У 2013 році в складі факультету економіки і менеджменту була заснована кафедра бізнес-адміністрування і корпоративної безпеки на чолі з доктором економічних наук, професором Гончаруком Анатолієм Григоровичем.
Як випускаюча кафедра факультету, відповідальна за підготовку магістрів та докторів філософії, кафедра бізнес-адміністрування і корпоративної безпеки проводить навчальну, виховну та наукову роботу зі студентами та аспірантами. Спеціалізація кафедри: менеджмент, бізнес-адміністрування, управління проектами, антикризове управління, корпоративна безпека, фінансовий менеджмент, економіка і управління підприємствами.
Сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри - це чотири доктори економічних наук, професори: А. Г. Гончарук; кандидат педагогічних наук Л. В. Шинкаренко; кандидати економічних наук Н. О. Лазарєва, Л.І. Райчева та Г.М. Оберемок.
Завідувач кафедри, д. е. н., професор А. Г. Гончарук є лауреатом грантів Президента України, німецького академічного агентства DAAD, а також дійсним членом і експертом ряду міжнародних асоціацій: Асоціації управління ефективністю (PMA, Кембридж, Великобританія), Міжнародної асоціації менеджменту харчового і аграрного бізнесу (IFAMA , Міннеаполіс, США), Всесвітньої асоціації сталого розвитку (WASD, Лондон, Великобританія) і Міжнародної асоціації аграрних економістів (IAAE, Мілуокі, США). Серед членів кафедри є також колишні і діючі керівники підприємств, аудитори та експерти.
Кафедра веде різноманітну організаційну роботу. Щорічно вона проводить міжнародні науково-практичні конференції «Перспективи ефективних управлінських рішень в бізнесі і проектах», в яких беруть участь сотні авторитетних і молодих вчених з усього світу. На кафедрі видається міжнародний науково-практичний журнал «Journal of Applied Management and Investments», який проіндексований багатьма міжнародними наукометричними базами, має зростаючі імпакт-фактори і входить в ТОП-200 найбільш цитованих економічних видань світу.
Кафедра веде активну наукову і навчально-методичну роботу. Всі викладачі кафедри регулярно підвищують рівень професійної майстерності: проходять стажування в провідних вітчизняних і зарубіжних університетах, беруть участь у проведенні наукових і методичних семінарів, міжнародних конференцій. Результати їх наукової та навчально-методичної роботи відображені в численних публікаціях, тезах, методичних посібниках та підручниках. За свою нетривалу історію членами кафедри опубліковано понад 10 монографій, сотні наукових робіт і статей в авторитетних вітчизняних і зарубіжних виданнях, проводяться дослідження в рамках міжнародних проектів.
У 2014 р на кафедрі відкрита і діє унікальна магістерська програма подвійного диплому International MBA спільно з Римським університетом ім. Г. Марконі, що дозволяє студентам після закінчення навчання отримувати два дипломи - українського зразка і європейського, визнаного в країнах ЄС і США. На кафедрі також функціонує аспірантура за трьома управлінськими спеціальностями, в якій навчаються і поводять наукові дослідження майбутні доктори філософії з України та далекого зарубіжжя.
Кафедра бізнес-адміністрування та корпоративної безпеки налічує 6 науково-педагогічних працівників, з них 6 працюють на постійній основі, всі штатні працівники мають науковий ступінь, в тому числі 2 доктори наук. Всі вони пройшли стажування з дисциплін, що викладають.
 
Наразі кафедра є випускаючою за такими спеціальностями:

ОКР «магістр»
ОКР «доктор філософії»
073 «Менеджмент»
073 «Менеджмент»
Завідувач кафедри - Гончарук Анатолій Григорович
Гончарук Анатолій Григорович, доктор економічних наук, професор, працює на посаді з 2013 року (постійно). У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за темою: «Формування механізму управління ефективністю діяльності підприємства (на прикладі харчової промисловості). Опублікував більше 150 наукових і навчально-методичних праць, виданих в 18 країнах світу, з них: 8 монографій, 7 підручників і навчальних посібників, понад 100 наукових статей. Лауреат Гранта Президента України для молодих вчених. Головний редактор міжнародного науково-практичного журналу Journal of Applied Management and Investments (ISSN 2225-3467).

