Напрям, зв’язаний з комп’ютерними науками, був заснований в університеті в 2004 році. З 2014 року кафедру комп’ютерних наук та інноваційних технологій очолює кандидат технічних наук В.І. Гура.

В тому ж 2004 році були отримані ліцензії, організований та проведений перший набір студентів за трьома спеціальностями:  Комп’ютерні системи та мережі;  Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах – 18 студентів;  Обслуговування комп’ютерних систем.

В 2005 році, за ініціативою викладачів факультету, з метою координації навчальної та методичної роботи, був започаткований та почав свою діяльність факультетський науково-методичний семінар з проблем підготовки фахівців технічних спеціальностей в гуманітарному вузі. Семінар веде свою роботу у двох секціях – у секції навчально-методичної роботи та у секції наукової роботи. За необхідністю до роботи у семінарі запрошуються провідні науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів та провідні фахівці з комп’ютерних систем та з захисту інформації:

– Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова – з питань математики та математичного моделювання;

– Одеського національного політехнічного університету – з питань комп’ютеризації;

– Одеської національної академії зв’язку ім. О.С.Попова – з питань інформаційно-комунікаційних технологій.

Засідання семінару скликаються за необхідністю, але не рідше, ніж 1 раз на 3 місяці. Практично всі результати семінару доводяться до відома всіх співробітників та студентів факультету. Рішення семінару носять рекомендаційних характер, але, як показав час та досвід, всі вони впроваджені в навчальний процес з підготовки фахівців технічних спеціальностей.

За період існування факультету силами професорсько-викладацького та навчально-допоміжного персоналу створено та обладнано ряд кабінетів та лабораторій: кабінет програмування, лабораторії фізики, схемотехніки та комп’ютерної електроніки, структурованих кабельних систем, мікропроцесорів та мікроконтролерів. Для привиття  студентам практичних навиків з монтажу, обслуговування та експлуатації комп’ютерних систем та мереж, а також для проходження навчально-виробничих практик, на факультеті створена міжкафедральна навчально-практична майстерня. В лабораторіях та в майстерні встановлене сучасне обладнання, яке дає можливість вести підготовку фахівців з технічних спеціальностей на достатньо високому рівні. Планується обладнання кабінету математики та математичного моделювання, інформаційної безпеки, інформаційно-комунікаційних систем та мереж.

Кафедрами факультету ведеться велика навчально-методична робота. Зважаючи на відсутність державних стандартів на спеціальності за якими ведеться підготовка фахівців на факультеті, кафедрами розроблені, обговорені на міжкафедральному семінарі та затверджені в установленому порядку освітньо-кваліфікаційні програми, освітньо-кваліфікаційні характеристики та навчальні плани всіх спеціальностей. Відповідно до навчальних планів розроблене все методичне забезпечення навчальних дисциплін: 155 програм навчальних дисциплін, 6 програм навчальних та виробничих практик, 4 методичні керівництва по курсовому та дипломному проектуванню, 10 навчальних посібників з профілюючих дисциплін, більше 200 методичних керівництв до лабораторно-практичних робіт та для самостійної роботи студентів. Для виконання студентами лабораторних робіт з основ схемотехніки, комп’ютерної електроніки, телекомунікаційних систем та мереж, проектування трансляторів, організацій баз даних, моделювання,  структурованих кабельних систем, програмно-технічних засобів захисту інформації, з основ протидії технічним розвідкам розроблені пакети прикладних програм, які використовуються студентами в навчальному процесі. Всі лабораторії обладнані комп’ютерною технікою в кількості, яка забезпечує якісну підготовку фахівців.

 

На факультеті функціонують 5 комп’ютерних лабораторій – загальної інформатики та основ програмування, а також кабінет математики та лабораторія фізики, які оснащені сучасним інтерактивним навчальним обладнанням, включаючи комп’ютерну техніку та інтерактивні дошки.

 

Для перевірки знань студентів кафедрами факультету розпочата розробка комплексу програмних засобів електронного контролю. В навчальний процес вже розпочато впровадження перших елементів комплексу.

 

Стосовно наукової роботи, слід відзначити, що за період його існування співробітниками була захищена 3 кандидатські роботи, 2 працівника навчаються в аспірантурі за заочною формою та готуються до захисту ще 2 роботи.

