У 2007 році за рішенням Вченої Ради Міжнародного гуманітарного університету була створена нова кафедра, яка увійшла до складу Інституту національного та міжнародного права, а саме, кафедра конституційного права та державного управління. Перший її завідувач – професор Іванський Андрій Йосипович. З 2009 року по квітень 2016 року кафедру очолював кандидат юридичних наук, доцент Кравцов Денис Володимирович. З квітня 2016 року по листопад 2017 року кафедру очолювала доктор юридичних наук, професор Нестеренко Алла Станіславівна.
Кафедра здійснює базову підготовку студентів Міжнародного гуманітарного університету з наступних дисциплін: «Юридична деонтологія», «Конституційне право», «Конституційне право зарубіжних країн», «Адміністративне право», «Місцеве самоврядування в Україні», «Адміністративне судочинство в Україні», «Фінансове право», «Податкове право», «Митне право» та ін.
Кафедра конституційного права та державного управління покликана сприяти підготовці висококваліфікованих кадрів сучасних юристів, досвідчених фахівців з проблем конституційного, адміністративного, фінансового, податкового та банківського права, які широко затребувані організаціями великого, середнього і малого бізнесу, некомерційними підприємствами, вищими навчальними закладами, а також державними структурами.
На кафедрі функціонує науковий студентський гурток, який допомагає студентам здійснювати їх перші кроки в науці з проблем конституційного, адміністративного та фінансового права.
Результати наукових досліджень кафедри містяться в серіях наукових статей, опублікованих у вітчизняних і зарубіжних виданнях та збірниках, які знаходяться в провідних бібліотеках України.
Станом на сьогодні, на кафедрі працює:
- 4 кандидати юридичних наук:
Вікторія Львівна Качурінер;
Микола Феліксович Головченко;
Олена Василівна Сєрих;
Світлана Віталіївна Березовська.

Склад кафедри

Качурінер Вікторія Львівна – – кандидат юридичних наук.
Навчальні дисципліни: Конституційне право зарубіжних країн, Місцеве самоврядування в Україні, Юридична деонтологія.
Наукові інтереси: конституційне право зарубіжних країн, право Європейського Союзу, міжнародне публічне право.
Найновіші публікації:

 1. Качурінер В.Л. Співробітництво України та Ради Європи у сфері охорони навколишнього середовища / В.Л. Качурінер // Друга міжнародна науково-практичної конференції «Україна. Євроінтеграція. Інтермаріум» (м. Одеса, 27-28 жовтня 2017 року). – О. : Міжнародний гуманітарний університет, 2017. – С. 13-15.
 2. Качурінер В.Л. Концепція гідності людини: міжнародний, зарубіжний та національний досвід / В.Л. Качурінер, А.А. Котян // VII Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне право: de lege praeterita, instante, futura» (м. Одеса, 8 грудня 2017 року). – О. : Міжнародний гуманітарний університет, 2017. – С. 86-88.
 3. Качурінер В.Л. Принцип профілактики та попередження в екологічній політиці Європейського Союзу / В.Л. Качурінер // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2017. – № 6. – С. 215-219.
 4. Качуринер В.Л. Характерные черты ответственности международных организаций / В.Л. Качуринер // Право та державне управління. – 2018. – № 1. – С. 17-22.

Качурінер В.Л. Актуальні питання вдосконалення екологічного законодавства України в контексті європейської інтеграції / В.Л. Качурінер // Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС» (м. Київ, 8 червня 2018 р.). – С. 325-327.

Головченко Микола Феліксович – кандидат юридичних наук.
Навчальні дисципліни: Конституційне право, Юридична деонтологія.
Наукові інтереси: правове та організаційне забезпечення культурної політики сучасної української держави.
Найновіші публікації:

 1. Головченко М.Ф Шляхи реалізації культурної функції сучасної держави в зарубіжних країнах / М.Ф. Головченко // Децентралізація в Україні: теорія та практика конституційної, адміністративної і муніципальної реформи: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 7 квітня 2017 р. – О. : Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. – С. 99-102.
 2. Головченко М.Ф Культурна функція сучасної держави у контексті міжкультурного діалогу / М.Ф. Головченко //«Право і суспільство. – 2017. – № 5. – С.8-12.
 3. Головченко М.Ф Класифікація сучасних моделей державної культурної політики / М.Ф. Головченко // Міжнародне право : de lege praesterita, instante, future : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 8 грудня 2017 року. – О. : Міжнародний гуманітарний університет, 2017. – С.22-25.
 4. Головченко М.Ф Проблеми модернізації та шляхи підвищення  якості викладання юридичних дисциплін в ВНЗ України / М.Ф. Головченко // Scientific pedagogical internship «Legal education of the future: prospective and priority directions of scientific Research» : Internship proceedings, November 27-December 1, 2017. – Lublin : Izdevnieciba «Baltija Publishing». – Р. 29-33.
 5. Головченко М.Ф Специфіка державного управління сферою культури в сучасних умовах / М.Ф. Головченко // Сучасний менеджмент та адміністрування: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2018 р., Херсон) / [За ред. С.В. Діденка, Т.М. Афонченкової]. – Херсон : Айлант, 2018. – С.70-72.

Сєрих Олена Василівна – кандидат юридичних наук.
Навчальні дисципліни: Митне право, Адміністративне право.
Наукові інтереси: адміністративне право, митне право, митна деліктологія.
Найновіші публікації:

 1. Сєрих О.В. Деякі аспекти контролю за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України // Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 25-26 квітня 2018 р.). У 2 частинах.  – Ч. 1. - С. 182-185.
 2. Сєрих О.В. Інформаційна взаємодія митниць Державної фіскальної служби України з громадянами у контексті профілактики порушень митних правил // Актуальні аспекти адміністрування митної вартості товарів та інформування громадян про митні правила й митні формальності : збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції [Електронний ресурс]; (м. Ірпінь – м. Хмельницький, 12- 19 травня 2017 року); упоряд. Прус Л.Р., Попель С.А.- Електронне наукове мережеве видання. – Електрон. текст. дані. – [Хмельницький: Науково-дослідний центр митної справи Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету ДФС України, 2017]. – С. 75-79.
 3. Сєрих О.В. Органи доходів і зборів як суб’єкти профілактики порушень митних правил // Україна. Євроінтеграція. Інтермаріум: історія і сучасність : матеріали Міжнародної наукової конференції (Одеса, 28-29 жовтня 2016 р.) – Миколаїв, 2016. – С. 174-178.
 4. Митне право: навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Право» Міжнародного гуманітарного університету. – Одеса, 2016. – 128 с.

Березовська Світлана Віталіївна – кандидат юридичних наук.
Навчальні дисципліни: Фінансове право, Податкове право, Судова бухгалтерія, Місцеві фінанси, Адміністративне право, Адміністративне судочинство в Україні, Державна служба в Україні.
Наукові інтереси: фінансове право, податкове право, фінансова діяльність органів місцевого самоврядування, правові основи бухгалтерського обліку та економічної експертизи, державна служба, адміністративне право, адміністративне судочинство.
Найновіші публікації:

 1. Березовська С.В. Недоліки судового збору за подання адміністративного позову або скарги та шляхи їх усунення / С.В. Березовська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція».  –  Одеса : Видавничий дім «Гельветика». – 2016. – № 22. – С. 54-59.
 2. Beresovska S. Court fee for filing administrative claim or complaint: essence,  the order of payment and the return / S. Beresovska // Current scientific research: Collection of scientific articles. –  Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2017. – Р. 164-169.
 3. Березовська С.В. Податкове право : навчально-методичний посібник / С.В. Березовська ; за ред. А.С. Нестеренко. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 184 с.
 4. Березовська С.В.  Податкова застава як спосіб забезпечення виконання податкового зобов’язання: сутність, недоліки законодавчого регулювання та шліхи їх усунення :  процес модернізації системи державного управління: конституційний, адміністративний та фінансовий аспекти : колективна монографія / За заг. ред.. А.С. Нестеренко. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 5-19.
 5. Березовська С.В. Трансформація та сутність оподаткування заробітної плати податком на доходи фізичних осіб         / С.В. Березовська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція».  –  Одеса : Видавничий дім «Гельветика». – 2018. – № 32.