Він є дійсним членом:
-Міжнародної асоціації менеджменту ефективності (PMA)
-Міжнародної асоціації менеджменту харчового і агробізнесу (IFAMA);
- редколегії фахового і міжнародних наукових журналів з менеджменту, економіки і бізнесу
Здійснює керівництво аспірантами.
 

Науково-педагогічні працівники кафедри

Прізвище, ім’я та по-батькові

Посада

Науковий ступінь

1.

Гончарук Анатолій Григорович

Зав. кафедри, професор

Доктор економічних наук

2.

Шинкаренко Лариса Василівна

Доцент

Кандидат педагогічних наук

3.

Лазарева Наталя Олегівна

Асистент

Кандидат економічних наук

4.

Райчева Лариса Іванівна

Старший викладач

Кандидат економічних наук

5.

Оберемок Ганна Миколаївна

Доцент

Кандидат економічних наук

Гончарук Анатолій Григорович – доктор економічних наук, професор
Навчальні дисципліни: Фінансовий менеджмент; Бізнес-планування; Управління ефективністю бізнесу; Івент-менеджмент; Економічні аспекти проектного менеджменту
Наукові інтереси: вимір та управління ефективністю; бенчмаркінг ефективності у виноробстві, харчовій промисловості, енергетиці, медицині та освіті; управління ланцюгами створення цінності; оцінка та забезпечення інвестиційної привабливості

Основні наукові роботи:
Goncharuk, A.G. and  Lo Storto, C. (2017), “Challenges and policy implications of gas reform in Italy and Ukraine: evidence from a benchmarking analysis”, Energy Policy, Vol. 101, February, pp. 456–466.
Goncharuk, A.G. (2017), “Socioeconomic Criteria of Healthcare Efficiency: An International Comparison”, Journal of Applied Management and Investments, Vol. 6, No. 2, pp. 89-95.
Goncharuk, A.G. and Figurek, A. (2017), “Efficiency of Winemaking in Developing Countries: Evidence from the Ukraine and Bosnia and Herzegovina”, International Journal of Wine Business Research, Vol. 29, No. 1, pp. 98-118.
Goncharuk, A.G. and Figurek, A. (2017), “How Efficient Is Winemaking in Eastern Europe?”, New Medit, Vol. XVI, No. 2, pp. 64-72.
Goncharuk, A.G. and Lazareva, N.O. (2017), “International performance benchmarking in winemaking”, Benchmarking: An International Journal, Vol. 24, No. 1, pp. 24-33.
Goncharuk, A.G. (2016), “How to invest under the pressure of high natural gas prices”, International Journal of Technology, Policy and Management, Vol. 16, No. 2, pp. 95–104.
Goncharuk, A.G. and Figurek, A. (2016), Winemaking in Developing Countries: Challenges and Efficiency, Book chapter in D. Cunningham (Ed.), Food Industry: Assessment, Trends and Current Issues, Nova Science Publishers, New York, pp. 133-156.
Goncharuk, A.G. (2016), “Evaluating the Efficiency of Higher Education”, Journal of Applied Management and Investments, Vol. 5, No. 2, pp. 82-91.
Goncharuk, A.G. (2015), “Natural Gas Stakeholders during Price Growth: A Case of Ukraine”, International Journal of Energy Sector Management, Vol. 9, No. 1, pp. 94–104.
Goncharuk, A.G. and Getman, M. (2014), “Benchmarking to improve a strategy and marketing in pharmaceuticals”, Benchmarking: An International Journal, Vol. 21, No. 3, pp. 364-385.

