Кафедра цивільного та господарського права і процесу Міжнародного гуманітарного університету була створена в 2006 році на базі кафедри цивільно-правових дисциплін.
У формуванні наукового потенціалу кафедри брали участь керівники кафедри: д.ю.н., професор, Заслужений юрист України Р.М. Мінченко, к.ю.н., доцент А.Л. Ткачук. З квітня 2012 по теперішній час кафедру цивільного і господарського права та процесу очолює д.ю.н., професор, Заслужений юрист України О.С. Кізлова.
Вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців вносять співробітники кафедри: доктор юридичних наук, професор О.С. Кізлова, кандидати юридичних наук, доценти Л. В. Діденко, А. О. Згама, О.С. Кужко, О. В. Сірих, Ю. П. Ільїна, викладач Н. М. Денисяк, асистенти В. В. Андрієнко, К. І. Березовська, К.С. Савченко.
Не можна не відзначити повсякденну роботу лаборантів кафедри О. В. Шагако і К.С. Савченко.
Сьогодні кафедра забезпечує викладання таких фундаментальних навчальних дисциплін та спецкурсів:
1. «Цивільне та сімейне право»
2. «Цивільний процес»
3. «Господарське право»
4. «Господарське процесуальне право»
5. «Трудове право і право соціального забезпечення»
6. «Екологічне право»
7. «Земельне право»
8. «Основи римського цивільного права»
9. «Право інтелектуальної власності»
10. «Митне право»
11. «Нотаріат України»
12. «Інвестиційне право»
13. «Виконавче провадження»
14. «Правова статистика»
15. «Неспроможність і банкрутство в праві і законодавстві»
16. «Способи забезпечення виконання зобов'язань»
17. «Особливості тактики представництва в цивільному процесі».
З метою науково-методичного забезпечення навчального процесу професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над розробкою і виданням навчально-методичної та наукової літератури.
Основним науковим напрямком кафедри є робота над комплексною науково-дослідною темою: «приватно-правова сфера України в контексті європейської інтеграції» на 2012-2017 рр. За результатами науково-дослідної роботи викладачами кафедри публікуються монографії, підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники, наукові статті.
У 2013 році під редакцією д.ю.н., професора О. С. Кізлової видана колективна монографія «Окремі види договорів у сучасному законодавстві України», рецензентами якої виступили видатні цивілісти д.ю.н., професор, академік НАПрН України, Заслужений діяч науки і техніки України В. В. Луць, д.ю.н., професор, Заслужений юрист України Р. М. Мінченко; підручник «Цивільне право України: у питаннях та відповідях».
Викладачами кафедри розроблені та видані навчально-методичні посібники, методичні вказівки, рекомендації та практикуми для практичних (семінарських) занять і самостійної роботи студентів: «Цивільне та сімейне право» (в 2 ч.) (упор. д.ю.н., професор Е.С. Кізлова), «Цивільне та сімейне право» (упор. к.ю.н. О.С. Кужко), «Основи римського цивільного права» (упор. ас. К.І. Березовська, В.В. Андрієнко), «Цивільний процес» (упор. к.ю.н. Л. В. Діденко, викл. Н. М. Денисяк), «Нотаріат України» (упор. к.ю.н. Ю. П. Ільїна), «Трудове право» (упор. к.ю.н. О. В. Сєрих), «Господарське процесуальне право» (упор. к.ю.н. А.А. Згама), «Правова статистика» (упор. Н.М. Денисяк).
Одним з основних напрямків роботи кафедри є проведення конференцій, наукових семінарів, круглих столів, дискусій з актуальних питань цивільного права, сімейного права, цивільного процесу, господарського права, господарського процесу.
Викладачі активно беруть участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій професорсько-викладацького складу і студентських конференцій, є учасниками міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, які проводяться у вищих навчальних закладах та наукових установах міста Одеси, Києва, Херсона, Харкова, а також в країнах СНД.
Колектив кафедри підтримує постійні зв'язки з відомими навчальними юридичними закладами, бере активну участь у конференціях і круглих столах, які проводяться Ужгородським національним університетом, Київським національним університетом ім. Т. Г. Шевченко, Національною юридичною академією ім. Ярослава Мудрого, Херсонським державним університетом, Львівським національним університетом ім. Івана Франка.
Викладачі, здобувачі та аспіранти кафедри публікують свої наукові статті у журналах, які входять до переліку наукових фахових видань України: «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету», «Актуальні проблеми держави і права», «Науковий вісник Ужгородського національного університету», «Митна справа» , «Південноукраїнській правничий часопис» та ін.
У складі кафедрі активно діє студентський науковий гурток «Тенденції розвитку публічного та приватного права» із дослідження актуальних питань цивільного права, цивільного процесу, сімейного права, господарського права, господарського процесу, трудового права.
В даний час на кафедрі цивільного і господарського права та процесу проводиться підготовка здобувачів та аспірантів за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»: О. О. Маніта (науковий керівник к.ю.н., доцент Л.В. Діденко), А. А. Овсепян (науковий керівник к.ю.н., доцент Л. В. Діденко), В. В. Андрієнко (науковий керівник д.ю.н., професор О. С. Кізлова), Ю. В. Гофман (науковий керівник д.ю.н., професор О. С. Кізлова) та ін. Успішно працює над дисертацією викладач кафедри Н. М. Денисяк.

