningham (Ed.), Food Industry: Assessment, Trends and Current Issues, Nova Science Publishers, New York, pp. 133-156.
Goncharuk, A.G. (2016), “Evaluating the Efficiency of Higher Education”, Journal of Applied Management and Investments, Vol. 5, No. 2, pp. 82-91.
Goncharuk, A.G. (2015), “Natural Gas Stakeholders during Price Growth: A Case of Ukraine”, International Journal of Energy Sector Management, Vol. 9, No. 1, pp. 94–104.
Goncharuk, A.G. and Getman, M. (2014), “Benchmarking to improve a strategy and marketing in pharmaceuticals”, Benchmarking: An International Journal, Vol. 21, No. 3, pp. 364-385.


Шинкаренко Лариса Василівна - кандидат педагогічних наук
Навчальн ідисципліни: "Вища математика"; "Математика для економістів"; "Теорія ймовірностей та математична статистика";"Лінійна алгебра та аналітична геометрія"; "Основи початкового курсу  дидактика математики";"Диференціальні рівняння"; "Теорія функцій комплексної змінної"
Науковіінтереси: педагогіка вищої школи; математичні методи аналізу економічної діяльності
Шинкаренко Л. В. Теорія ймовірностей та математична статистика:  конспект лекцій для студентів факультету правової політології та соціології; Національний ун-т «Одеська юридична академія»/ Л. В. Шинкаренко. – Одеса: ВМВ, 2013. – 116 с.
Шинкаренко Л. В. Методика діагностування математичної  компетентності студентів-соціологів. Science and Education a New  Dimension / Shynkarenko L.V. // Pedagogy and Psychology, II(14), Issue: 27, 2014, рр. 71-74.
Шинкаренко Л. В. Экспериментальная проверка эффективности формирования математической компетентности студентов-социологов//Международный научный альманах. Выпуск 2(20). – Таганрог – Херсон, 2014. С. 132 – 137.
Шинкаренко Л. В. Результати педагогічного дослідження з формування математичної компетентності майбутніх соціологів /Л. В. Шинкаренко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. –Миколаїв: Вид-во МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – № 1 (48). – С. 333 – 336.
Шинкаренко Л. В. Використання математичних методів для оптимізації туристичного продукту/ Шинкаренко В. М., Шинкаренко Л. В.//Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент», № 20 (2016 р.),  с.104-108
Шинкаренко Л. В. Дослідження структури видатків на охорону здоров’я державного бюджету України за допомогою математичного моделювання / Д. В. Окара, В. Г. Чернишев, Л. В. Шинкаренко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2017. – Випуск 27 (2). – С. 143-146.
Шинкаренко Л. В. Оцінка ризиків у туризмі за допомогою математичних методів / В. Г. Чернишев, Л. В. Шинкаренко, В. М. Шинкаренко //Науковий вісник Ужгородського національного університету.  Серія: «Міжнародні економічні відносини  та світове господарство». – 2017. – Випуск 12. – С. 177-181
Шинкаренко Л. В. Аналіз впливу соціально-економічних чинників на якість освіти / Д. В. Окара, В. Г. Чернишев, Л. В. Шинкаренко //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «економічні науки». – 2017. – Випуск 24. – С. 163-166