Шинкаренко Лариса Василівна - кандидат педагогічних наук
Навчальні дисципліни: "Вища математика"; "Математика для економістів"; "Теорія ймовірностей та математична статистика";"Лінійна алгебра та аналітична геометрія"; "Основи початкового курсу  дидактика математики";"Диференціальні рівняння"; "Теорія функцій комплексної змінної"
Наукові інтереси: педагогіка вищої школи; математичні методи аналізу економічної діяльності
Шинкаренко Л. В. Теорія ймовірностей та математична статистика:  конспект лекцій для студентів факультету правової політології та соціології; Національний ун-т «Одеська юридична академія»/ Л. В. Шинкаренко. – Одеса: ВМВ, 2013. – 116 с.
Шинкаренко Л. В. Методика діагностування математичної  компетентності студентів-соціологів. Science and Education a New  Dimension / Shynkarenko L.V. // Pedagogy and Psychology, II(14), Issue: 27, 2014, рр. 71-74.
Шинкаренко Л. В. Экспериментальная проверка эффективности формирования математической компетентности студентов-социологов//Международный научный альманах. Выпуск 2(20). – Таганрог – Херсон, 2014. С. 132 – 137.
Шинкаренко Л. В. Результати педагогічного дослідження з формування математичної компетентності майбутніх соціологів /Л. В. Шинкаренко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. –Миколаїв: Вид-во МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – № 1 (48). – С. 333 – 336.
Шинкаренко Л. В. Використання математичних методів для оптимізації туристичного продукту/ Шинкаренко В. М., Шинкаренко Л. В.//Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент», № 20 (2016 р.),  с.104-108
Шинкаренко Л. В. Дослідження структури видатків на охорону здоров’я державного бюджету України за допомогою математичного моделювання / Д. В. Окара, В. Г. Чернишев, Л. В. Шинкаренко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2017. – Випуск 27 (2). – С. 143-146.
Шинкаренко Л. В. Оцінка ризиків у туризмі за допомогою математичних методів / В. Г. Чернишев, Л. В. Шинкаренко, В. М. Шинкаренко //Науковий вісник Ужгородського національного університету.  Серія: «Міжнародні економічні відносини  та світове господарство». – 2017. – Випуск 12. – С. 177-181
Шинкаренко Л. В. Аналіз впливу соціально-економічних чинників на якість освіти / Д. В. Окара, В. Г. Чернишев, Л. В. Шинкаренко //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «економічні науки». – 2017. – Випуск 24. – С. 163-166

Райчева Лариса Іванівна – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри бізнес-адміністрування і корпоративної безпеки.
Навчальні дисципліни: Економічна теорія; Теорія міжнародних відносин; Університетська освіта.
Статті в наукових фахових виданнях:
Іовчева Л.І. Методичний підхід до визначення рівня виробничо-економічної кризи у машинобудуванні України \ Л.І. Іовчева \\ Держава та регіони: наук. – виробн.. журн. Класичного приватного університету. – Запоріжжя: КПУ, 2016. – № 1 (88). – С. 14-17. – (Сер. «Економіка та підприємство») (0,40 ум. – друк. арк.).
Іовчева Л. І. Моніторинг впливу зовнішнього середовища на інвестиційну діяльність підприємства / Л. І. Іовчева// Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: зб. наук. праць. – 2014. – № 4 (16 Е). – С. 199-204. (0,46 друк. арк.)
Райчева Л.І. Організаційні засади впровадження механізму розвитку машинобудівної галузі в умовах виробничо-економічної кризи \ Л.І. Райчева \\ Вісник Східноукраїнського університету імені Володимира Даля: наук.  журн. – Сєвєродонецьк: СНУ ім.. В. Даля, 2016. - №3 (227). – С. 65 -69 (0,59 ум. – друк. арк.).
Іовчева Л.І. Теоретичні аспекти виникнення та розвитку кризи в процесі функціонування підприємства \ Л.І. Іовчева \\ Науковий Вісник ДДМА: зб. наук. праць. – 2014. - № 4(15 Е). – С.199 -204 (0,46 друк. арк.).
Статті які входять до міжнародних наукометричних баз даних:
Райчева Л.І. Формалізація елементів механізму розвитку машинобудівної галузі в умовах виробничо-економічної кризи \Л.І. Райчева \\Бізнес-Інформ.-Харків: ІНЖЕК, 2016.- №10. – С.160 – 165 (0,75 ум.друк.арк.).
Іовчева Л.І. Розвиток машинобудівних підприємств в умовах виробничо-економічної кризи: екзогенні фактори впливу \Л.І. Іовчева\\ Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського: наук. журн. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 5 (94). – С. 155 – 161 (0,48 ум.друк.арк.).