Склад кафедри:

Кізлова Олена Сергіївна
Завідуюча кафедрою, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України. Закінчила юридичний інститут Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова у 1995 р за фахом «Правознавство». Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Еволюція інституту застави в контексті державотворення в Україні (історико-правові аспекти)» у1998 році; в 2011 році - докторську дисертацію на тему: «Застава у цивільному праві України (концептуальні засади та правова природа)»; в 2012 році присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».
Сфера наукових інтересів: цивільне право, договори в цивільному праві, забезпечення виконання зобов'язань.
Має понад 100 наукових робіт, в тому числі науково-практичних коментарів, монографій, навчальних посібників.
Ульянова Галина Олексіївна
доктор юридичних наук, професор
Закінчила Одеську національну юридичну академію в 2005 р за фахом «Правознавство». Захистила кандидатську дисертацію на тему «Захист авторських прав у правовідносинах, які вникають в зв'язку з рекламою» в 2008 р; у 2015 році захистила докторську дисертацію на тему «Методологічні проблеми цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності від плагіату». У 2012-2014 рр. як науковий співробітник брала участь в проведенні фундаментальних досліджень по темі «Правові проблеми захисту авторських і суміжних прав від контрафакції, піратства та плагіату». З 2015 року як науковий співробітник бере участь у проведенні фундаментальних досліджень по темі «Проблеми захисту права інтелектуальної власності в мережі Інтернет».
Сфера наукових інтересів: право інтелектуальної власності, корпоративне право, відносини в сфері реклами.
Є автором понад 100 наукових і науково-методичних публікацій, в тому числі монографій, підручників і навчальних посібників.
 

Діденко Лариса Василівна
кандидат юридичних наук, доцент. Закінчила Одеський національний університету ім. І.І. Мечникова в 1997 р за фахом «Правознавство». Працює в Міжнародному гуманітарному університеті з 2009 року. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Інститут смертної кари в Україні (міжнародно-правовий та історико-соціальний аспекти)» (2001 г.).
Сфера наукових інтересів: цивільне право, цивільний процес, цивільні процесуальні правовідносини, представництво в цивільному процесі.
Проводить заняття з дисциплін: «Цивільний процес», «Особливості тактики представництва в цивільному процесі», «Способи забезпечення виконання зобов'язань».
Має понад 30 наукових, навчально-методичних праць і популярних публікацій.

 

Кужко Олександра Сергіївна
кандидат юридичних наук, доцент. Закінчила НУ «ОЮА» в 2005 р за фахом «Правознавство». Працює в Міжнародному гуманітарному університеті з 2010 року. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Договір транспортного експедирування» за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право (2008р.). Сфера наукових інтересів: цивільне право, транспортне експедирування.
Проводить заняття з дисциплін: «Цивільне та сімейне право», «Договірне право», «Основи римського цивільного права».
Автор понад 30 наукових, навчально-методичних праць і популярних публікацій.

 

Згама Антоніна Олександрівна
кандидат юридичних наук, доцент
Закінчила з відзнакою юридичний факультет Київського національного економічного університету в 2005 р за фахом «Правознавство». Працює в Міжнародному гуманітарному університеті з 2006 р. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Повноваження суду апеляційної інстанції в господарському процесі» за спеціальністю 12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право (2012 р). Сфера наукових інтересів: господарське право, господарське процесуальне право. Проводить заняття з дисциплін: «Господарське право», «Господарське процесуальне право», «Неспроможність і банкрутство в праві і законодавстві».
Має понад 20 наукових публікацій, навчально-методичних праць і популярних публікацій.

Денисяк Наталія Миколаївна
Викладач
Закінчила Одеську національну юридичну академію в 2006 р за фахом «Правознавство». У Міжнародному гуманітарному університеті - з 2007 р
Працює над кандидатською дисертацією на тему: «Правові основи діяльності нотаріуса за законодавством України: матеріальний і процесуальний аспект» (спеціальність 12.00.03. - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право). Проводить заняття з дисциплін: «Нотаріат України», «Правова статистика», «Цивільне та сімейне право», «Право інтелектуальної власності».
Сфера наукових інтересів: нотаріат України.
Автор понад 20 наукових, навчально-методичних праць і популярних публікацій.

Андрієнко Валентина Володимирівна
Асистент
Закінчила Одеський національний університету ім. І.І. Мечникова в 1997 р за фахом «Правознавство». Працює в Міжнародному гуманітарному університеті з 2013 року.
Працює над кандидатською дисертацією на тему: «Договір форфейтингу в цивільному праві» (спеціальність 12.00.03. - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право).
Сфера наукових інтересів: цивільне та сімейне право. Проводить заняття з дисциплін: «Цивільне та сімейне право», «Цивільний процес».
Має 5 наукові публікації.

Березовська Карина Іллінічна
Асистент
Закінчила з відзнакою Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова в 2010 р за фахом «Правознавство»; навчається в аспірантурі (заочна форма навчання). Працює в Міжнародному гуманітарному університеті з 2013 року. Основне місце роботи - Господарський суд Одеської області, посада - головний спеціаліст.
Працює над дисертацією на тему: «Усиновлення дітей за участю іноземців».
Сфера наукових інтересів: сімейне право, господарський процес.
Проводить заняття з дисциплін: «Цивільний процес», «Римське цивільне право».
Має 8 наукових публікацій.

Лаборанти:
Савченко Катерина Сергіївна
Шагако Олександр Володимирович