Кафедрами факультету ведуться роботи щодо виконання ініціативної науково-практичної роботи з питань практичної підготовки фахівців технічних спеціальностей. За її результатами в наукових виданнях за переліком ВАК професорсько-викладацьким складом опубліковано близько 50 наукових робіт. Крім того, в інших виданнях опубліковано ще близько 200 робіт та тез доповідей на науково-технічних конференціях, симпозіумах та семінарах.

 

В травні 2007 року факультетом комп’ютерних наук та інноваційних технологій був організований та проведений регіональний семінар з питань інформаційної безпеки. До участі в проведені семінару були залучені ряд організацій та підприємств м. Одеси, профілем діяльності яких є забезпечення інформаційної безпеки. Загальна кількість учасників склала більше 100 чоловік.

 

В листопаді 2007 року факультетом комп’ютерних наук та інноваційних технологій був організований та проведений регіональний семінар з питань мобільних інформаційних технологій, комп’ютеризації та забезпечення захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах. До участі в семінарі, крім студентів та науково-педагогічних працівників, були залучені:

– підприємство «Нео-Лоджик» – лідер з розробки та постачання інформаційно-комунікаційного обладнання в Одеському регіоні;      – компанія «Білайн» – один з лідерів мобільного зв’язку в світі.

В семінарі прийняли участь більше 100 учасників та було заслухано 20 доповідей.

 

З метою впровадження в навчальний процес новітніх наукових досягнень, організації та структуризації науково-дослідної та виробничо-практичної діяльності професорсько-викладацького складу та студентів, факультетом від імені університету підписані договори про творчу співпрацю з ТОВ «Белста», Навчально-виробничим центром «Академія ювелірної майстерності», ТОВ «Мелик», Головним управлінням економічного розвитку та Європейської співпраці Одеської обласної державної адміністрації, ТРК «Академія», редакцією газети «Одесский вестник», ТОВ «Александр-Н», Центром інформаційних технологій і технічного забезпечення ВАТ «Укртелеком», ВАТ «Сільгоспхімія» Ширяєвського району, Інститутом післядипломної освіти керівників і фахівців водного транспорту України, МППС «Аспект-Плюс», ДП «Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення», ЗАТ «Діелектричні кабельні системи України», ТОВ «Агентство информационной безопасности „Юго-Запад”», ТОВ «Профіт», ПП «Арніка», ВКФ «Датарт-Одесса» та Управлінням науки і освіти Одеської обласної державної адміністрації.

Також кафедра готує спеціалістів до праці у кіберполіції та працює з підприємством «Сума Технологій», та «Теплоенерго 5»

З 2010 року кафедру очолює д.т.н., проф. Зайцев Д.А.

З 201 року кафедру очолює к.т.н., доц. Гура В.І.

Кафедра комп’ютерної інженерії та інноваційних технологій налічує 9 науково-педагогічних працівників, з них 6 працюють на постійній основі, 3 – за сумісництвом. 5 штатних працівників мають науковий ступінь, в тому числі 4 доктори наук. Всі вони пройшли стажування з дисциплін, що викладають.

Наразі кафедра є випускаючою за такими спеціальностями:

 

Прізвище, ім’я та по-батькові

Посада

Науковий ступінь

1.

Гура Володимир Ігорович

 Доцент

кандидат технічних наук

2.

Зайцев Дмитро Анатолійович

 Професор

доктор технічних наук

3.

Головань В'ячеслав Ігорович

 Професор

кандидат технічних наук

4.

Сергієнко Андрій Володимирович

 Доцент

кандидат технічних наук

5.

Захаров Олександр

 Викладач

-

 

Завідувач кафедри – Гура Володимир Ігорович

 

Гура Володимир Ігорович – кандидат технічних наук, понад 20 років займається проблемами підвищення якості систем телекомунікацій, розробкою і розвитком корпоративних мережевих рішень, обслуговуванням комп'ютерних систем і мереж, побудовою бездротових каналів зв'язку, проектуванням структурованих кабельних систем, розробкою програмного забезпечення, проектуванням, настроюванням і адмініструванням локальних і корпоративних комп'ютерних мереж, відновленням даних з різних носіїв, захисту інформації, програмуванням мікроконтролерів, розробкою вузлів і блоків радіоелектронної апаратури.